home
แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร

แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร

กุมารแพทย์, พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร จบการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ (ปี2551-2554) วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาพัฒนาการเด็กและพฤติกรรม (ปี2555-2557) และ ปริญญาโท สาขาการวิจัย สุขภาพของเด็ก จาก university college London  (ปี2559-2560)

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์แพทย์และกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล