เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล กับ 4 รูปแบบการเลี้ยงดูลูกที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจ

  เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล กับ 4 รูปแบบการเลี้ยงดูลูกที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจ

  ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก อินเทอร์เน็ตช่วยให้เราได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ และใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายมากขึ้น แต่ถึงแม้อินเทอร์เน็ตจะมีข้อดีมากมาย ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อเสียใด ๆ เลย เพราะเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตนั้นเปิดกว้างจากทั่วโลกแถมยังเข้าถึงได้ง่าย หากเราเปิดรับเนื้อหาที่เป็นโทษย่อมส่งผลเสียด้านต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ คำถามจากคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ คือ เราจะ เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล อย่างไร ให้รู้ทั้งคุณประโยชน์และโทษของการใช้สื่อเทคโนโลยี เพราะเราไม่สามารถอยู่กับลูกได้ตลอดเวลา วันนี้ Hello คุณหมอ มีคำตอบมาให้แล้ว เราไปดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

  เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล อย่างไร ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวไกลขนาดนี้

  การเลี้ยงลูกในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ลูกเราสามารถเลือกรับรู้ข่าวสารและเรื่องราวต่าง ๆ ได้เองผ่านสื่อออนไลน์ ฉะนั้น สิ่งที่พ่อแม่ต้องเข้าใจในการ เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล ก็คือ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ดีเติบโตสมวัย พร้อมกับสร้างเกราะป้องกันในโลกยุคดิจิทัล ที่ทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและรู้จักเท่าทันโลก

  สอนให้ลูกรู้จักใช้เหตุผล

  การสอนลูกให้รู้จักใช้สติ มีเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล รู้จักคิดนอกกรอบ พร้อมเปิดโอกาสให้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง โดยมีพ่อแม่เฝ้าดูและแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องให้เด็ก จะทำให้เขาได้ฝึกวิธีคิดและได้พัฒนาสมองอีกทางหนึ่ง

  เป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีที่ดีให้กับลูก

  หากคุณพ่อคุณแม่เองก็ยังทำในสิ่งที่อยากให้ลูกทำไม่ได้ เด็กเองก็คงไม่เชื่อ และก็อาจจะเป็นที่มาของการต่อต้าน ต่อรอง ไม่อยากที่จะทำตาม ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องหัดเป็นคนมีวิจารณญานในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงควบคุมเวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตของตัวเอง และแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมอื่นให้ลูกดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะ

  สอนให้ลูกรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง

  การสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของตัวเอง เช่น รู้จักวางแผนทำการบ้าน ช่วยทำงานบ้าน เป็นการฝึกให้เด็กเกิดความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เด็กจะรู้สึกภูมิใจที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง พ่อแม่ก็ควรให้คำชม และสอนด้วยวิธีที่ถูกต้อง

  การเลี้ยงดูลูก 4 รูปแบบ ที่บ่งบอกว่าลูกจะเป็นคนอย่างไรในอนาคต

  1. รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (Authoritative Parenting Style)

  การเลี้ยงดูแบบที่พ่อแม่สนับสนุนให้ลูกมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะของเด็ก คือ ให้เด็กมีอิสระในการทำสิ่งต่าง ๆ แต่ก็มีการกำหนดขอบเขตพฤติกรรม มีการใช้เหตุและผลทั้งของพ่อแม่และลูกมาประกอบกัน พ่อแม่แบบนี้จะมีความคาดหวังสูงแต่ไม่ได้เคร่งครัดจนเกินไป และมีการให้ความรัก ความอบอุ่น และใส่ใจต่อลูก ส่งเสริมให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง ให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของครอบครัว รูปแบบการเลี้ยงดูแบบนี้จะส่งผลให้เด็กมีลักษณะดังต่อไปนี้ในอนาคต

  • เป็นเด็กที่มีความสุข และโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข
  • เป็นคนจิตใจดี มองโลกในแง่ดี ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี
  • มีทักษะทางสังคมที่ดี สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
  • มีความเชื่อมั่นในตนเอง และเห็นคุณค่าในตัวเอง
  • มีระเบียบวินัย มีความอดทน พยายาม มีความรับผิดชอบ และมีวุฒิภาวะ

  2. รูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม (Authoritarian Parenting Style)

