บทความผู้เชี่ยวชาญล่าสุด
ผู้เชี่ยวชาญ
แพทย์หญิงสัญชวัล วิทยากรฤกษ์ ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
อาจารย์วรัญญา เตชะสุขถาวร โภชนาการและการกำหนดอาหาร
อาจารย์วรัญญา เตชะสุขถาวร นักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร อาจารย์ประจำอาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงฉันทกา สุปิยพันธุ์ จักษุแพทย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ทันตแพทย์หญิงนลัท ว่องวัฒนะ จบการศึกษาจากทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการคลินิกชื่อ Smile & Shine Dental Clinic
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
แพทย์หญิงฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงประภัสสร ผาติกุลศิลา General Ophthalmology และ Pediatric Ophthalmology and Strabismus
แพทย์หญิงประภัสสร ผาติกุลศิลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หน่วยโรคตาในเด็กและตาเข
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
นายแพทย์วิทวัส เจนบุญไทย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ประจำแผนกออร์โธปิดิกส์ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ หนองจอก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
นายแพทย์กษิต ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
นายแพทย์มานพ จันทนพันธ์ สูติศาสตร์, นรีเวชวิทยา
นายแพทย์มานพ จันทนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และ เจ้าของเพจชื่อ "นพ.มานพ สูตินรีแพทย์เฉพาะทาง เนื้องอก ซีสต์ มะเร็ง และมีบุตรยาก"
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
แพทย์หญิงณัฐนิตา มัทวานนท์ สูติศาสตร์, นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงณัฐนิตา มัทวานนท์ แพทย์ทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วุฒิบัตรเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ปริญญาโทด้านตัวอ่อน
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
นายแพทย์ณัฐพล พฤทธิ์พงศ์พันธุ์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
นายแพทย์ณัฐพล พฤทธิ์พงศ์พันธุ์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ-พิษณุโลก และยังเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้ออีกด้วย
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
กำลังโหลด...