นโยบาย

สารบัญ

 1. นโยบาย
 2. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
 3. นโยบายการโฆษณาและผู้สนับสนุน
 4. นโยบายด้านบรรณาธิการและการตรวจแก้
 5. นโยบายความเป็นส่วนตัว
 6. ผู้สนับสนุน
 7. เงื่อนไขการใช้งาน

 

1 นโยบาย

วัตถุประสงค์ของนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ก็คือ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้งานของ Hello Health Group ตระหนักและรับรู้อย่างเต็มที่ถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามของ Hello Health Group รวมไปถึงเว็บไซต์ HelloBacsi.com

โปรดสละเวลาอ่านข้อมูลนโยบายด้านล่างทั้งหมดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้ เช่น นโยบายการโฆษณา นโยบายการตรวจแก้ นโยบายด้านบรรณาธิการ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายของเรา แนะนำให้หยุดใช้งานเว็บไซต์ของ Hello Health Group ทันที

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5สิงหาคม พ.ศ. 2558

2 การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงข้อมูลที่มีจุดประสงค์ทั่วไป ข้อมูลทั้งหมดจัดเตรียมโดย Hello Health Group และถึงแม้ว่าเราจะพยายามปรับปรุงและตรวจแก้ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ เราก็ไม่ใช่ตัวแทนหรือผู้รับประกันในเรื่องใดก็ตาม ทั้งไม่ได้แสดงออกหรือสื่อนัยถึงความสมบูรณ์แบบ ความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ด้วยจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม ดังนั้น ความเชื่อมั่นในข้อมูลดังกล่าวจึงถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยหรือรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและผลกระทบใดๆ ที่สืบเนื่องจากข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายที่สืบเนื่องจากความผิดพลาดของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์

ภายในเว็บไซต์นี้ คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ได้ ซึ่งไม่ได้อยู่ในความควบคุมของ Hello Health Group และไม่สามารถควบคุมลักษณะ เนื้อหา และการใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้นได้ การนำเอาลิงค์ใดก็ตามมาใช้ไม่ได้หมายความถึงการแนะนำหรือการสนับสนุนแนวคิดที่ปรากฎในเว็บไซต์เหล่านั้น

Hello Health Group พยายามทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม Hello Health Group ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5สิงหาคม พ.ศ. 2558

3 นโยบายการโฆษณาและผู้สนับสนุน

นโยบายการโฆษณา

แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้กำหนดโดย Hello Health Group เพื่อควบคุมการโฆษณาทุกประการในระบบของ Hello Health Group ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค หรือเรียกว่า “สินทรัพย์ผู้บริโภคของ Hello Health Group” และเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ หรือเรียกว่า “สินทรัพย์บุคลากรทางการแพทย์ของ Hello Health Group” ตามการใช้ในนโยบายนี้ คำว่า “การโฆษณา” และ “งานโฆษณา” รวมไปถึงแบนเนอร์ของบริษัทอื่น ตราสัญลักษณ์ เนื้อหาในโฆษณา และเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน แนวทางในนโยบายนี้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น การรับงานโฆษณา โดย Hello Health Group วิธีการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ Hello Health Group และการนำโฆษณาออกจากเว็บไซต์ Hello Health Group โดย Hello Health Group มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว ในการตีความและการบังคับใช้นโยบายนี้ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาบน Hello Health Group โดย Hello Health Group อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ทุกเมื่อด้วยดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว ด้วยการประกาศนโยบายฉบับแก้ไขตามกรรมสิทธิ์ของ Hello Health Group

Hello Health Group มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาโฆษณาที่จะแสดงบนระบบของ Hello Health Group และไม่ว่าในกรณีมดก็ตามทาง Hello Health Group ไม่มีวันที่จะยอมรับงานโฆษณาใดก็ตามที่ทำให้เห็นว่า Hello Health Group เป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่โฆษณานั้น หรือบริษัทที่โฆษณา ผลิต จัดจำหน่าย หรือส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ

Hello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับประเภทงานโฆษณาที่จะยอมรับและแสดงในเครือข่ายของ

