บทความผู้เชี่ยวชาญล่าสุด
ผู้เชี่ยวชาญ
พญ. จิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์ เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ปรารถนา หิรัญพัทรวงศ์ จบการศึกษาปริญญาจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เชี่ยวชาญในด้านโรคต้อหิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงชิษณุภา ภิญโญยาง ปัจจุบัน เป็นแพทย์ประจำแผนก โสต ศอ นาสิกวิทยา ปัจจุบัน เป็นแพทย์ประจำแผนก โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงพิมพ์ชนก ตันติวงศ์ จบการศึกษาจาก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุปัน เป็นอาจารย์แพทย์อายุรกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จาก Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงสัญชวัล วิทยากรฤกษ์ ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
อาจารย์วรัญญา  เตชะสุขถาวร
อาจารย์วรัญญา เตชะสุขถาวร โภชนาการและการกำหนดอาหาร
อาจารย์วรัญญา เตชะสุขถาวร นักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร อาจารย์ประจำอาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงฉันทกา สุปิยพันธุ์ จักษุแพทย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ทันตแพทย์หญิงนลัท ว่องวัฒนะ จบการศึกษาจากทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการคลินิกชื่อ Smile & Shine Dental Clinic
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ 
แพทย์หญิงฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
แพทย์หญิงฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงประภัสสร ผาติกุลศิลา
แพทย์หญิงประภัสสร ผาติกุลศิลา General Ophthalmology และ Pediatric Ophthalmology and Strabismus
แพทย์หญิงประภัสสร ผาติกุลศิลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หน่วยโรคตาในเด็กและตาเข
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
กำลังโหลด...