Hello Health Group - นโยบายความเป็นส่วนตัว

I. นโยบายความเป็นส่วนตัวทางข้อมูลคืออะไร และครอบคลุมอะไรบ้าง?
II. เราประมวลผลข้อมูลใดบ้าง
III. เราเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวอย่างไร 
IV. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
V. ความยินยอมโดยปริยายจากการแจ้ง
VI. ข้อยกเว้นฐานประโยชน์อันชอบธรรม
VII. การเพิกถอนความยินยอม
VIII. การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
IX. ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองอย่างไร
X. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
XI. ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษาอย่างไร
XII. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกประเทศสิงคโปร์ 
XIII. วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา
XIV. ผลกระทบของนโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
XV. การลบบัญชีและข้อมูลส่วนตัว

I. นโยบายความเป็นส่วนตัวทางข้อมูลคืออะไร และครอบคลุมอะไรบ้าง?

Hello Health Group เข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนั้นสำคัญมากแค่ไหนกับผู้ใช้งาน นโยบายข้อมูลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (“นโยบาย“) จะกำหนดข้อมูลของผู้ใช้และตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ที่ Hello Health Group และองค์กรในสังกัด (“เราพวกเราหรือของเรา“) ต้องการเก็บรวบรวม ใช้งาน กำจัด เปิดเผย และอื่น ๆ ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้ เรายังแจ้งให้คุณรับทราบสิทธิ์ของคุณ 

นโยบายนี้จะใช้กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงข้อมูลและการบริการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในรูปแบบของการบริการ

นโยบายนี้จะใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรที่เรามีสิทธิ์ในการเก็บรวบรวม ใช้งาน กำจัด เปิดเผย และอื่น ๆ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเราในนามของกระทรวงหรือคณะกรรมการตามกฎหมายของรัฐบาลจะเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดการข้อมูลของรัฐบาล เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายการจัดการข้อมูลของรัฐบาล

คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายนี้รวมถึงข้อกำหนดการใช้งานของเราแล้ว เมื่อมีการใช้การบริการของเราจะถือว่าเป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของเราซึ่งถือเป็นสัญญาระหว่างคุณกับเรา และยังถือว่าคุณยืนยันว่าคุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้งาน กำจัด เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายนี้

II. เราประมวลผลข้อมูลใดบ้าง

ในนโยบายนี้ข้อมูลส่วนตัวหมายถึงข้อมูลที่อาจเป็นจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุได้: () จากข้อมูลนั้น หรือ (b) จากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราสามารถหรืออาจเข้าถึงได้

ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของคุณกับเราและบริการที่เรามอบให้คุณ ตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวที่เราอาจเก็บรวบรวมคือ ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน การเงิน ใบอนุญาตทำงาน สูติบัตร ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ email address หรือเบอร์โทรศัพท์ สัญชาติ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สถานะสมรส รูปถ่ายและข้อมูลเสียงหรือรูปภาพอื่น ๆ ข้อมูลการทำงาน และประวัติทางการเงินต่าง ๆ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือข้อมูลธนาคาร รวมถึงข้อมูลบราวเซอร์/แอปพลิเคชัน 

เรายังอาจต้องการข้อมูลจากบุคคลภายนอก เช่น พาทเนอร์ ผู้ขาย บุคคลที่สาม อีกทั้งบุคคลภายนอกยังมีสิทธิ์ในการเก็บรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลที่คุณให้กับเรา 

III. เราเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวอย่างไร 

โดยทั่วไปเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ (ก) ข้อมูลดังกล่าวจะมอบให้เราโดยสมัครใจโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สามซึ่งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากคุณให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา (“ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต” ของคุณ) หลังจาก (1) คุณ (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณ) ได้รับแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล (โปรดดูวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงด้านล่าง) และ (2) คุณ (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณ) ได้ให้ความยินยอมอย่างเหมาะสมในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น หรือ (ข) การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างหรือทั้งหมด ดังนี้:

 • เพื่อจัดหา ปรับปรุง และสร้างบริการของเราในปัจจุบันและอนาคต
 • เพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นเหมาะสมกับคุณ รวมถึงการแสดงโฆษณา เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่คุณเห็นนั้นน่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับคุณ
 • เพื่อตอบสนอง จัดการ และดำเนินการกับข้อสงสัย คำขอร้อง การใช้งาน ข้อร้องเรียน และคำติชมจากคุณ และเพื่อส่งการสื่อสารด้านการจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการของเราให้กับคุณ
 • เพื่อส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์และอีเมลที่ปลอดภัยและตรงกับความสนใจของคุณ ซึ่งสรุปมาจากการใช้บริการของคุณ รวมถึงข่าวสาร ประกาศ การแจ้งเตือน และโอกาสจากเรา
 • เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับแนวโน้ม พฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้ รวมถึงความถี่ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ วิธีใช้บริการ และจำนวนอีเมลที่ได้รับและเปิดอ่าน
 • เพื่อให้คุณและคนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์และความสนใจที่คล้ายคลึงกัน ให้รับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น รวมถึงการโฆษณาทั้งในและนอกเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 • เพื่อเสนอบริการที่อาจสร้างโอกาสในการขาย
 • เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงและภัยคุกคามอื่น ๆ ต่อบริการและผู้ใช้ของเรา
 • เพื่อระบุปัญหาเกี่ยวกับบริการ
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมการวิจัยและการวัดผล รวมถึงกิจกรรมที่อธิบายไว้ด้านล่าง
 • เพื่อจัดการและยืนยันบัญชีและตัวตนของคุณ
 • เพื่อส่งไปยังบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ รวมถึงพันธมิตรของเรา ผู้ให้บริการ ตัวแทน บุคคลที่สามอื่น ๆ และหน่วยงานภาครัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะในสิงคโปร์หรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
 • เพื่อส่งข้อมูลส่งเสริมการขายให้คุณ (รวมถึงทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ และข้อความตัวอักษร) หรือติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โปรแกรม หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณตามที่กฎหมายบังคับใช้
 • เพื่อขอให้คุณเข้าร่วมการวิจัยตามสิ่งต่าง ๆ เช่น วิธีที่คุณใช้บริการของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ แนวปฏิบัติ หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้ หรือเพื่อช่วยในการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คุณให้ข้อมูล
 • เพื่อวัตถุประสงค์โดยบังเอิญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อความข้างต้น และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น (ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตหรืออนุญาต) เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อข้างต้นอาจใช้ต่อไปได้แม้ในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเราถูกยุติหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากนั้น (รวมถึงระยะเวลาที่อนุญาตให้เราบังคับใช้สิทธิ์ของเราภายใต้สัญญากับคุณ) เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบอย่างชัดเจนว่าคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ และอาจเสริมด้วยข้อมูลจากแหล่งภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เช่น ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณอาจถูกรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่เรามีให้ผ่านบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการวัดผล ซึ่งรวมถึงการวัดประสิทธิภาพของเนื้อหา โฆษณา หรือโปรแกรม เราอาจรายงานข้อมูลโดยรวมซึ่งไม่สามารถระบุกลับไปยังผู้ใช้รายบุคคลของเว็บไซต์ของเรา ต่อผู้ลงโฆษณาในปัจจุบันหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ

ดูตัวอย่างบางส่วนเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:[hyperlink]

การลงทะเบียน

แม้ว่าคุณอาจใช้บริการส่วนใหญ่โดยไม่ต้องลงทะเบียน แต่บริการบางอย่างจำเป็นต้องให้คุณลงทะเบียนเพื่อให้บริการเหล่านั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนหรืออัปเดตบัญชีที่มีอยู่หรือเข้าถึงบริการบางอย่าง คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ ที่อยู่อีเมล และวันเกิด รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มา

การบริการแบบโต้ตอบ

บริการบางอย่างของเรา เช่น แบบประเมินความเสี่ยงของ Hello คุณหมอ อาจเป็นบริการแบบโต้ตอบและอาจขอให้คุณส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่วมด้วยข้อมูลอื่น ๆ เช่น อายุ เพศ คุณอาจต้องลงทะเบียนกับเราเพื่อใช้บริการแบบประเมินความเสี่ยงของ Hello คุณหมอ และหากคุณลงทะเบียนกับเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่คุณส่งไปยังแบบประเมินความเสี่ยงกับข้อมูลการลงทะเบียนที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้

