ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin) Brand Name(s): ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin).

ข้อบ่งใช้

ยาไกวเฟนิซินใช้สำหรับ

ยาไกวเฟนิซิน (Guaifenesin) มักใช้เพื่อลดเสมหะ (chest congestion) ที่เกิดจากโรคหวัด การติดเชื้อ และโรคภูมิแพ้

ยานี้สามารถใช้เพื่อรักษาอาการอื่นได้อีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาไกวเฟนิซินสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับอาการไอในบางกรณีมีดังต่อไปนี้:

 • ยาในรูปแบบออกฤทธิ์ทันที: 200 ถึง 400 มก. รับประทานทุก ๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน
 • ยาในรูปแบบออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง: 600 ถึง 1200 มก. รับประทานทุก ๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน

ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยาของยาไกวเฟนิซิน

ขนาดยาไกวเฟนิซินสำหรับเด็ก

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับอาการไอในบางกรณีมีดังต่อไปนี้

ยาในรูปแบบออกฤทธิ์ทันที

 • เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี: 12 มก./กก./ วัน แบ่งรับประทาน 6 ครั้ง
 • เด็กอายุระหว่าง 2 ถึง 5 ปี: 50 ถึง 100 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 600 มก./วัน
 • เด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี: 100 ถึง 200 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 1.2 กรัม/วัน
 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: 200 ถึง 400 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน

ยาในรูปแบบออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

 • เด็กอายุระหว่าง 2 ถึง 5 ปี: 300 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 600 มก./วัน
 • เด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี: 600 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน1.2 กรัม/วัน
 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: 600 ถึง 1200 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน

ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยาของยาไกวเฟนิซิน

แนวทางการใช้ยา

วิธีการใช้ยาไกวเฟนิซิน

สำหรับยาในรูปแบบรับประทาน คุณควรจะ

 • รับประทานยาไกวเฟนิซินตามที่แพทย์กำหนดในเรื่องของ ขนาดยา ตารางการใช้ยา
 • อ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ยาไกวเฟนิซิน
 • ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากยาที่คุณไม่เข้าใจ

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาไกวเฟนิซิน

เช่นเดียวกับยาชนิดอื่น ยาไกวเฟนิซินนั้นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ โดยส่วนใหญ่นั้นแทบจะไม่เกิดขึ้นและไม่จำเป็นต้องรับการรักษา แต่ควรปรึกษาแพทย์หากคุณมีปัญหาอะไรขณะที่ใช้ยานี้

สัญญาณบางอย่างของผลข้างเคียงมีดังต่อไปนี้

 • อาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ
 • วิงเวียน
 • ปวดหัว
 • ผดผื่น
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ท้องไส้ปั่นป่วน

อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาไกวเฟนิซิน

ก่อนใช้ยาไกวเฟนิซิน แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • อาการแพ้ ต่อยาไกวเฟนิซิน สารเพิ่มปริมาณสำหรับยาที่มียาไกวเฟนิซิน ข้อมูลเพิ่มเติมหาอ่านได้ในใบปลิวในบรรจุภัณฑ์ของยา
 • อาการแพ้ต่อยาอื่น อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • เด็ก
 • ผู้สูงอายุ
 • การใช้ร่วมกับสภาวะหรือยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยาไกวเฟนิซิน

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาไกวเฟนิซินจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไกวเฟนิซินอาจเกิดอันตรกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไกวเฟนิซินอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

การเก็บรักษายาไกวเฟนิซิน

ยาไกวเฟนิซินควรเก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไกวเฟนิซินบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาไกวเฟนิซินลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง เมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาในรูปแบบออกฤทธิ์ทันที: 100 มก. 200 มก.
 • ยาในรูปแบบออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง: 1200 มก.

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: ตุลาคม 14, 2018 | Last Modified: ตุลาคม 14, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย