home
แพทย์หญิงรุ่งนภา ลออธนกุล

แพทย์หญิงรุ่งนภา ลออธนกุล

อายุรกรรม ,ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

แพทย์หญิงรุ่งนภา ลออธนกุล แพทย์อายุรกรรม และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นกับคุณหมอได้ง่ายๆ ผ่านแอป "Chiiwii ปรึกษาหมอออนไลน์" http://onelink.to/chiiwii