บทความผู้เชี่ยวชาญล่าสุด
เพิ่มเติม
กำลังโหลด...
ผู้เชี่ยวชาญ
แพทย์หญิง ณัฐชยา รอดแป้น อายุรกรรม ,เวชปฎิบัติทั่วไป
แพทย์หญิง ณัฐชยา รอดแป้น แพทย์อายุรกรรม และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เวชปฎิบัติทั่วไป ...
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงรุ่งนภา ลออธนกุล อายุรกรรม ,ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
แพทย์หญิงรุ่งนภา ลออธนกุล แพทย์อายุรกรรม และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ...
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงนภวรี จันทรวงศ์ มะเร็งปากมดลูกและการฉีดวัคซีนป้องกัน, สูตินรีเวช, นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงนภวรี จันทรวงศ์ จบการศึกษาจากแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ...
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร กุมารแพทย์, พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร จบการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  คณะแพทยศาสตร์ ...
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
นายแพทย์พรอนันต์ โดมทอง ระบบการหายใจ, อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
นายแพทย์พรอนันต์ โดมทอง จบการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) และวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์ ...
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงอัญชุลี พฤฒิวรนันทน์ สูติศาสตร์, นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงอัญชุลี พฤฒิวรนันทน์ จบการศึกษาจากแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ...
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
พญ. จิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์ เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
แพทย์หญิงจิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์ แพทย์อายุรกรรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ...
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ปรารถนา หิรัญพัทรวงศ์ จบการศึกษาปริญญาจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เชี่ยวชาญในด้านโรคต้อหิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงชิษณุภา ภิญโญยาง ปัจจุบัน เป็นแพทย์ประจำแผนก โสต ศอ นาสิกวิทยา ปัจจุบัน เป็นแพทย์ประจำแผนก โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงพิมพ์ชนก ตันติวงศ์
แพทย์หญิงพิมพ์ชนก ตันติวงศ์ กระดูก, โรคข้อและรูมาติสซั่ม
แพทย์หญิงพิมพ์ชนก ตันติวงศ์ จบการศึกษาจาก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุปัน เป็นอาจารย์แพทย์อายุรกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จาก Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงสัญชวัล วิทยากรฤกษ์ ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
กำลังโหลด...