home

อยากรู้ไหม คุณเสี่ยงเป็น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รึเปล่า คลิกเลย!

อยากรู้ไหม คุณเสี่ยงเป็น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รึเปล่า คลิกเลย!

แบบประเมินความเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของเราจะ:

    • ประเมินว่าคุณมีความเสี่ยงในการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือไม่
    • ค้นหาปัจจัยเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของคุณ เช่น รูปแบบการใช้ชีวิต สมรรถภาพการหายใจ ประวัติสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
    • เก็บข้อมูลและผลการประเมินของคุณไว้เป็นความลับ
    • ใช้เวลาทำแบบประเมินเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

หมายเหตุ

แบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้นำไปใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์แต่อย่างใด และไม่สามารถใช้ทดแทนการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค หรือคำแนะนำทางการแพทย์ได้ กรุณาอย่าใช้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ของเราเป็นตัวตัดสินว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ หากรู้สึกว่าตัวเองต้องได้รับการรักษาฉุกเฉิน กรุณาเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที