home
avatarbadge

แพทย์หญิงฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ จบการศึกษาปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2550วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556 และวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล