บทความผู้เชี่ยวชาญล่าสุด
เพิ่มเติม
กำลังโหลด...
ผู้เชี่ยวชาญ
วนิดา
วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
ปัจจุบันคุณ วนิดา เป็น นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ โดยค้นคว้าเกี่ยวกับโปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นหลัก
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิง ณัฐชยา รอดแป้น อายุรกรรม ,เวชปฎิบัติทั่วไป
แพทย์หญิง ณัฐชยา รอดแป้น แพทย์อายุรกรรม และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เวชปฎิบัติทั่วไป ปัจจุบันเป็นแพทย์ part time โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงรุ่งนภา ลออธนกุล อายุรกรรม ,ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
แพทย์หญิงรุ่งนภา ลออธนกุล แพทย์อายุรกรรม และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงนภวรี จันทรวงศ์ มะเร็งปากมดลูกและการฉีดวัคซีนป้องกัน, สูตินรีเวช, นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงนภวรี จันทรวงศ์ จบการศึกษาจากแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร กุมารแพทย์, พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร จบการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
นายแพทย์พรอนันต์ โดมทอง ระบบการหายใจ, อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
นายแพทย์พรอนันต์ โดมทอง จบการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) และวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงอัญชุลี พฤฒิวรนันทน์ สูติศาสตร์, นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงอัญชุลี พฤฒิวรนันทน์ จบการศึกษาจากแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นแพทย์โรงพยาบาลวิภาวดี
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
พญ. จิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์ เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
แพทย์หญิงจิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์ แพทย์อายุรกรรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ปรารถนา หิรัญพัทรวงศ์ จบการศึกษาปริญญาจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เชี่ยวชาญในด้านโรคต้อหิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงชิษณุภา ภิญโญยาง จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำแผนก โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพิมาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงพิมพ์ชนก ตันติวงศ์
แพทย์หญิงพิมพ์ชนก ตันติวงศ์ กระดูก, โรคข้อและรูมาติสซั่ม
แพทย์หญิงพิมพ์ชนก ตันติวงศ์ จบการศึกษาจาก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จาก Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
กำลังโหลด...