Hello Health Group จะไม่รับการโฆษณาซึ่งในความเห็นของเราแล้ว ไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงและปราศจากรสนิยมที่ดี

โฆษณาบางประเภทไม่อนุญาตให้แสดงในเครือข่ายของ Hello Health Group ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม โดยประเภทของสินค้าเหล่านี้ ได้แก่

 • สิ่งของผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ ‘ต้องห้าม’ ‘ไม่มีประสิทธิภาพ’ หรือ ‘อันตราย’ (Hello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ ‘ต้องห้าม’ ‘ไม่มีประสิทธิภาพ’ หรือ ‘อันตราย’)
 • เนื้อหาที่หลอกลวง ผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิด
 • เนื้อหาที่นำเสนอไปในทางไม่ชอบ ก่อให้เกิดการเย้ยหยัน การเหยียดหยาม หรือการโจมตีบุคคลหรือกลุ่ม เนื่องมาจากเรื่องวัย เชื้อชาติ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส ความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นใดก็ตามที่ไม่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของ Hello Health Group
 • แอลกอฮอล์
 • อาวุธ ปืน กระสุน ดินปืน หรือดอกไม้ไฟ
 • การพนัน
 • สื่อลามกหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง
 • ยาสูบทุกประเภท
 • การเลียนแบบข่าวหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • โฆษณาที่ตั้งใจดึงดูดความสนใจของเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปี
 • สื่อหรือข้อความที่สื่อถึงเกมหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16 ปี
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กล่าวอ้างเกินจริง
 • ข้อความหรือรูปภาพกระพริบ
 • สื่อหรือข้อความชวนเชื่อเกี่ยวกับการลดน้ำหนักอย่างน่ามหัศจรรย์
 • งานโฆษณาที่ใช้พื้นที่มากกว่าที่กำหนด หรือแทรกแซงเนื้อหา หรือส่งผลกระทบต่อการอ่านเนื้อหาของผู้ใช้งาน
 • งานโฆษณาที่ไม่หดปิดไปยังพื้นที่โฆษณาที่กำหนดเมื่อผู้ใช้เลื่อนหน้าจอ หรือเนื้อหาโฆษณาที่ไม่มีปุ่ม “ปิด” หรือ“x” เพื่อให้ผู้ใช้ปิดโฆษณาได้
 • งานโฆษณาเลียนแบบการทำงานของโฆษณา หรือหลอกลวงให้เข้าใจว่าเป็นการทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้คนทั่วไปเชื่อถือและคลิกเข้าไป

Hello Health Group ตระหนักและรักษาความแตกต่างระหว่างงานโฆษณา เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน และเนื้อหาของกองบรรณาธิการ อย่างชัดเจน โดยเนื้อหาของกองบรรณาธิการของเราจะไม่ได้รับอิทธิพลใด ๆ จากการโฆษณา หรือเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด Hello Health Group จะพยายามให้แน่ใจว่างานโฆษณาหรือเนื้อหาที่ได้รับสนับสนุนในเครือข่ายของ Hello Health Group ต้องบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนและไม่คลุมเครือ Hello Health Group ไม่อนุญาตให้มีงานโฆษณาใด ๆ ในส่วนของผู้บริโภคที่ไม่ได้ระบุชัดเจนด้วยการติดป้าย “พื้นที่โฆษณา” “จากผู้สนับสนุน” หรือป้ายแบบเดียวกัน หรือในส่วนโฆษณาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ระบุชัดเจนด้วยการคิดป้าย “พื้นที่โฆษณา” “ข้อมูลทางธุรกิจ” หรือป้ายแบบเดียวกัน ที่บ่งชี้ว่าเนื้อหานั้นจัดทำหรือนำเสนอโดยผู้สนับสนุน

การคลิกที่โฆษณาอาจเชื่อมโยงผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของผู้โฆษณา หรือไปยังเนื้อหาที่สนับสนุนโดยผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกันในเว็บไซต์ของ Hello Health Group

Hello Health Group ของสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดว่า ผลการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดหรือหัวข้อของ Hello Health Group โดยการแสดงรายการเนื้อหาในผลการค้นหาจะแสดงตามแหล่งข้อมูล เช่น “สุขภาพ ก-ฮ” หรือ“ยา ก-ฮ”

ในขณะที่เนื้อหาที่ผลิตโดยผู้สนับสนุนหรือผู้ลงโฆษณา ต้องปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาและการนำเสนอเนื้อหานี้ การติดป้ายเนื้อหาโฆษณาในส่วนผู้บริโภคของ Hello Health Group จะครอบคลุมด้วยนโยบายผู้สนับสนุนของเรา ตามที่ได้อธิบายไปแล้วเรื่องวิธีการที่เราติดป้ายข้อมูลจากผู้สนับสนุนของเรา และขั้นตอนนี้ช่วยผู้ใช้งานของเราได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเนื้อหาของ Hello Health Group กับเนื้อหาของผู้สนับสนุน

การโฆษณาในส่วนผู้บริโภคของ Hello Health Group อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าลงทะเบียน/ใส่อีเมลได้โดยตรง Hello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ ยกเลิก หรือเอางานโฆษณาใด ๆ ออกจากเครือข่ายของ Hello Health Group ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา และจะแจ้งให้ผู้ลงโฆษณาทราบทันที เมื่อมีการปฏิเสธ ยกเลิก หรือเอาโฆษณานั้นออกจากเครือข่าย พร้อมด้วยการอธิบายสาเหตุการปฏิเสธ ยกเลิก หรือเอางานโฆษณาใด ๆ ออก Hello Health Group ไม่สามารถให้การรับประกันใดๆ ว่าโปรแกรมหรือองค์ประกอบใด ๆ ของลูกค้า จะทำงานได้โดยปราศจากข้อผิดพลาดในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งเว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชัน

ผู้ลงโฆษณาต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาภายในเครือข่ายของ Hello Health Group (และรวมถึงคำบรรยายทางกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูล และคำแถลงในโฆษณานั้น) และข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับการโฆษณาในปัจจุบัน Hello Health Group จะไม่มีการตรวจสอบด้านกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Hello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานโฆษณาทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ และหาก Hello Health Group ทราบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ Hello Health Group อาจนำโฆษณานั้น ๆ ออกจากเครือข่าย

จะต้องไม่มีโฆษณาใด ๆ ในเครือข่ายของ Hello Health Group ที่มีไฟล์พิกเซล แท็ก แฟลช ไฟล์ข้อมูล หรือคุ้กกี้ (ประวัติ) จากเบราเซอร์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ Hello Health Group ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hello Health Group อย่างชีดเจน ผู้ลงโฆษณาไม่สามารถรวบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ Hello Health Group โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการยินยอมจากผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ต้องไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ที่อาจสามารถเชื่อมโยงไปยังผู้ลงโฆษณา โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hello Health Group

ผู้สนับสนุนของเรา

นับตั้งแต่เราเปิดตัว Hello Health Group เราได้ขอรับการสนับสนุนและการโฆษณาจากองค์กรธุรกิจ ผู้ผลิต และผู้นำอื่น ๆ เพื่อเป็นผู้มอบข้อมูลสุขภาพและการใช้ชีวิต การสนับสนุนเหล่านี้เป็นรูปแบบการโฆษณาที่สามารถช่วย Hello Health Group สามารถนำเสนอข้อมูลชั้นเลิศได้โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น Hello Health Group เปิดโอกาสให้แก่ผู้สนับสนุนในการนำเสนอข้อความทางการตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลหรือลิงก์ของผู้สนับสนุนภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group เราได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจะสามารถระบุเนื้อหาที่จัดทำโดยผู้สนับสนุนได้อย่างชัดเจน และอยู่ภายใต้การควบคุมของบรรณาธิการของผู้สนับสนุน ก่อนที่คุณจะรับชมเนื้อหาเหล่านั้น เพื่อที่คุณจะได้สามารถตัดสินใจได้ว่า จะรับชมเนื้อหาดังกล่าวหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการโฆษณาของเรา

เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเนื้อหาของ Hello Health Group กับเนื้อหาที่จัดทำหรือนำเสนอโยผู้สนับสนุนของเรา เราจะติดป้ายกำกับไว้เสมอว่าเป็นเนื้อหาจากผู้สนับสนุน อย่างเช่น “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย” “โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย (ชื่อผู้สนับสนุน)” ถึงแม้เนื้อหาจากผู้สนับสนุนจะอยู่ภายใต้นโยบายการโฆษณาของ Hello Health Group แต่จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายด้านบรรณาธิการของ Hello Health Group ผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความเป็นกลางของเนื้อหาของผู้สนับสนุนเอง และเนื้อหาจะไม่ได้รับการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้อง ความเป็นกลาง หรือความสมดุล โดยทีมบรรณาธิการของ Hello Health Group

ข้อมูลต่อไปนี้ คือวิธีที่ Hello Health Group ใช้ระบุเนื้อหาว่า มาจากผู้สนับสนุนหรือแหล่งอื่นๆ ที่เราต้องการนำเสนอแก่คุณ

 • เนื้อหาทั้งหมดของ Hello Health Group ที่จัดทำหรือนำเสนอโดยผู้สนับสนุน จะระบุด้วยป้ายกำกับว่า “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย” โปรโมตโดย” หรือ “จัดทำโดย (ชื่อผู้สนับสนุน)”
 • ที่ด้านบนของเนื้อหาแต่ละหน้าจากผู้สนับสนุนของเราเราจะวางข้อความอธิบาย เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นหรือจัดทำโดยผู้สนับสนุน และอยู่ภายใต้การควบคุมของบรรณาธิการของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว
 • ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของผู้สนับสนุนหหรือเนื้อหาจากผู้สนับสนุนของเรา จะได้รับการระบุด้วยสีที่โดดเด่น และจะมีป้ายกำกับว่า “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย”“โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย (ชื่อผู้สนับสนุน)”
 • ภายในเนื้อหาของผู้สนับสนุน อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
 • เมื่อมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนอยู่ในเนื้อหา Hello Health Group จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าผู้ใช้งานกำลังเข้าชมเว็บไซต์อื่น โดยเราได้อธิบายขั้นตอนนี้ไว้แล้วโดยละเอียดใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hello Health Group
 • เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจะมีคำอธิบายบริเวณส่วนท้ายของเนื้อหา โดยระบุว่า Hello Health Group ไม่ได้รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการรักษาเหล่านั้นแต่อย่างใด

การรับทุนสนับสนุนการจัดทำเนื้อกองบรรณาธิการของ Hello Health Group จากบริษัทภายนอก

นอกเหนือจากการจัดทำหรือนำเสนอเนื้อหาโดยผู้สนับสนุนเองภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group (ที่มีคำกำกับว่า“จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย” “โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย (ชื่อผู้สนับสนุน)”) บริษัทภายนอกยังอาจให้ทุนในการจัดทำเนื้อหาโดยตรงแก่ Hello Health Group โดยที่จะไม่มีการควบคุมใด ๆ ต่อเนื้อหาเหล่านั้น เนื้อหาดังกล่าวอาจปรากฏภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group ในส่วนที่เกี่ยวกับภาะสุขภาพต่าง ๆ หรือกิจกรรมการใช้ชีวิต หรืออาจปรากฏในส่วนที่เกี่ยวกับความสนใจโดยทั่วไป หรืออยู่ในช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา Hello Health Group มีเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการจำนวนมาก และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กว่า 100 คน การได้รับทุนทำให้เราสามารถที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นต้นฉบับของ Hello Health Group โดยเฉพาะ และทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่ยอดเยี่ยมให้คุณได้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้คุณจัดการกับสุขภาพของตัวเอง และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เราสร้างเนื้อหากองบรรณาธิการขึ้นมาใหม่ ตามคำขอของผู้สนับสนุน และผู้สนับสนุนเป็นผู้เลือกหัวข้อสำหรับการจัดทำเนื้อหาหรือโปรแกรมที่พวกเขาจะเป็นผู้ให้ทุน เราจะระบุเนื้อหาในส่วนนั้นว่า “ร่วมนำเสนอโดย (ชื่อผู้สนับสนุน)” หรือใช้ป้ายกำกับแบบเดียวกัน แจ้งในช่วงระยะเวลาที่ผู้สนับสนุนให้ทุนในการจัดทำเนื้อหากองบรรณาธิการหรือโปรแกรมนั้น ๆ นอกจากนี้ผู้สนับสนุนยังอาจร้องขอการนำเสนอแบบเดียวกัน กับเนื้อหาของกองบรรณาธิการที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านั้น ในช่วงเวลาที่พวกเขาให้ทุนแก่โปรแกรมนั้น

เมื่อเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group มีป้ายกำกับระบุไว้ว่า “ร่วมนำเสนอโดย” บริษัทภายนอก เราจะใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เราจะใส่ข้อความอธิบายที่ด้านบนของหน้า เพื่อให้คุณรับทราบว่า Hello Health Group สร้างเนื้อหานี้ขึ้นมาโดยปราศจากการควบคุมด้านกองบรรณาธิการจากผู้สนับสนุนทุนในครั้งนี้
 • โดยทั่วไปคุณจะเห็นคำว่า “ร่วมนำเสนอโดย” พร้อมกับลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังคำจำกัดความของคำว่า “ร่วมนำเสนอโดย” ในช่วงระยะเวลาที่ผู้สนับสนุนเป็นผู้ให้ทุนแก่โปรแกรมนี้
 • ในบางกรณี Hello Health Group จะใช้ 1 ใน 4 ของป้ายกำกับต่อไปนี้เพิ่มเติม เพื่อให้คุณรับทราบว่าเนื้อหานั้นร่วมนำเสนอแก่คุณโดยผู้สนับสนุน และคำเหล่านี้มีความหมายแบบเดียวกับคำว่า “ร่วมนำเสนอโดย”
 • มอบทุนโดยผู้สนับสนุนของเรา
 • สนับสนุนโดยผู้สนับสนุนของเรา
 • การจัดทำเกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือจากผู้สนับสนุนของเรา
 • การจัดทำเกิดขึ้นได้โดยผู้สนับสนุนของเรา

เมื่อ Hello Health Group ร่วมกับบริษัทภายนอก เพื่อให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษา

ในบางครั้ง Hello Health Group จะทำงานร่วมกับรัฐบาล และองค์กรอื่น ๆ หรือสมาคมที่มีภารกิจหลักในการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นต่าง ๆ ทางสุขภาพ Hello Health Group จะใช้กรอบความคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขแบบพิเศษ เพื่อทบทวนหรือเลือกองค์กรเหล่านี้ และทำงานกับพวกเขา เพื่อสร้างหรือเลือกเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อบางอย่างโดยเฉพาะเจาะจง เนื้อหาจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยบริษัทภายนอก จากนั้นจึงได้ตรวจแก้และรับรองโดยกองบรรณาธิการของ Hello Health Group เช่นเดียวกับเนื้อหาชั้นยอดทั้งหมดของ Hello Health Group เนื้อหาประเภทนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายด้านบรรณาธิการของ Hello Health Group และใช้กระบวนการทำงานเพื่อความถูกต้อง สมดุล และเป็นกลางของเรา

ในกรณีเหล่านี้ คุณจะได้พบว่า :

 • เราใส่ข้อความอธิบายที่ด้านบนของหน้า เพื่อให้คุณรู้ว่า Hello Health Group สร้างสรรค์หรือเลือกเนื้อหานี้ด้วยความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากองค์กรหรือสมาคมที่เราทำงานด้วยเพื่อสร้างเนื้อหา
 • โดยทั่วไปคุณจะเห็นคำว่า “การร่วมมือทางการศึกษา” ตามด้วยชื่อขององค์กรที่เราทำงานด้วยเพื่อสร้างเนื้อหานั้น และลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังคำจำกัดความของคำว่า “การร่วมมือทางการศึกษา”
 • นอกจานี้ เรายังแจ้งให้คุณทราบด้วยว่า หากมีการระดมทุนโดยบุคคลภายนอกอื่น ๆ เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาส่วนนั้นได้

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

4 นโยบายการตรวจแก้

นโยบายด้านบรรณาธิการ

ความซื่อตรงต่อหน้าที่บรรณาธิการ

หน้าที่ของ Hello Health Group คือการนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นกลาง น่าเชื่อถือ และถูกต้องแม่นยำที่สุด เป้าหมายในแต่ละวันของเราก็คือต้องแน่ใจได้ว่า Hello Health Group เป็นแหล่งข้อมูลที่ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่หลากหลาย แทนการมุ่งเน้นเพียงเนื้อหาบางประเภท ที่อาจใช้ไม่ได้กับทุกคน เราเชื่อว่าผู้อ่านของเราจะเป็นผู้ที่สามารถเลือกข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเองได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ข้อมูลใน Hello Health Group และเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ควรใช้แทนคำแนะนำด้านการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการทางการแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เสมอ  ไม่ควรละเลยคำแนะนำจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพียงเพราะข้อมูลบางอย่างที่คุณอ่านจากเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่น ๆ

เกณฑ์การคัดสรรเนื้อหาสำหรับต้นฉบับที่สร้างขึ้นโดย Hello Health Group

Hello Health Group สร้างเนื้อหาต้นฉบับตามเกณฑ์ต่อไปนี้ : 

เรื่องใกล้ตัวคุณ –ประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อวิธีจัดการด้านสุขภาพของคุณและครอบครัวคุณ หัวข้ออาจครอบคลุมไปถึงข่าวสารด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ยาและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ช่วยเตือนความจำและผลิภัณฑ์ช่วยแจ้งเตือนอื่น ๆ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการโรคและอาการต่าง ๆ รวมถึงการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ความสำคัญของแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ – เราเลือกใช้แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ ที่มีการอ้างอิงถึงผลการวิจัยล่าสุดที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการแพทย์ และแหล่งข้อมูบสุขภาพที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ของรัฐบาล เว็บไซต์สมาคมแพทย์ วารสารข้อมูลทางการแพทย์ และอื่น ๆ

ทันเหตุการณ์ – เรื่องที่น่าสนใจตามช่วงเวลา เช่น “ความปลอดภัยจากน้ำท่วม” “ฤดูกาลกับโรคภูมิแพ้”และ “หวัดและไข้หวัดใหญ่” ความตื่นตัวทางด้านสาธารณสุข เช่น “เดือนแห่งการตระหนักถึงโรคมะเร็งเต้านม”และ “เดือนแห่งสุขภาพหัวใจ” รวมไปถึงแนวโน้มของเทรนการรักษาสุขภาพใหม่ ๆ เช่น เทรนด์ล่าสุดด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ การแพทย์ทางเลือก และอื่น ๆ อีกมากมาย

เนื้อหาของเรา “แตกต่าง”

เนื้อหาของเรามีความน่าเชื่อถือมากกว่าสื่อหลายที่ ที่มักเลือกใช้ข้อมูลที่ล้าสมัยและไม่ถูกต้อง Hello Health Group โดดเด่นออกมาด้วยการเฃือกแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ และมีการอ้างอิงที่สามารถพิสูจน์ได้

เนื้อหาบทความของเราสร้างขึ้นในแต่ละประเทศที่เราดำเนินการอยู่ โดยใช้แพลตฟอร์มเฉพาะของประเทศนั้น ๆ ข้อมูลและเนื้อหาทุกส่วนที่เรานำเสนอให้ผู้อ่านจึงมีความครอบคลุม สมดุล และมีขอบเขตที่ชัดเจนเกี่วกับหัวข้อนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความทางการแพทย์ ลไฟสไตล์ และข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

