ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

นักกายภาพบําบัด
จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบําบัด โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

 

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

point
Physiotherapy

Huachiewcharlermprakiet university

ประสบการณ์

point
Physiotherapist

Sakaeo rajanagarindra psychiatric hospital