ญาดา ผลอ้อ

กายภาพบำบัด · โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

นักกายภาพบําบัด
จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบําบัด โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

 

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

  • Physiotherapy

    Huachiewcharlermprakiet university

ประสบการณ์

  • Physiotherapist

    Sakaeo rajanagarindra psychiatric hospital

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน