home
health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

ดัชนีมวลกาย (BMI) คืออะไร - นิยามของค่า BMI

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คือเกณฑ์ที่ดูว่าน้ำหนักตัวของบุคคลสัมพันธ์กับส่วนสูงหรือไม่ ผู้ที่มีค่า BMI สูง อาจหมายความว่ามีไขมันในร่างกายสูง

ค่าดัชนีมวลกายนี้อาจสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยคัดกรอง แต่ไม่สามารถให้เพื่อหาปริมาณไขมันในร่างกาย หรือใช้เพื่อวินิจฉัยสุขภาพของบุคคลได้ โดยปกติผู้เชี่ยวชาญมักจะแนะนำให้ทำการตรวจประเมินเพิ่มเติม เช่น ประเมินความหนาของผิวหนัง การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย หรือตรวจสอบประวัติคนในครอบครัว

การอ่านค่าดัชนีมวลกาย

สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป การคำนวณค่า BMI จะใช้น้ำหนักที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

สำหรับเด็กและวัยรุ่น การคำนวณค่า BMI จะคำนึงถึงอายุและเพศ เด็กที่มีไขมันในร่างกายสูงอาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ และสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพได้เช่นกัน

การมีค่า BMI สูง หมายความว่าร่างกายมีมวลไขมันสูง อย่างไรก็ตาม การวัดค่า BMI ไม่ใช่การวัดปริมาณไขมันที่มีอยู่ในร่างกายโดยตรง แต่เป็นการประเมินที่ทำงานร่วมกับการวัดปริมาณไขมันในร่างกายรูปแบบอื่น ๆ