อีเมลจดหมายข่าว

ในการลงทะเบียนและในช่วงเวลาต่างๆ ที่คุณใช้เว็บไซต์ คุณจะได้รับตัวเลือกในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเพื่อรับจดหมายข่าวข้อมูล/โปรโมชั่น เช่น จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาวะสุขภาพบางอย่าง ผ่านทางอีเมลที่คุณให้กับเรา และ/หรือ จากบุคคลที่สาม ในบางครั้งเราอาจเสนอให้ผู้ใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามสมัครรับจดหมายข่าวของเราผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น หากคุณเลือกสมัครรับจดหมายข่าวจากเว็บไซต์บุคคลที่สาม ผู้ดำเนินการเว็บไซต์นั้นจะให้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเราเกี่ยวกับคำขอสมัครสมาชิก ซึ่งเราอาจใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้เหมือนกับว่าคุณได้ให้ข้อมูลโดยตรงกับเรา ในกระดานข้อความ หากคุณเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับโพสต์ที่คุณสร้างหรือมีส่วนร่วม คุณจะได้รับอีเมลเมื่อมีกิจกรรมใด ๆ ในโพสต์เหล่านั้น หากในภายหลังคุณไม่ต้องการรับอีเมลแจ้งเตือนแล้ว คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลได้ในการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ

การวิจัยทางการตลาด

ในบางครั้ง เราอาจทำการสำรวจวิจัยออนไลน์ในนามของตัวเราเองและบุคคลที่สามผ่านคำเชิญทางอีเมล แบบสำรวจป๊อปอัป และการสนทนากลุ่มออนไลน์ เมื่อเข้าร่วมการสำรวจ เราอาจขอให้คุณระบุที่อยู่ อายุ และหากมีการชิงโชคที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจวิจัยตลาด ชื่อของคุณ และข้อมูลติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการชิงโชค เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณส่งในแบบสำรวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการวัดผลตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง รวมถึงการวัดประสิทธิภาพของเนื้อหา การโฆษณา หรือโปรแกรม ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับรายการชิงโชคจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวในการบริหารการชิงโชคและตามที่กฎหมายบังคับกำหนด แบบสำรวจการวิจัยตลาดที่ดำเนินการโดยหรือในนามของเราจะมีลิงก์ไปยังนโยบายนี้

บทวิจารณ์จากผู้ใช้ กระดานข้อความ และฟอรัมสาธารณะอื่น ๆ

เรานำเสนอพื้นที่กระดานข้อความและฟอรัมสาธารณะอื่น ๆ ที่ผู้ใช้สามารถโพสต์บทวิจารณ์ แบ่งปันข้อมูล และสนับสนุนซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถโพสต์คำถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตอบได้ เรายังมีการสนทนาออนไลน์ที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ฟีเจอร์รีวิวของเราในระบบการนัดหมายคุณหมอและกระดานข้อความของเราเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมและไม่ควรถือเป็นของส่วนตัว

ข้อมูลใด ๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่คุณแบ่งปันในบทวิจารณ์ กระดานข้อความออนไลน์ หรือฟอรัมอื่น ๆ ได้รับการออกแบบให้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เป็นส่วนตัว คุณควรคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลในฟอรัมสาธารณะใด ๆ บุคคลที่สามสามารถเห็น เปิดเผย หรือรวบรวมสิ่งที่คุณโพสต์ และผู้อื่นนำใช้ในลักษณะที่เราไม่สามารถควบคุมหรือคาดเดาได้ รวมถึงเพื่อติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่นเดียวกับฟอรัมสาธารณะในเว็บไซต์ใด ๆ ข้อมูลที่คุณโพสต์อาจปรากฏในเครื่องมือค้นหาของบุคคลที่สาม

หากคุณโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลในพื้นที่กระดานข้อความของเราโดยไม่ได้ตั้งใจ และต้องการให้ลบออก คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราเพื่อขอให้เราลบออกได้ ตามข้อมูลที่ลงไว้ใน ติดต่อเรา ในทุกหน้าของเว็บไซต์ของเรา

บริการและข้อมูลอุปกรณ์

เมื่อคุณเข้าถึงและใช้บริการ เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น ที่อยู่ IP หรือ UDI (Unique Device Identifier) ข้อมูลเบราว์เซอร์ (รวมถึง URL อ้างอิง) การตั้งค่าของคุณ คุกกี้และข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณดูและการดำเนินการ (เช่น ข้อความค้นหา การมีส่วนร่วมกับโฆษณา การคลิก และวันที่และเวลาที่เกี่ยวข้อง) นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเฉพาะอุปกรณ์เมื่อคุณติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน รวมถึงรุ่นอุปกรณ์ ข้อมูลระบบปฏิบัติการ ID โฆษณา (ซึ่งเป็นหมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันและผู้ใช้รีเซ็ตได้สำหรับการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์มือถือ) และเวอร์ชันและข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน เมื่อคุณเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน เราจะรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำจากอุปกรณ์มือถือของคุณ ซึ่งคุณสามารถปิดใช้งานได้ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

เราและพันธมิตรของเราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ “คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่กำหนดให้กับเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งช่วยให้สามารถจดจำเบราว์เซอร์ของคุณและรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้น นอกจากคุกกี้แล้ว เราและพันธมิตรของเรายังใช้เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ รวมถึงตัวระบุมือถือและ “เว็บบีคอน” (Web Beacon) ซึ่งเป็นไฟล์กราฟิกขนาดเล็ก (บางครั้งเรียกว่า “clear GIF” หรือ “เว็บพิกเซล”) ที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บหรืออีเมลที่ใช้โดยทั่วไป เพื่อตรวจสอบกิจกรรมและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลับไปยังโฮมเซิร์ฟเวอร์ (ซึ่งอาจเป็นของเว็บโฮสติ้ง ผู้ให้บริการเครือข่ายโฆษณา หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ) ข้อมูลที่รวบรวมโดยเทคโนโลยีการติดตามดังกล่าวอาจรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่พันธมิตรของเราสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ของคุณ เพื่อให้เราสามารถส่งเอกสารที่คุณอาจสนใจให้คุณได้ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์โดยตรง 

ผู้ให้บริการด้านการโฆษณาที่เป็นพันธมิตรของเราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาที่คุณเคยดู บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยเราในการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เราอาจปรับแต่งโฆษณาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ตามข้อมูลเพิ่มเติมตามขอบเขตที่เราหรือบุคคลที่สามเหล่านี้รู้จัก บุคคลที่สาม 2 รายที่เราร่วมงานด้วยคือ Google และ Facebook

นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อการบริการสำหรับเราแล้ว Google ยังอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในนโยบายส่วนบุคคล หากต้องการดูว่า Google อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้บริการของ Google บนเว็บไซต์ของเราได้อย่างไร โปรดไปที่ https://www.google.com/policies/privacy/partners แม้ว่า Facebook จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา แต่ Facebook อาจใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณและที่ได้รวบรวมมาจากการบริการด้านอื่น ๆ (ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่ Facebook มี) ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีอยู่ที่ https://www.facebook.com/about/privacy

เรายังทำงานร่วมกับเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการเครือข่ายโฆษณาของเราใช้เทคโนโลยีเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เพื่อมอบโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายตามคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราและบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามตามกิจกรรมการท่องเว็บและความสนใจของคุณ

เมื่อคุณดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันของเราลงในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราจะกำหนดหมายเลขสุ่มให้กับการติดตั้งแอปพลิเคชันของคุณ หมายเลขนี้ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้ และเราไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เว้นแต่คุณจะเลือกเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของแอปพลิเคชัน เราใช้ตัวเลขสุ่มนี้ในลักษณะที่คล้ายกับการใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้และในนโยบายของเรา อย่างไรก็ตาม หมายเลขสุ่มนี้ต่างจากคุกกี้ตรงที่ หมายเลขสุ่มถูกกำหนดให้กับการติดตั้งแอปพลิเคชันของคุณไม่ใช่เบราว์เซอร์ เนื่องจากแอปพลิเคชันไม่ทำงานผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ ดังนั้น จึงไม่สามารถลบหมายเลขสุ่มผ่านการตั้งค่าได้ การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ของเราบนเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชันหลักของเราคล้ายกับการใช้งานบนเว็บไซต์ที่เปิดผ่านคอมพิวเตอร์ ตัวเลือกของคุณในการปฏิเสธคุกกี้ การใช้ Network Advertising Initiative (NAI) และกลไกการยกเลิกที่อธิบายไว้ด้านล่างในหัวข้อ “ทางเลือกและสิทธิ์ของคุณ” มีอยู่ในแอปของเราและบนเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะกับมือถือของเรา

IV. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราอาจแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้:

 • เมื่อการเปิดเผยดังกล่าวจำเป็นสำหรับหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดของบริการที่คุณร้องขอ
 • ต่อคู่ค้า ลูกค้า ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตัวแทน ผู้ขาย และองค์กรอื่น ๆ ที่เรามีส่วนร่วมเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ III ข้างต้นสำหรับเรา
 • บุคคลอื่นที่คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ หรือในกรณีที่จำเป็นเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่คุณร้องขอ
 • ให้กับพันธมิตร ลูกค้า และบุคคลที่สามของเรา เพื่อให้พวกเขาให้บริการที่เป็นประโยชน์และข้อมูลส่งเสริมการขายแก่คุณมากขึ้น (รวมถึงโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราและ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม;
 • ให้กับบุคคลที่สามที่คุณเลือกที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราหรือผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ
 • ให้กับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเราภายใน Hello Health Groups ซึ่งจะปฏิบัติตามนโยบายนี้

