home

มะเร็งกระดูก

ความผิดปกติด้านการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูก หรือที่เราเรียกกันว่า มะเร็งกระดูก สามารถเกิดขึ้นกับกระดูกส่วนใดในร่างกายก็ได้ และมักจะยากต่อการสังเกต กว่าที่เราจะทราบว่าเป็นโรคมะเร็งกระดูก มะเร็งก็อาจจะลุกลามจนทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแล้ว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ มะเร็งกระดูก ได้ที่นี่

x