สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactive Disorder หรือ ADHD)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

สมาธิสั้น เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอาการหุนหันพลันแล่น อยู่ไม่นิ่ง และไม่มีสมาธิ มักเป็นอาการที่เกิดขึ้นในเด็ก แต่อาการของโรคนี้สามารถดำเนินต่อในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ได้

คำจำกัดความ

โรคสมาธิสั้นคืออะไร

โรคสมาธิสั้น (Attention deficit hyperactivity disorder หรือ ADHD) เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอาการหุนหันพลันแล่น อยู่ไม่นิ่ง และไม่มีสมาธิจดจ่อ มักเป็นอาการที่เกิดขึ้นในเด็ก แต่อาการของโรคนี้สามารถดำเนินต่อในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ได้

โรคสมาธิสั้นแบ่งเป็น 3 ประเภทย่อยๆ ได้แก่

 • ประเภทอยู่ไม่นิ่งและหุนหันพลันแล่นเป็นหลัก (Predominantly hyperactive-impulsive) ผู้ป่วยมักมีปัญหาเกี่ยวกับอาการไฮเปอร์และหุนหันพลันแล่น
 • ประเภทขาดสมาธิเป็นหลัก (Predominately inattentive) ผู้ป่วยมักมีอาการขาดสมาธิเป็นหลัก
 • ประเภทขาดสมาธิและอยู่ไม่นิ่ง ผู้ป่วยจะมีอาการทั้งไฮเปอร์ หุนหันพลันแล่นและขาดสมาธิ

โรคสมาธิสั้นพบบ่อยแค่ไหน

โรคสมาธิเป็นโรคที่พบบ่อย ถือว่าเป็นหนึ่งในโรคทั่วไปในเด็ก สามารถรักษาได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของโรคสมาธิสั้น

อาการทั่วไปของโรคสมาธิสั้นในเด็ก ได้แก่

 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคสมาธิสั้นมักพบว่าตนเอง
  • ไม่ชอบและหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้สมาธิเป็นเวลานาน เช่น การทำการบ้าน
  • มีปัญหาด้านการจัดระเบียบ
  • ไม่ทำตามคำสั่ง ทำการบ้านไม่เสร็จ และเสียสมาธิ วอกแวก หรือถูกเบี่ยงเบนความสนใจง่าย
  • ไม่สนใจฟังผู้พูด
  • ขี้ลืม
  • เสียสมาธิง่าย วอกแวก
 • อาการของโรคไฮเปอร์ ได้แก่
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ช่างพูด
  • มีปัญหาด้านการรอ
  • กระสับกระส่ายในขณะนั่ง กระดิกมือ และเท้าหรืออยู่ไม่สุข
  • ลุกจากที่นั่งเมื่อควรนั่งอยู่เฉยๆ
  • วิ่งหรือปีนป่ายในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม
  • ไม่สามารถเล่นเงียบๆ หรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
  • แย่งตอบคำถามก่อนที่คำถามจะจบลง
  • พูดแทรกหรือรบกวนคนอื่นอยู่เสมอ
 • ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นอาจมีพฤติกรรมที่เสี่ยงหากไม่ได้รับการดูแล

อาจมีบางอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ดังนั้น หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ ควรปรึกษาแพทย์

ควรพบหมอเมื่อใด

ควรพบหมอ หากลูกของคุณมีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต โรคนี้เป็นโรคที่สามารถจัดการได้ ด้วยการใช้ยาและการช่วยเหลือต่างๆ

สาเหตุ

สาเหตุของการเกิดโรคสมาธิสั้น

ยังไม่มีข้อมูลที่มากพอเกี่ยวกับสาเหตุของโรคนี้ แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า อาจเป็นเกี่ยวข้องกับเคมีในสมอง เมื่อเคมีในสมองไม่สมดุล ผู้ป่วยอาจเกิดอาการทางพฤติกรรมได้

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคสมาธิสั้น

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคสมาธิสั้น ได้แก่

 • พันธุกรรม (สมาชิกในครอบครัวเคยเป็นโรคนี้)
 • การได้รับสารจากสภาพแวดล้อม เช่น สารตะกั่ว
 • แอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์
 • การกระทบกระเทือนทางสมอง
 • การคลอดก่อนกำหนด หรือน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่ามาตรฐาน

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น

แม้ว่าสามารถตรวจทดสอบเพื่อวินิจฉัยอาการสมาธิสั้นได้ แต่การวินิจฉัยโรคนี้มักอ้างอิงจากการสังเกตพฤติกรรม และปฏิกิริยาของผู้ป่วยต่อเหตุการณ์ต่างๆ