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อข้างต้นอาจใช้ต่อไปได้แม้ในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา) ถูกยุติหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากนั้น (รวมถึงระยะเวลาที่อนุญาตให้เราบังคับใช้สิทธิ์ของเราภายใต้สัญญากับคุณ) เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบอย่างชัดเจนว่าคุณถอนความยินยอมของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ดูตัวอย่างบางส่วนเกี่ยวกับวิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ Hello Health Group 

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่ได้มาร่วมงานกับเราหรือรวมกับเราและบริษัทในเครือของเรา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมขององค์กรอันเป็นผลมาจากการขายหรือการควบรวมกิจการกับหน่วยงานอื่น หรือในกรณีของการขายทรัพย์สินหรือการล้มละลาย เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ควบคุมองค์กรคนใหม่หรือฝ่ายที่ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยังคงได้รับการปฏิบัติตามนโยบายนี้ การแบ่งปันข้อมูลของเราทำเพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยทางไกล ความมั่นคง ความซื่อตรง และเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา และเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนหรือเชิงพาณิชย์อื่น ๆ เพื่อพัฒนาและนำเสนอคุณสมบัติและการบูรณาการ และเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้คนใช้และโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างไร

บริษัทและผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับเรา

เราทำงานร่วมกับบริษัทภายนอกและผู้รับเหมาที่ช่วยเราในการให้บริการและช่วยเหลือในการดำเนินงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย การจัดการและการปรับใช้อีเมล การชิงโชคและการจัดการการแข่งขัน โฆษณาและการตลาดและ/หรือเนื้อหา บางครั้งผู้รับเหมาของเราอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างจำกัดในระหว่างการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับเรา เราได้ตั้งข้อกำหนดตามสัญญาไม่ให้ผู้รับจ้างของเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการหรือฟังก์ชันที่จำกัดสำหรับเรา

โฆษณาจากบุคคลที่สามและเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ เช่น รหัสคุกกี้หรือที่อยู่ IP กับผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สามซึ่งอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและบนเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากที่สุด

เนื้อหา บริการ และโฆษณาบางอย่างที่เสนอให้คุณผ่านเว็บไซต์ของเรานั้นให้บริการโดยหรือมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่โฮสต์และดำเนินการโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่เรา (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ แต่คุณควรตระหนักว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายนี้ เราไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร เราพยายามจะแจ้งให้เห็นชัดว่าคุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ของเราและเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเป็นการให้กดยืนยันหรือมีคำแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์ของเราก่อนที่คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ หากคุณเห็นวลี เช่น “สนับสนุนโดย” หรือ “ร่วมกับ” ตามด้วยชื่อของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่เรา แสดงว่าคุณอยู่ในเว็บไซต์ที่โฮสต์โดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่เรา เมื่อคุณใช้บริการแบรนด์ร่วม (บริการที่ดำเนินการกับพันธมิตรของเรา) หรือลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลอื่น ๆ บนไซต์แบรนด์ร่วม หากมี เราอาจส่งข้อมูลที่รวบรวมได้กลับไปยังพันธมิตรนั้น ซึ่งอาจรวมถึงบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการที่ฝังบริการและ/หรือปรากฏอยู่ในบริการ

เรายังมีวิดเจ็ต (widgets) บนเว็บไซต์ของเราซึ่งช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับบริการโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อแบ่งปันบทความ วิดเจ็ตเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลการท่องเว็บที่อาจได้รับจากบุคคลที่สามที่จัดหาวิดเจ็ตนั้น และถูกควบคุมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้โดยตรงด้วยแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้อง

พันธมิตรที่นำเสนอสินค้าหรือบริการบนผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มบริการการค้าของเรา

เมื่อคุณเลือกที่จะทำธุรกรรมหรือเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลกับผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้ระดมทุน องค์กรการกุศล ผู้ให้บริการชำระเงิน หรือแพลตฟอร์มบริการการค้า เราจะแบ่งปันข้อมูลกับพวกเขาและกับผู้ให้บริการที่ดำเนินการในนามของพวกเขา

