home
avatarbadge

ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จาก Oregon State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในคณะผู้บุกเบิกการใช้ตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ให้คนไทยตระหนักถึงการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