home
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉันทกา สุปิยพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉันทกา สุปิยพันธุ์

จักษุแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉันทกา สุปิยพันธุ์ จบการศึกษาจาก คณะแพทย์ศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ศิริราชพยาบาล จากมหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ ได้รับประกาศนียบัตรจักษุวิทยา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ จาก ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น
  • อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • แพทย์ประจำแผนกตา โรงพยาบาลหู ตา คอ จมูก
  • แพทย์ประจำแผนกจักษุวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์