สิ่งที่พวกเขาได้รับ มีดังนี้

 • ข้อมูลสำหรับการทำธุรกรรมของคุณ เช่น การสั่งซื้อ การชำระเงิน การติดต่อ และข้อมูลการจัดส่ง
 • ข้อมูลเพื่อช่วยรับประกันความปลอดภัยของธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือการเชื่อมต่อของคุณ
 • ข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณแบ่งปันให้พวกเขา

ผู้ขายสินค้า

เราแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่ช่วยทำการตลาด การบริการ และผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทของเรา เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของเราเอง และดำเนินการวิจัยโฆษณา ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันตัวระบุอุปกรณ์ของคุณหรือตัวระบุอื่น ๆ กับผู้ให้บริการโฆษณาเพื่อช่วยเราแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากที่สุด 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และการยื่นคำร้องขอการบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและบุคคลภายนอกในการบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม: (1) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ หมายค้น หมายศาล หรือคำสั่งศาล (2) เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา ปกป้องความปลอดภัยของคุณหรือความปลอดภัยของผู้อื่น ตรวจสอบการฉ้อโกง หรือตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาล หรือ (3) ในกรณีพิเศษ เช่น เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางกายภาพต่อคุณหรือผู้อื่น เพื่อปกป้องทรัพย์สินหรือปกป้องหรือยืนยันสิทธิ์ทางกฎหมาย

V. ความยินยอมโดยปริยายจากการแจ้ง

เราอาจรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ เพื่อวัตถุประสงค์ออื่นที่แตกต่างจากวัตถุประสงค์หลักที่รวบรวมไว้ในตอนแรกตามนโยบายนี้ หากเราต้องการใช้ข้อมูลที่ได้รับความยินยอมโดยปริยายจากการแจ้งเพื่อวัตถุประสงค์รองดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงจุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการสื่อสารที่เหมาะสม 

คุณมีเวลาประมาณหนึ่งที่จะแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการยกเลิก คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการให้ความยินยอมโดยปริยาย โดยการถอนความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น

VI. ข้อยกเว้นฐานประโยชน์อันชอบธรรม

เราอาจรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของตัวเราเองหรือของผู้อื่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการอาศัยข้อยกเว้นของฐานประโยชน์อันชอบธรรม เราจะประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแต่ละบุคคล และพิจารณาว่าฐานประโยชน์อันชอบธรรมมีมากกว่าผลกระทบอื่น ๆ หรือไม่

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อยกเว้นของฐานประโยชน์อันชอบธรรม เราจะรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ก. เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง

ข. เพื่อตรวจจับและป้องกันการใช้บริการในทางที่ผิด

ค. เพื่อวิเคราะห์เครือข่ายเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน และดำเนินการวิเคราะห์สินเชื่อ และ

ง. เพื่อรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนอุปกรณ์ที่บริษัทออกให้เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อข้างต้นอาจใช้ต่อไปได้แม้ในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา (เช่น ตามสัญญา) ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่ง ในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากนั้น

VII. การเพิกถอนความยินยอม

ความยินยอมที่คุณให้ไว้สำหรับการรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยังคงใช้ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่คุณหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณจะเพิกถอนความิยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร คุณหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณอาจถอนความยินยอมและขอให้เราหยุดรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น โดยคุณสามารถส่งคำขอทางอีเมลหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา โดยดูรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง หากคุณไม่สามารถส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือต้องการความช่วยเหลือในการส่งคำขอ คุณสามารถขอพูดคุยหรือพบกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้

เมื่อได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อถอนความยินยอมของคุณ เราอาจต้องใช้เวลาดำเนินการระยะหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคำขอและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับคุณ) เพื่อดำเนินการและเพื่อให้เราได้แจ้งให้คุณทราบถึงผลที่ตามมาของเรา ซึ่งรวมถึงผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและความรับผิดของคุณที่มีต่อเรา โดยทั่วไป เราจะพยายามดำเนินการตามคำขอของคุณภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำขอ

แม้ว่าเราจะเคารพการตัดสินใจของคุณในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ โปรดทราบว่า เราอาจไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดหาสินค้าหรือบริการของเราให้แก่คุณต่อไปได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของคำขอของคุณ และเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าในกรณีดังกล่าว หลังเสร็จสิ้นการดำเนินการตามคำขอของคุณ หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการถอนความยินยอมของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบในลักษณะที่อธิบายไว้ข้างต้น

โปรดทราบว่าการถอนความยินยอมไม่กระทบต่อสิทธิ์ของเราในการรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นได้รับอนุญาตหรือบังคับภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

