Hello Health Group - นโยบายการโฆษณาและผู้สนับสนุน

นโยบายการโฆษณา

แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้กำหนดโดย Hello Health Group เพื่อควบคุมการโฆษณาทุกประการในระบบของ Hello Health Group ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค หรือเรียกว่า “สินทรัพย์ผู้บริโภคของ Hello Health Group” และเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ หรือเรียกว่า “สินทรัพย์บุคลากรทางการแพทย์ของ Hello Health Group”  ตามการใช้ในนโยบายนี้ คำว่า “การโฆษณา” และ “งานโฆษณา” รวมไปถึงแบนเนอร์ของบริษัทอื่น ตราสัญลักษณ์ เนื้อหาในโฆษณา และเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน แนวทางในนโยบายนี้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น การรับงานโฆษณา โดย Hello Health Group วิธีการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ Hello Health Group และการนำโฆษณาออกจากเว็บไซต์ Hello Health Group โดย Hello Health Group มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว ในการตีความและการบังคับใช้นโยบายนี้ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาบน Hello Health Group โดย Hello Health Group อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ทุกเมื่อด้วยดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว ด้วยการประกาศนโยบายฉบับแก้ไขตามกรรมสิทธิ์ของ Hello Health Group

Hello Health Group มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาโฆษณาที่จะแสดงบนระบบของ Hello Health Group และไม่ว่าในกรณีมดก็ตามทาง Hello Health Group ไม่มีวันที่จะยอมรับงานโฆษณาใดก็ตามที่ทำให้เห็นว่า Hello Health Group เป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่โฆษณานั้น หรือบริษัทที่โฆษณา ผลิต จัดจำหน่าย หรือส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ

Hello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับประเภทงานโฆษณาที่จะยอมรับและแสดงในเครือข่ายของ

Hello Health Group จะไม่รับการโฆษณาซึ่งในความเห็นของเราแล้ว ไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงและปราศจากรสนิยมที่ดี

โฆษณาบางประเภทไม่อนุญาตให้แสดงในเครือข่ายของ Hello Health Group ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม โดยประเภทของสินค้าเหล่านี้ ได้แก่

 • สิ่งของผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ ‘ต้องห้าม’ ‘ไม่มีประสิทธิภาพ’ หรือ ‘อันตราย’ (Hello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ ‘ต้องห้าม’ ‘ไม่มีประสิทธิภาพ’ หรือ ‘อันตราย’)
 • เนื้อหาที่หลอกลวง ผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิด
 • เนื้อหาที่นำเสนอไปในทางไม่ชอบ ก่อให้เกิดการเย้ยหยัน การเหยียดหยาม หรือการโจมตีบุคคลหรือกลุ่ม เนื่องมาจากเรื่องวัย เชื้อชาติ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส ความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นใดก็ตามที่ไม่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของ Hello Health Group
 • แอลกอฮอล์
 • อาวุธ ปืน กระสุน ดินปืน หรือดอกไม้ไฟ
 • การพนัน
 • สื่อลามกหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง
 • ยาสูบทุกประเภท
 • การเลียนแบบข่าวหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • โฆษณาที่ตั้งใจดึงดูดความสนใจของเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปี
 • สื่อหรือข้อความที่สื่อถึงเกมหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16 ปี
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กล่าวอ้างเกินจริง
 • ข้อความหรือรูปภาพกระพริบ
 • สื่อหรือข้อความชวนเชื่อเกี่ยวกับการลดน้ำหนักอย่างน่ามหัศจรรย์
 • งานโฆษณาที่ใช้พื้นที่มากกว่าที่กำหนด หรือแทรกแซงเนื้อหา หรือส่งผลกระทบต่อการอ่านเนื้อหาของผู้ใช้งาน
 • งานโฆษณาที่ไม่หดปิดไปยังพื้นที่โฆษณาที่กำหนดเมื่อผู้ใช้เลื่อนหน้าจอ หรือเนื้อหาโฆษณาที่ไม่มีปุ่ม “ปิด” หรือ“x” เพื่อให้ผู้ใช้ปิดโฆษณาได้
 • งานโฆษณาเลียนแบบการทำงานของโฆษณา หรือหลอกลวงให้เข้าใจว่าเป็นการทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้คนทั่วไปเชื่อถือและคลิกเข้าไป

