home

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงสัญชวัล วิทยากรฤกษ์ จบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล