home

มะเร็งศีรษะและคอ

มะเร็งศีรษะและคอ หมายถึง โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินทางเดินอาหาร และอวัยวะตั้งแต่ช่วงคอขึ้นไปจนถึงศีรษะ ซึ่งอาจมีทั้ง มะเร็งหู มะเร็งปาก มะเร็งตา เป็นต้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ มะเร็งศีรษะและคอ ได้ที่นี่

x