Hello Health Group ตระหนักและรักษาความแตกต่างระหว่างงานโฆษณา เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน และเนื้อหาของกองบรรณาธิการ อย่างชัดเจน โดยเนื้อหาของกองบรรณาธิการของเราจะไม่ได้รับอิทธิพลใด ๆ จากการโฆษณา หรือเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด Hello Health Group จะพยายามให้แน่ใจว่างานโฆษณาหรือเนื้อหาที่ได้รับสนับสนุนในเครือข่ายของ Hello Health Group ต้องบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนและไม่คลุมเครือ Hello Health Group ไม่อนุญาตให้มีงานโฆษณาใด ๆ ในส่วนของผู้บริโภคที่ไม่ได้ระบุชัดเจนด้วยการติดป้าย “พื้นที่โฆษณา” “จากผู้สนับสนุน” หรือป้ายแบบเดียวกัน หรือในส่วนโฆษณาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ระบุชัดเจนด้วยการคิดป้าย “พื้นที่โฆษณา” “ข้อมูลทางธุรกิจ” หรือป้ายแบบเดียวกัน ที่บ่งชี้ว่าเนื้อหานั้นจัดทำหรือนำเสนอโดยผู้สนับสนุน

การคลิกที่โฆษณาอาจเชื่อมโยงผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของผู้โฆษณา หรือไปยังเนื้อหาที่สนับสนุนโดยผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกันในเว็บไซต์ของ Hello Health Group

Hello Health Group ของสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดว่า ผลการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดหรือหัวข้อของ Hello Health Group โดยการแสดงรายการเนื้อหาในผลการค้นหาจะแสดงตามแหล่งข้อมูล เช่น “สุขภาพ ก-ฮ” หรือ“ยา ก-ฮ”

ในขณะที่เนื้อหาที่ผลิตโดยผู้สนับสนุนหรือผู้ลงโฆษณา ต้องปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาและการนำเสนอเนื้อหานี้ การติดป้ายเนื้อหาโฆษณาในส่วนผู้บริโภคของ Hello Health Group จะครอบคลุมด้วยนโยบายผู้สนับสนุนของเรา ตามที่ได้อธิบายไปแล้วเรื่องวิธีการที่เราติดป้ายข้อมูลจากผู้สนับสนุนของเรา และขั้นตอนนี้ช่วยผู้ใช้งานของเราได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเนื้อหาของ Hello Health Group กับเนื้อหาของผู้สนับสนุน

การโฆษณาในส่วนผู้บริโภคของ Hello Health Group อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าลงทะเบียน/ใส่อีเมลได้โดยตรง Hello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ ยกเลิก หรือเอางานโฆษณาใด ๆ ออกจากเครือข่ายของ Hello Health Group ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา และจะแจ้งให้ผู้ลงโฆษณาทราบทันที เมื่อมีการปฏิเสธ ยกเลิก หรือเอาโฆษณานั้นออกจากเครือข่าย พร้อมด้วยการอธิบายสาเหตุการปฏิเสธ ยกเลิก หรือเอางานโฆษณาใด ๆ ออก Hello Health Group ไม่สามารถให้การรับประกันใดๆ ว่าโปรแกรมหรือองค์ประกอบใด ๆ ของลูกค้า จะทำงานได้โดยปราศจากข้อผิดพลาดในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งเว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชัน

ผู้ลงโฆษณาต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาภายในเครือข่ายของ Hello Health Group (และรวมถึงคำบรรยายทางกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูล และคำแถลงในโฆษณานั้น) และข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับการโฆษณาในปัจจุบัน Hello Health Group จะไม่มีการตรวจสอบด้านกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Hello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานโฆษณาทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ และหาก Hello Health Group ทราบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ Hello Health Group อาจนำโฆษณานั้น ๆ ออกจากเครือข่าย

จะต้องไม่มีโฆษณาใด ๆ ในเครือข่ายของ Hello Health Group ที่มีไฟล์พิกเซล แท็ก แฟลช ไฟล์ข้อมูล หรือคุ้กกี้ (ประวัติ) จากเบราเซอร์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ Hello Health Group ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hello Health Group อย่างชีดเจน ผู้ลงโฆษณาไม่สามารถรวบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ Hello Health Group โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการยินยอมจากผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ต้องไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ที่อาจสามารถเชื่อมโยงไปยังผู้ลงโฆษณา โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hello Health Group