  การเลี้ยงดูแบบที่พ่อแม่มีความเข้มงวด ตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองคิดว่าดีที่สุดไว้เพื่อลูก และคาดหวังให้ลูกต้องทำตามโดยไม่มีข้อโต้แย้ง อธิบายเหตุผลที่ทำน้อยมาก หรือแทบจะไม่อธิบายเลย พ่อแม่ในกลุ่มนี้มักฝึกหรือสอนลูกด้วยการลงโทษมากกว่าการฝึกระเบียบวินัย รูปแบบการเลี้ยงดูแบบนี้จะส่งผลให้เด็กมีลักษณะดังต่อไปนี้ในอนาคต

  • ว่านอนสอนง่าย มีความเป็นระเบียบ ซื่อสัตย์
  • ขี้กลัว หรือขี้อายมาก ๆ
  • ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ เพราะถูกกำกับอยู่ตลอดเวลา
  • ปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ยาก เพราะที่ผ่านมาพ่อแม่จัดการให้ทุกอย่าง
  • ขาดทักษะทางสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ได้ไม่ค่อยดี

  3. รูปแบบการเลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive Parenting Style)

  การเลี้ยงดูแบบที่พ่อแม่สนับสนุนและรักลูกมาก ปล่อยให้ลูกทำทุกอย่างที่ต้องการโดยไม่มีการกำหนดขอบเขต ไม่มีการฝึกระเบียบวินัย ใช้การลงโทษน้อยมาก พ่อแม่อาจให้คำปรึกษาหรือพยายามใช้เหตุผลกับลูก แต่ไม่มีอำนาจในการควบคุมพฤติกรรม รูปแบบการเลี้ยงดูแบบนี้จะส่งผลให้เด็กมีลักษณะดังต่อไปนี้ในอนาคต

  • เป็นคนไม่มีวินัย ไม่มีความรับผิดชอบเพราะไม่เคยฝึก
  • เอาแต่ใจตัวเอง คิดว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
  • ไม่เชื่อฟังคนอื่น ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้
  • เห็นคุณค่าในตัวเองสูง ขาดการแบ่งปันต่อผู้อื่น
  • บางครั้งอาจรู้สึกไม่มีความมั่นคงในชีวิต เพราะไม่มีกฎระเบียบให้ทำตาม

  4. รูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Uninvolved Parenting Style)

  การเลี้ยงดูแบบที่พ่อแม่ใส่ใจลูกน้อยมาก เช่น ชอบปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียว เมื่อลูกเข้าหาก็ไม่สนใจ ไม่สนใจที่จะแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กเพราะรู้สึกเป็นเรื่องเสียเวลาและยุ่งยาก โดยส่วนมากพ่อแม่ที่เป็นแบบนี้มักจะไม่รู้ตัวว่ากำลังทอดทิ้งลูก เพราะสนใจแต่หน้าที่การงาน รูปแบบการเลี้ยงดูแบบนี้จะส่งผลให้เด็กมีลักษณะดังต่อไปนี้ในอนาคต

  • มองโลกในแง่ร้าย มักต่อต้านสังคม
  • ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า
  • รู้สึกไม่ไว้วางใจคนอื่น และกลัวเมื่อต้องพึ่งพาคนอื่น
  • ขาดทักษะทางสังคมที่ดี ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้
  • อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อโตขึ้น เช่น ติดยา ยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรม

  สิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ต้องคำนึงถึงในการ เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล

  การส่งเสริมและสนุบสนุนให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพนั้น ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่เป็นสำคัญ ดังนั้นทางที่ดีที่สุดในการป้องกัน ก็คือ วันใดที่คุณพ่อคุณแม่ว่างลองพาลูกน้อยไปทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ เช่น พาไปเที่ยวธรรมชาติ ทำกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกัน ว่ายน้ำ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกของคุณมองโลกในความเป็นจริงมากขึ้น อีกทั้งเรายังสามารถสอดแทรกการสอนต่าง ๆ ให้ลูกน้อยได้ในเวลาเดียวกัน รวมถึงการสอนให้ลูกน้อยเรียนรู้ดิจิทัล ตามช่วงวัยที่เขาควรเรียนรู้ได้อีกด้วย

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  4 Types of Parenting Styles and Their Effects on Kids. https://www.verywellfamily.com/types-of-parenting-styles-1095045.  Accessed 12 July 2019.

  Why Being an Authoritative Parent Is the Best Approach. https://www.verywellfamily.com/are-you-an-authoritative-parent-why-this-is-the-best-approach-3964005. Accessed 16 June 2019.

  What is the Difference Between Parenting and Digital Parenting?. https://thriveglobal.com/stories/what-is-the-difference-between-parenting-and-digital-parenting/. Accessed 25 April 2019.

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ แก้ไขล่าสุด 06/08/2020
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