home
แพทย์หญิงสัญชวัล วิทยากรฤกษ์

แพทย์หญิงสัญชวัล วิทยากรฤกษ์

แพทย์ผิวหนังเด็ก

แพทย์หญิงสัญชวัล วิทยากรฤกษ์ จบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล