ฮาโลเทน (Halothane)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: ฮาโลเทน (Halothane) Brand Name(s): ฮาโลเทน (Halothane).

ข้อบ่งใช้

ยาฮาโลเทนใช้สำหรับ

ยาฮาโลเทน (Halothane) นั้นมีข้อบ่งใช้คือ เป็นยาเหนี่ยวนำและรักษาระดับของยาระงับความรู้สึกทั่วไป (general anesthesia

วิธีการใช้ยาฮาโลเทน

 • สูดดมยานี้เข้าทางปากตามที่กำหนด ควรทำตามแนวทางทั้งหมดบนบรรจุภัณฑ์
 • หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร 

การเก็บรักษายาฮาโลเทน

ยาฮาโลเทนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาฮาโลเทนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

ไม่ควรทิ้งยาฮาโลเทนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาฮาโลเทน

ก่อนใช้ยาฮาโลเทน โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบที่ใช้ในยาฮาโลเทน 
 • อาการแพ้ต่อยาอื่นๆ อาหาร สีย้อม สารกันบูก หรือสัตว์ 
 • หากคุณเป็นโรคอื่น หรือใช้ยาอื่นที่อาจจะมีปฏิกิริยาต่อยาฮาโลเทน 

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

การตั้งครรภ์ 

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาฮาโลเทนจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด 

การให้นมบุตร 

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ยานี้สามารถขับออกมาจากน้ำนมแม่ได้หรือไม่ เนื่องจากมียาจำนวนมากนั้นสามารถขับออกจากน้ำนมแม่ได้ จึงควรระมัดระวังในการใช้ยาฮาโลเทน ในผู้หญิงที่กำลังให้นมบุตร 

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาฮาโลเทน

เคยมีรายงานการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 • เนื้อตับตาย (Hepatic necrosis) 
 • หัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest) 
 • ภาวะความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) 
 • หยุดหายใจ (Respiratory arrest) 
 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmias) 
 • ไข้สูงจัด (Hyperpyrexia) 
 • สั่นเทา
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาฮาโลเทนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาคลายกล้ามเนื้อประเภทนอน-ดีโพลาไรซิง (Non-depolarising muscle relaxants)
 • อะมิโนไกลโคไซด์ (Aminoglycosides) 
 • อะดรีนาลีน (Adrenaline) 
 • อะมิโนฟิลลีน (Aminophylline) 
 • ทีโอฟิลลีน (Theophylline) 
 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressants)  

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาฮาโลเทนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาฮาโลเทนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาฮาโลเทนสำหรับผู้ใหญ่ 

ขนาดยาชักนำนั้นแตกต่างกันตามผู้ป่วยแต่ละราย แต่มักจะอยู่ภายในช่วง 0.5% ถึง 3% ขนาดยาปกตินั้นแตกต่างกันตั้งแต่ 0.5% ถึง 1.5% 

ยาฮาโลเทนอาจให้พร้อมกับออกซิเจน หรือส่วนผสมของออกซิเจนกับไนตรัสออกไซด์

ขนาดยาฮาโลเทนสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัย และประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาสูดดม 250 มล.  

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา 

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กุมภาพันธ์ 7, 2019 | Last Modified: กุมภาพันธ์ 7, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย