home
avatarbadge

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉันทกา สุปิยพันธุ์

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉันทกา สุปิยพันธุ์ จบการศึกษาจาก คณะแพทย์ศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ศิริราชพยาบาล จากมหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ ได้รับประกาศนียบัตรจักษุวิทยา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ จาก ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แพทย์ประจำแผนกตา โรงพยาบาลหู ตา คอ จมูก แพทย์ประจำแผนกจักษุวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์