home
avatarbadge

นายแพทย์ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ 

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ พ.บ. (วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ทั่วไป อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว และประกาศนียบัตรด้านการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด) มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลเอกชน มีประสบการณ์และความสนใจพิเศษในงานจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