 • การตรวจทางการแพทย์ แพทย์อาจสั่งให้มีการถ่ายภาพเพื่อการตรวจ และการตรวจโดยห้องปฏิบัติการ เพื่อทราบถึงสาเหตุที่สามารถทำให้เกิดอาการได้
 • การเก็บข้อมูล เช่น ปัญหาทางสุขภาพในปัจจุบัน ประวัติการรักษาของผู้ป่วยและครอบครัว และบันทึกจากโรงเรียน
 • การสัมภาษณ์หรือการทำแบบสอบถามสำหรับสมาชิกในครอบครัว ครูประจำชั้นหรือผู้ที่รู้จักผู้ป่วยเป็นอย่างดี เช่น พี่เลี้ยงหรือโค้ช
 • การใช้เกณฑ์โรคสมาธิสั้นจากคู่มือของการวินิจฉัยและสถิติของโรคทางจิต
 • การใช้มาตรวัดโรคสมาธิสั้นเพื่อเก็บและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

การรักษาโรคสมาธิสั้น

การรักษาโดยทั่วไปสำหรับโรคสมาธิสั้นในเด็ก ประกอบด้วยการใช้ยา การให้ความรู้ การฝึกฝน และให้คำปรึกษา

ยาที่ช่วยทำให้อาการสมาธิสั้นและไฮเปอร์ดีขึ้น ได้แก่

 • แอมเฟตามิน (Amphetamines) รวมถึง เด็กโตรแอมเฟตามิน (dextroamphetamine) อย่าง เด็กซ์เซดริน (Dexedrine) ยาเด็กซ์โตรแอมเฟตามิน แอมเฟตามิน (dextroamphetamine-amphetamine) อย่างแอดเดอรัล (Adderall) และ ลิสเด็กซ์แอฟดฟตามิน (lisdexamfetamine) อย่างวีวานซ์ (Vyvanse)
 • เมธิลเฟนิเดทส์ (Methylphenidates) รวมถึง เมธิลเฟนิเดท (methylphenidate) อย่างคอนเซอร์ตา (Concerta) เมตาเดท (Metadate) ริตาลิน (Ritalin) และอื่นๆ และเด็กซ์เมธิลเฟนิเดท อย่าง โฟคาลิน (Focalin)
 • อะตอโมเซติน (Atomoxetine) อย่างสแตรทเทอรา (Strattera)
 • ยาต้านซึมเศร้า อย่างบิวโพรพิออน (bupropion) อย่างเวลบูตริน (Wellbutrin) และอื่นๆ
 • กวานฟาซิน (Guanfacine) อย่าง อินทูนิฟ (Intuniv) เทเนกซ์ (Tenex).
 • โคลนิดีน (Clonidine) อย่างคาตาเพรส (Catapres) และแคปเวย์ (Kapvay)

การรักษาทางการแพทย์ประเภทอื่นๆ ได้แก่

 • การเล่นโยคะหรือการนั่งสมาธิสามารถช่วยให้เด็กผ่อนคลายและมีวินัย
 • อาหารพิเศษ การงดอาหารที่กระตุ้นอาการ เช่น น้ำตาล และอาการที่ก่อภูมิแพ้ เช่น ธัญพืช นม ไข่
 • การสร้างสูตรอาหารเสริม จากวิตามินและส่วนผสมอื่นๆ ที่ขายเพื่อบำบัดอาการของผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้น
 • กรดไขมันที่สำคัญ เช่น น้ำมันที่มีโอเมก้า 3 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสมองในการทำงานที่เหมาะสม
 • การรักษาแบบนิวโรฟีดแบ็ค ช่วยให้เด็กรักษาคลื่นสมองให้ตื่นตัวในสมองส่วนหน้า
 • การออกกำลังกายส่งผลดีต่อพฤติกรรมในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นร่วมกับการรักษาอื่นๆ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไล์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่อาจช่วยจัดการกับโรคสมาธิสั้น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเยียวยาตนเองที่อาจช่วยรับมือกับโรคสมธิสั้น ได้แก่

 • การบำบัดทางพฤติกรรม ช่วยครูและผู้ปกครองเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ระบบการให้รางวัลและการให้เวลานอก เพื่อจัดการกับสถานการณีที่ยุ่งยาก
 • การบำบัดทางจิตวิทยา ให้เด็กโตที่เป็นโรคสมาธิสั้นพูดถึงปัญหาที่รบกวนจิตใจ สำรวจพฤติกรรมทางลบ และเรียนรู้วิธีการจัดการกับอาการที่เกิดขึ้น
 • การอบรมการดูแลบุตรของพ่อแม่ ช่วยให้พ่อแม่หาวิธีการในการทำความเข้าใจและแนะนำพฤิตกรรมของลูกได้
 • การบำบัดครอบครัว ช่วยให้พ่อแม่และพี่น้องจัดการกับความเครียดในการอยู่กับผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้น
 • การอบรมทักษะทางสังคม ช่วยให้เด็กเรียนรู้พฤิตกรรมที่เหมาะสมในสังคม

หากคุณมีคำถาม ควรปรึกษาแพทย์สำหรับการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด 

Review Date: กุมภาพันธ์ 15, 2019 | Last Modified: สิงหาคม 27, 2019

แหล่งที่มา