VIII. การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

หากคุณต้องการ (ก) ส่งคำขอการเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ (ข) ส่งคำขอแก้ไขเพื่อแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณที่เราเก็บไว้ คุณสามารถส่งคำขอทางอีเมลหรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการส่งคำขอ คุณสามารถขอพูดคุยหรือพบกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้

โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการร้องขอการเข้าถึง หากเป็นเช่นนั้น เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมให้คุณทราบก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ

เราจะตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยทั่วไปเราจะตอบกลับภายในสอง (2) วันทำการ หากเราไม่สามารถตอบกลับคำขอของคุณได้ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับคำขอ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันนับจากเวลาที่เราจะสามารถตอบสนองคำขอของคุณได้ หากเราไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่คุณหรือทำการแก้ไขตามที่คุณร้องขอ โดยทั่วไป เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสาเหตุที่เราไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ (ยกเว้นกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้)

นอกจากนี้ คุณสามารถแก้ไข อัปเดต หรือตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมาก่อนหน้านี้ได้ โดยกลับไปหน้าการบริการเฉพาะ เข้าสู่ระบบ และทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ คุณยังสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมาได้ด้วยการติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อด้านล่างหรือผ่านลิงก์ติดต่อเราที่ด้านล่างของทุกหน้าในเว็บไซต์ของเรา

เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อรับการสื่อสารทางอีเมลสำหรับบริการใด ๆ ของเรา รวมถึงจดหมายข่าวทางอีเมลของเรา หรือเมื่อใดก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกการรับจดหมายข่าวเพิ่มเติมหรือการสื่อสารทางอีเมลอื่น ๆ จากเราหรือผู้ลงโฆษณาหรือผู้สนับสนุนของเรา

คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวผ่านทางอีเมลได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 • ทำตามคำแนะนำที่ด้านล่างของจดหมายข่าวและใช้ลิงก์ “ยกเลิกการสมัคร” ที่พบในอีเมล
 • ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเราและยกเลิกการเลือกจดหมายข่าวที่คุณไม่ต้องการรับอีกต่อไปในส่วน “โปรไฟล์ของฉัน”

เราจะยกเลิกการส่งอีเมลส่งเสริมการขายทั้งหมดที่เราส่งไปพร้อมกับข้อเสนอหรือข้อมูลของเราในนามของผู้สนับสนุน เว้นเสียแต่ว่าคุณจะสมัครรับจดหมายข่าวใหม่อีกครั้ง

ซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าให้ปฏิเสธคุกกี้ได้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีรีเซ็ตเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ในส่วน “วิธีใช้” หรือ “การตั้งค่า” หรือ “ค่ากำหนด” ของแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกคุกกี้

คุณยังสามารถควบคุมการโฆษณาตามความสนใจบนอุปกรณ์มือถือของคุณโดยเปิดใช้งานการตั้งค่า “จำกัดการติดตามโฆษณา” ในการตั้งค่าอุปกรณ์ iOS ของคุณ หรือ “เลือกไม่ใช้การปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณ” ในการตั้งค่าอุปกรณ์ Android ของคุณ สิ่งนี้จะไม่ป้องกันคุณจากการดูโฆษณา แต่จะจำกัดการใช้ตัวระบุโฆษณาของอุปกรณ์เพื่อปรับแต่งโฆษณาตามความสนใจของคุณ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีปฏิเสธคุกกี้บนอุปกรณ์เฉพาะของคุณ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์

IX. ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองอย่างไร

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การรวบรวมข้อมูล การใช้งาน การเปิดเผย การคัดลอก การดัดแปลง การกำจัด หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน เราได้แนะนำมาตรการด้านการจัดการ ทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสม เช่น การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด การรับรองความถูกต้องและการควบคุมการเข้าถึง (เช่น การตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูง ความจำเป็นพื้นฐานสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ) การเข้ารหัสข้อมูล การไม่เปิดเผยข้อมูล การป้องกันไวรัสที่ทันสมัย การแพตช์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์อื่น ๆ เป็นประจำ การลบสื่อบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์อย่างปลอดภัยก่อนทิ้ง มาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บจากความเสี่ยง การใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (OTP)/การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ชั้น (2fa)/การตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายชั้น (mfa) เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึง รวมถึงตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยเป็นประจำ เมื่อคุณป้อนข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลในบริการต่าง ๆ) เราจะเข้ารหัสการส่งข้อมูลนั้นหรือใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ SSL (Secure Socket Layer)

