home

ต้อกระจก

ปกติเลนส์ตาจะมีลักษณะใส ทำหน้าที่ในการรวมแสงให้ตกลงบนประสาทตาพอดี แต่เมื่อเกิด ต้อกระจก ขึ้นที่ดวงตา จะทำให้แสงไม่สามารถเข้าไปในตาได้อย่างปกติ ทำให้ตาขุ่นมัว หรือมองเห็นไม่ชัดเจน ซึ่งต้อกระจกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

x