ผู้สนับสนุนของเรา

นับตั้งแต่เราเปิดตัว Hello Health Group เราได้ขอรับการสนับสนุนและการโฆษณาจากองค์กรธุรกิจ ผู้ผลิต และผู้นำอื่น ๆ เพื่อเป็นผู้มอบข้อมูลสุขภาพและการใช้ชีวิต การสนับสนุนเหล่านี้เป็นรูปแบบการโฆษณาที่สามารถช่วย Hello Health Group สามารถนำเสนอข้อมูลชั้นเลิศได้โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น Hello Health Group เปิดโอกาสให้แก่ผู้สนับสนุนในการนำเสนอข้อความทางการตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลหรือลิงก์ของผู้สนับสนุนภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group เราได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจะสามารถระบุเนื้อหาที่จัดทำโดยผู้สนับสนุนได้อย่างชัดเจน และอยู่ภายใต้การควบคุมของบรรณาธิการของผู้สนับสนุน ก่อนที่คุณจะรับชมเนื้อหาเหล่านั้น เพื่อที่คุณจะได้สามารถตัดสินใจได้ว่า จะรับชมเนื้อหาดังกล่าวหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการโฆษณาของเรา

เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเนื้อหาของ Hello Health Group กับเนื้อหาที่จัดทำหรือนำเสนอโยผู้สนับสนุนของเรา เราจะติดป้ายกำกับไว้เสมอว่าเป็นเนื้อหาจากผู้สนับสนุน อย่างเช่น “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย” “โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย (ชื่อผู้สนับสนุน)” ถึงแม้เนื้อหาจากผู้สนับสนุนจะอยู่ภายใต้นโยบายการโฆษณาของ Hello Health Group แต่จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายด้านบรรณาธิการของ Hello Health Group ผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความเป็นกลางของเนื้อหาของผู้สนับสนุนเอง และเนื้อหาจะไม่ได้รับการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้อง ความเป็นกลาง หรือความสมดุล โดยทีมบรรณาธิการของ Hello Health Group

ข้อมูลต่อไปนี้ คือวิธีที่ Hello Health Group ใช้ระบุเนื้อหาว่า มาจากผู้สนับสนุนหรือแหล่งอื่นๆ ที่เราต้องการนำเสนอแก่คุณ

 • เนื้อหาทั้งหมดของ Hello Health Group ที่จัดทำหรือนำเสนอโดยผู้สนับสนุน จะระบุด้วยป้ายกำกับว่า “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย” โปรโมตโดย” หรือ “จัดทำโดย (ชื่อผู้สนับสนุน)”
 • ที่ด้านบนของเนื้อหาแต่ละหน้าจากผู้สนับสนุนของเราเราจะวางข้อความอธิบาย เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นหรือจัดทำโดยผู้สนับสนุน และอยู่ภายใต้การควบคุมของบรรณาธิการของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว
 • ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของผู้สนับสนุนหหรือเนื้อหาจากผู้สนับสนุนของเรา จะได้รับการระบุด้วยสีที่โดดเด่น และจะมีป้ายกำกับว่า “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย”“โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย (ชื่อผู้สนับสนุน)”
 • ภายในเนื้อหาของผู้สนับสนุน อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
 • เมื่อมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนอยู่ในเนื้อหา Hello Health Group จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าผู้ใช้งานกำลังเข้าชมเว็บไซต์อื่น โดยเราได้อธิบายขั้นตอนนี้ไว้แล้วโดยละเอียดใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hello Health Group
 • เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจะมีคำอธิบายบริเวณส่วนท้ายของเนื้อหา โดยระบุว่า Hello Health Group ไม่ได้รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการรักษาเหล่านั้นแต่อย่างใด

การรับทุนสนับสนุนการจัดทำเนื้อกองบรรณาธิการของ Hello Health Group จากบริษัทภายนอก

นอกเหนือจากการจัดทำหรือนำเสนอเนื้อหาโดยผู้สนับสนุนเองภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group (ที่มีคำกำกับว่า“จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย” “โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย (ชื่อผู้สนับสนุน)”) บริษัทภายนอกยังอาจให้ทุนในการจัดทำเนื้อหาโดยตรงแก่ Hello Health Group โดยที่จะไม่มีการควบคุมใด ๆ ต่อเนื้อหาเหล่านั้น เนื้อหาดังกล่าวอาจปรากฏภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group ในส่วนที่เกี่ยวกับภาะสุขภาพต่าง ๆ หรือกิจกรรมการใช้ชีวิต หรืออาจปรากฏในส่วนที่เกี่ยวกับความสนใจโดยทั่วไป หรืออยู่ในช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา Hello Health Group มีเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการจำนวนมาก และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กว่า 100 คน การได้รับทุนทำให้เราสามารถที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นต้นฉบับของ Hello Health Group โดยเฉพาะ และทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่ยอดเยี่ยมให้คุณได้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้คุณจัดการกับสุขภาพของตัวเอง และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เราสร้างเนื้อหากองบรรณาธิการขึ้นมาใหม่ ตามคำขอของผู้สนับสนุน และผู้สนับสนุนเป็นผู้เลือกหัวข้อสำหรับการจัดทำเนื้อหาหรือโปรแกรมที่พวกเขาจะเป็นผู้ให้ทุน เราจะระบุเนื้อหาในส่วนนั้นว่า “ร่วมนำเสนอโดย (ชื่อผู้สนับสนุน)” หรือใช้ป้ายกำกับแบบเดียวกัน แจ้งในช่วงระยะเวลาที่ผู้สนับสนุนให้ทุนในการจัดทำเนื้อหากองบรรณาธิการหรือโปรแกรมนั้น ๆ นอกจากนี้ผู้สนับสนุนยังอาจร้องขอการนำเสนอแบบเดียวกัน กับเนื้อหาของกองบรรณาธิการที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านั้น ในช่วงเวลาที่พวกเขาให้ทุนแก่โปรแกรมนั้น