อย่างไรก็ตาม คุณควรตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ถึงแม้จะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ แต่เราก็มุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ รวมถึงตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเราอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงเสมอที่บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจหาทางแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยของเรา หรืออาจขัดขวางการส่งข้อมูลของคุณทางอินเทอร์เน็ต โปรดทราบว่าคุณควรแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด หากคุณสูญเสียการควบคุมบัญชีของคุณ หรือทราบว่าอุปกรณ์ของคุณถูกละเมิด และโปรดรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีของคุณ

X. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณ) ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้อง โปรดอัปเดตเราหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

XI. ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษาอย่างไร

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล หรือตามที่กำหนด หรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือลบวิธีการที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับคุณ ทันทีที่มีเหตุผลที่จะถือว่าการเก็บรักษาดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และจะไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

XII. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกประเทศสิงคโปร์ 

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของเราตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ หากคุณอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลอื่น คุณควรตระหนักว่าในการให้บริการแก่คุณ เราต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสิงคโปร์ ซึ่งจะถูกจัดเก็บและดำเนินการตามนโยบายนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณภายนอกไปยังผู้ให้บริการที่มีการดำเนินงานในประเทศอื่น คุณยินยอมให้มีการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลดังกล่าวในสิงคโปร์และเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่ Hello Health Group ดำรงอยู่ หากเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศนอกขอบเขตที่กล่าวถึงข้างต้น เราจะขอความยินยอมเพิ่มเติมจากคุณก่อนการโอนข้อมูล

เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองด้วยมาตรฐานการป้องกันที่เทียบได้กับการคุ้มครองของเขตอำนาจศาลในประเทศของคุณเป็นอย่างน้อย หรืออยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเข้มงวดกว่ากัน

XIII. วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากคุณต้องการร้องขอใด ๆ ได้ในช่องทางเหล่านี้:

 • เบอร์ติดต่อ.  : +84 32612 6496
 • Email Address  : [email protected]

เราจะพยายามตอบกลับคำขอของคุณภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม และอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อให้คำตอบครอบคลุม นอกจากนี้ เรายังอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อให้คุณได้รับการตอบกลับที่ครอบคลุม คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้

XIV. ผลกระทบของนโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

นโยบายนี้ใช้ร่วมกับนโยบาย ข้อสัญญา และข้อยินยอมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา

เราอาจแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่มีนโยบายล่วงหน้า คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการแก้ไขเกิดขึ้นหรือไม่ โดยอ้างอิงจากวันที่มีการปรับปรุงนโยบายนี้ครั้งล่าสุด หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการประกาศบนเว็บไซต์ของเราและ/หรือทางอีเมลที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้ (ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุเมื่อคุณลงทะเบียน) ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล การที่คุณใช้บริการและเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

XV. การลบบัญชีและข้อมูลส่วนตัว

หากคุณต้องการจะลบบัญชีและข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้;

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้าโปลไฟล์ ไปที่ “การตั้งค่าบัญชี” แล้วเลือก “ปิดการใช้งานบัญชี”

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเหตุผลที่คุณต้องการปิดการใช้งานบัญชี ไม่ว่าจะเป็น “ฉันต้องการสร้างบัญชีใหม่” “ฉันต้องการลบบัญชีถาวร” หรือเหตุผลอื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 3: อ่านข้อความยืนยัน จากนั้นเลือก “ลบบัญชี” บัญชีของคุณจะถูกปิดการใช้งานในทันที จากนั้นคุณจะได้รับข้อความยืนยันการปิดใช้งานบัญชีและเหตุผลตามที่เลือกในขั้นตอนที่ 2 หลังจากลบบัญชีและข้อมู

ส่วนบุคคลของคุณเรียบร้อยแล้ว โปรดจดจำข้อมูลและไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้:

หลังจากลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเรียบร้อยแล้ว โปรดจดจำข้อมูลและไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้:

ภายใน 28 วัน บัญชีของคุณและข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบของเราอย่างถาวร ข้อมูลนี้ไม่สามารถกู้คืนได้เมื่อลบแล้ว

หากคุณเปลี่ยนใจและต้องการเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้งภายใน 28 วัน เพียงเข้าสู่ระบบอีกครั้ง และบัญชีของคุณจะถูกกู้คืนโดยที่ข้อมูลทั้งหมดของคุณยังคงอยู่

หลังจาก 28 วัน บัญชีของคุณจะไม่สามารถกู้คืนได้ หากคุณต้องการใช้บริการของเราอีกครั้ง คุณจะต้องสร้างบัญชีใหม่