home
avatarbadge

เภสัชกรมนชนก ด้วงดี

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

เภสัชกรมนชนก ด้วงดี จบการศึกษาระดับเภสัชศาสตร์บัณฑิต จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์การทำงานในฐานะเภสัชกรมืออาชีพในสถานพยาบาลหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นเภสัชกร ณ โรงพยาบาลนนทเวช จังหวัดนนทบุรี