backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

กลัวการเข้าสังคม (Social Anxiety Disorder หรือ Social Phobia)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 18/12/2020

กลัวการเข้าสังคม (Social Anxiety Disorder หรือ Social Phobia)

กลัวการเข้าสังคม (Social Anxiety Disorder /Social Phobia)  ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความผิดปกติทางสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยที่สุด โดยผู้ป่วยมักมีอาการประหม่า เหงื่ออกตามมือ วิตกกังวล เมื่อต้องเข้าสังคม

คำจำกัดความ

กลัวการเข้าสังคม (Social Anxiety Disorder หรือ Social Phobia) คืออะไร

โรคกลัวการเข้าสังคม (Social Anxiety Disorder หรือ Social Phobia)  ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความผิดปกติทางสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยที่สุด โดยผู้ป่วยมักมีอาการประหม่า เหงื่อออกตามมือ เกิดอาการวิตกกังวล เมื่อต้องเข้าสังคม เช่น พูดคุยกับคนแปลกหน้า พูดในที่สาธารณะ รับประทานอาหารต่อหน้าคนอื่น

พบบ่อยแค่ไหน                                                  

สมาคมโรควิตกกังวลและซึมเศร้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Anxiety and Depression Association of America : ADDA) พบว่า อาการของโรคกลัวการเข้าสังคมอาจเริ่มตั้งแต่อายุ 13 ปี

อาการ

อาการของ โรคการกลัวการเข้าสังคม

อาการทั่วไปของ โรคกลัวการเข้าสังคม แบ่งออกเป็นทางด้านร่างกาย และทางด้านอารมณ์ โดยมีอาการแสดงออก ดังต่อไปนี้

อาการแสดงออกทางร่างกาย

 • หน้าแดง หัวใจเต้นเร็ว
 • ตัวสั่น เหงื่อออก
 • กล้ามเนื้อตึงเครียด
 • อาการวิงเวียนศีรษะ
 • มีปัญหาในการหายใจ
 • ปัญหาเกี่ยวกับระบบในกระเพาะอาหาร เช่น ท้องร่วง ปวดท้อง คลื่นไส้
 • อาการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรม

  • มีความวิตกกังวล ไม่มั่นใจตนเอง ในการพูดโต้ตอบกับคนแปลกหน้า
  • กลัวคนอื่นจะสังเกตว่าเรารู้สึกวิตกกังวล
  • กลัวอาการที่แสดงออกทางร่างกาย ที่อาจทำเรารู้สึกลำบากใจ เช่น หน้าแดง เหงื่อออก ตัวสั่น
  • กังวลเกี่ยวกับตนเองว่าอาจทำให้ตนเองรู้สึกอับอาย

  ควรพบคุณหมอเมื่อใด

  โรคกลัวการเข้าสังคม อาจกลายเป็นข้อจำกัด ที่ทำให้คุณไม่สามารถเข้าสังคม ทำงาน ร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ หรือประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

  หากคุณมีอาการใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดจึงควรพูดคุยกับคุณหมอ เพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  สาเหตุ

  สาเหตุของ โรคกลัวการเข้าสังคม

  สาเหตุของโรคกลัวการเข้าสังคมยังไม่มีหลักฐานการระบุของสาเหตุที่แน่ชัด แต่มีข้อสันนิษฐานที่บ่งบอกสาเหตุของโรค ดังต่อไปนี้

  • พันธุกรรม โรคกลัวการเข้าสังคม มักเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว (ไม่มีหลักฐานการระบุที่แน่ชัด)
  • โครงสร้างสมอง โครงสร้างในสมองที่เรียกว่า อะมิกดาลา (Amygdala) อาจมีบทบาทในการควบคุมการตอบสนองต่อความกลัว สมองส่วนนี้จะตรวจจับความรู้สึก และตอบสนองต่อการรับรู้สึกต่อความกลัวมากยิ่งขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม โรคกลัวการเข้าสังคม อาจเป็นพฤติกรรมที่ได้จากการเรียนรู้ เช่น บางคนอาจรู้สึกกลัวการเข้าสังคมจากเรื่องน่าอับอายในเหตุการณ์นั้น ๆ

  ปัจจัยเสี่ยงของ โรคกลัวการเข้าสังคม

  ปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกลัวการเข้าสังคมได้ ดังนี้

  • ประวัติครอบครัว คุณอาจมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกลัวการเข้าสังคมได้ หากสมาชิกในครอบครัวของคุณเคยเป็นโรคดังกล่าวนี้
  • ประสบการณ์เชิงลบในอดีต เช่น ในสมัยเด็กอาจเคยถูกแกล้ง เยาะเย้ย หรือถูกทำให้อับอาย จึงอาจส่งผลให้มีแนวโน้มกลัวการเข้าสังคม
  • ความผิดปกติทางกายภาพ เช่น ใบหน้าเสียโฉม ติดอ่าง หรืออาการสั่นจากโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)

  การวินิจฉัยและการรักษา

  ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  การวินิจฉัย โรคกลัวการเข้าสังคม

  ในปัจจุบันไม่มีการทดสอบทางการแพทย์เพื่อตรวจหา โรคกลัวการเข้าสังคม แพทย์จะวินิจฉัยจากคำอธิบายอาการกลัวของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถวินิจฉัยโรคกลัวการเข้าสังคมได้หลังจากตรวจสอบรูปแบบพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน ดังต่อไปนี้

  • ความกลัวต่อสถานการณ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความกลัว ความอับอาย
  • รู้สึกกังวลหรือตื่นตระหนกก่อนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
  • ความวิตกกังวลต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

  การรักษา โรคกลัวการเข้าสังคม

  การรักษาโรคกลัวการเข้าสังคมมีหลายประเภท  โดยผลการรักษาจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยมีทางเลือกในการรักษา ดังต่อไปนี้

  • การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญ การบำบัดด้วยวิธีนี้จะช่วยปรับทัศนคติทางด้านความคิดจากเชิงลบไปในทิศทางเชิงบวก สอนวิธีการควบคุมความวิตกกังวล ผ่านการผ่อนคลายและการหายใจ เป็นต้น
  • การบำบัดด้วยการสัมผัส การบำบัดด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ผู้ปวยค่อย ๆ เผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางสังคมแทนที่จะหลีกเลี่ยง
  • การบำบัดกลุ่ม จะช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษาะทางสังคมและเทคนิคในการโต้ตอบกับผู้คนในสภาพแวดล้อมทางสังคม การเข้าร่วมการบำบัดแบบกลุ่มกับผู้อื่นที่มีความกลัวเช่นเดียวกันอาจช่วยให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลง

  การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

  การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรักษาโรคกลัวการเข้าสังคม

  การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรักษา โรคกลัวการเข้าสังคม ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติด รวมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี่ส่วนผสมของคาเฟอีนและนิโคติน เพราะอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นได้
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ แนะนำให้นอนหลับอย่างน้อยวันละ 8 ชม.

  หากมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  ทีม Hello คุณหมอ


  เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 18/12/2020

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา