home
นายแพทย์พรอนันต์ โดมทอง

นายแพทย์พรอนันต์ โดมทอง

ระบบการหายใจ, อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

นายแพทย์พรอนันต์ โดมทอง จบการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) และวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและ อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็น นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น