เมื่อเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group มีป้ายกำกับระบุไว้ว่า “ร่วมนำเสนอโดย” บริษัทภายนอก เราจะใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เราจะใส่ข้อความอธิบายที่ด้านบนของหน้า เพื่อให้คุณรับทราบว่า Hello Health Group สร้างเนื้อหานี้ขึ้นมาโดยปราศจากการควบคุมด้านกองบรรณาธิการจากผู้สนับสนุนทุนในครั้งนี้
 • โดยทั่วไปคุณจะเห็นคำว่า “ร่วมนำเสนอโดย” พร้อมกับลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังคำจำกัดความของคำว่า “ร่วมนำเสนอโดย” ในช่วงระยะเวลาที่ผู้สนับสนุนเป็นผู้ให้ทุนแก่โปรแกรมนี้
 • ในบางกรณี Hello Health Group จะใช้ 1 ใน 4 ของป้ายกำกับต่อไปนี้เพิ่มเติม เพื่อให้คุณรับทราบว่าเนื้อหานั้นร่วมนำเสนอแก่คุณโดยผู้สนับสนุน และคำเหล่านี้มีความหมายแบบเดียวกับคำว่า “ร่วมนำเสนอโดย”
 • มอบทุนโดยผู้สนับสนุนของเรา
 • สนับสนุนโดยผู้สนับสนุนของเรา
 • การจัดทำเกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือจากผู้สนับสนุนของเรา
 • การจัดทำเกิดขึ้นได้โดยผู้สนับสนุนของเรา

เมื่อ Hello Health Group ร่วมกับบริษัทภายนอก เพื่อให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษา

ในบางครั้ง Hello Health Group จะทำงานร่วมกับรัฐบาล และองค์กรอื่น ๆ หรือสมาคมที่มีภารกิจหลักในการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นต่าง ๆ ทางสุขภาพ Hello Health Group จะใช้กรอบความคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขแบบพิเศษ เพื่อทบทวนหรือเลือกองค์กรเหล่านี้ และทำงานกับพวกเขา เพื่อสร้างหรือเลือกเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อบางอย่างโดยเฉพาะเจาะจง เนื้อหาจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยบริษัทภายนอก จากนั้นจึงได้ตรวจแก้และรับรองโดยกองบรรณาธิการของ Hello Health Group เช่นเดียวกับเนื้อหาชั้นยอดทั้งหมดของ Hello Health Group เนื้อหาประเภทนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายด้านบรรณาธิการของ Hello Health Group และใช้กระบวนการทำงานเพื่อความถูกต้อง สมดุล และเป็นกลางของเรา

ในกรณีเหล่านี้ คุณจะได้พบว่า :

 • เราใส่ข้อความอธิบายที่ด้านบนของหน้า เพื่อให้คุณรู้ว่า Hello Health Group สร้างสรรค์หรือเลือกเนื้อหานี้ด้วยความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากองค์กรหรือสมาคมที่เราทำงานด้วยเพื่อสร้างเนื้อหา
 • โดยทั่วไปคุณจะเห็นคำว่า “การร่วมมือทางการศึกษา” ตามด้วยชื่อขององค์กรที่เราทำงานด้วยเพื่อสร้างเนื้อหานั้น และลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังคำจำกัดความของคำว่า “การร่วมมือทางการศึกษา”
 • นอกจานี้ เรายังแจ้งให้คุณทราบด้วยว่า หากมีการระดมทุนโดยบุคคลภายนอกอื่น ๆ เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาส่วนนั้นได้

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564