ข่าวสารและบทความของเราขึ้นอยู่กับการเลือกสรรของบรรณาธิการ โดยเลือกจากประเด็นที่สำคัญและเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพที่เกิดขึ้นในทุกวัน เนื้อหาข่าวของเราเป็นมากกว่าบทสรุปสั้น ๆ จากการศึกษาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่บ่อยครั้งยังมักประกอบด้วยบทสัมภาษณ์นักวิจัยผู้เขียนผลงานนั้น รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลาง ที่สามารถนำเอางานวิจัยมาเทียบเคียงกับบริบทในความเป็นจริง และบอกผู้อ่านได้ว่างานวิจัยนั้นมีความหมายอย่างไรต่อโลกในปัจจุบัน

ความซื่อตรงต่อหน้าที่บรรณาธิการ – ความรับผิดชอบทางด้านการเขียนข่าวของ Hello Health Group ก็คือ การสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างข่าว เนื้อหาสำคัญ แหล่งอ้างอิง และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถแยกแยะข้อมูลที่เป็นอิสระของกองบรรณาธิการ ออกจากเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้โฆษณาได้อย่างชัดเจน

ความเป็นกลางของบรรณาธิการ – ในการรายงานข่าว Hello Health Group รักษาหลักการสำคัญของการรายงานข่าว นั่นก็คือการรายงานข่าวด้วยความเป็นธรรม ความถูกต้องแม่นยำ ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบ

ความเป็นเลิศด้านการเขียนข่าว – Hello Health Group ยึดถือหลักการดั้งเดิมของสื่อมวลชนในด้านการเขียนข่าวอย่างดีเยี่ยม สำหรับการรายงานข่าวทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการรีวิวและการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ

นโยบายด้านบรรณาธิการสำหรับเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการของ Hello Health Group

 ทุกคนที่ทำหน้าที่ในกองบรรณาธิการของ Hello Health Group จะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สนับสนุนหรือผู้ขายออกมาด้วยความโปร่งใส กองบรรณาธิการของเราถูกฝึกฝนมาเพื่อให้สามารถผลิตผลงานที่มีความเป็นกลาง มีความถูกต้องทางการแพทย์ ใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้อ่านในท้องถิ่น

กองบรรณาธิการของ Hello Health Group จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมาย ความถูกต้องแม่นยำ และความเป็นกลางของหัวข้อ เหตุการณ์ และเนื้อหานั้น ๆ กองบรรณาธิการของ Hello Health Group จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการแสดงหาเรื่องราวหรือผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือและสามารถสอบถามความคิดเห็นได้ พวกเขายังต้องสามารถตามหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือพอที่สามารถสามารถให้ข้อมูลที่เป็นกลางได้อีกด้วย

กองบรรณาธิการของ Hello Health Group จะต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะรายงานข่าวที่มีความครอบคลุม และมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสูงสุด

กระบวนการของข่าวและต้นฉบับ

กองบรรณาธิการของ Hello Health Group ได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวารสารทางการแพทย์ที่ผ่านการตรวจสอบ การประชุมทางการแพทย์ การประกาศจากหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาล และเนื้อหาขององค์กรที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ นอกจากนี้ Hello Health Group ยังเชื่อด้วยว่า เนื้อหาจากผู้สนับสนุนการโฆษณา บริษัทโฆษณา และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ต่างก็เป็นเนื้อหาที่มีคุณค่าเช่นกัน เพียงแต่เนื้อหาดังกล่าวจะต้องมีผ้ายกำกับออย่างชัดเจน

เนื้อหาที่สมบูรณ์แต่ละชิ้นที่จะเผยแพร่จะได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาทางการแพทย์ และการนำเสนอลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อาจได้รับการรับรองทางการแพทย์หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหัวข้อ บทความจะได้รับการตรวจทานและแก้ไขอีกครั้งจากบรรณาธิการ ซึ่งจะเป็นผู้แก้ไขเรื่องของรูปแบบการเขียน ความลื่นไหลของเนื้อหา เครื่องหมายวรรคตอน และความน่าอ่าน จากนั้น บทความที่ได้รับการแก้ไขแล้วก็จะนำไปเผยแพร่ต่อไปบนเว็บไซต์

เนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์

เมื่อ Hello Health Group ได้รับลิขสิทธิ์ให้ใช้เนื้อหาด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจากบุคคลภายนอก เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ Hello Health Group บรรณาธิการอาวุโสและบรรณาธิการด้านการแพทย์ของ Hello Health Group จะช่วยกันทบทวนนโยบายและขั้นตอนด้านบรรณาธิการของบุคคลภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านบรรณาธิการของ Hello Health Group

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนและการโฆษณา

ในการใช้งานเว็บไซต์ของ Hello Health Group คุณจะได้เห็นว่าเนื้อหา ปุ่ม ป้าย หรือแบนเนอร์บางส่วน จะมีข้อความกำกับว่า “สนับสนุนเนื้อหาโดย” “จากผู้สนับสนุนของเรา” หรือ “โฆษณา” Hello Health Group อาจได้รับเงินทุนจากการผลิตและเผยแพร่เนื้อหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการโฆษณาและสนับสนุน คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

นโยบายการตรวจแก้ของ Hello คุณหมอ

Hello Health Group ให้คำมั่นในการแก้ไขหรืออธิบายเนื้อหาต้นฉบับให้ชัดเจนขึ้นในกรณีที่จำเป็น เราจะดำเนินการแก้ไข้ข้อผิดพลาดทันที แม้จะเป็นเพียงข้อผิดพลาดเล็กน้อยอย่าง เช่น การสะกด ไวยากรณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหน้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสไตล์การจัดหน้าไม่ทำให้เนื้อหาผิดเพี้ยนไป การเปลี่ยน “สไตล์” เหล่านั้นจึงจะได้รับการอัปเดตในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากเราพบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา เราจะอัปเดตเนื้อหาโดยเร็วที่สุดและเผยแพร่เนื้อหาที่อัปเดตใหม่ นโยบายการตรวจแก้นี้ใช้เฉพาะกับเนื้อหาที่ผลิตโดย Hello Health Group เท่านั้น ซึ่งรวมถึงข่าว บทความ และข้อมูลอ้างอิงทางการแพทย์ การตรวจแก้ไขใบอนุญาตหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดพิมพ์

หากคุณเชื่อว่าคุณพบข้อผิดพลาดใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของ Hello Health Group โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการส่งอีเมล์มายังทีมของเรา โดยใช้ลิงค์ “ติดต่อเรา” ที่อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

5 นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hello คุณหมอ 

Hello คุณหมอ ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวของทุกคน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้งานที่ Hello Health Group เก็บรวบรวมไว้ และการใช้งานและบริการต่างๆ ของ Hello คุณหมอ แก่ผู้ใช้งาน โดยจะอธิบายถึงทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ และวิธีการที่เราปกป้องข้อมูลนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างรอบคอบ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ที่ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดย Hello คุณหมอ ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้บริโภค (ไม่ใช่มืออาชีพ) ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล และจุดประสงค์ภายในครอบครัว ไม่ใช่เพื่อการค้า รวมทั้งเว็บไซต์ในรูปแบบที่ปรับให้เหมาะกับโทรศัพท์มือถือ พร้อมกับข้อมูลและบริการที่มีให้คุณผ่านทางเว็บไซต์ Hello คุณหมอ ในนาม “ผู้ให้บริการ”

ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ข้อความในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Hello คุณหมอ ยังใช้กับกลุ่มอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับ Hello Health Group หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้บริการของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณไม่ควรใช้บริการ ในการใช้บริการ คุณต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ Hello คุณหมอ ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างเราและผู้ใช้บริการ การยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ Hello คุณหมอ แสดงว่าคุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายคุกกี้ของ Hello คุณหมอ และคุณให้ความยินยอมสำหรับการใช้งาน การเปิดเผยข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศไทย หรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่เราตั้งอยู่

การอ้างอิงถึง “Hello คุณหมอ” “เรา” หรือ “พวกเรา” หมายถึง Hello Health Group Pte. Ltd. บริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือบริษัทในเครือรวมถึง Hello คุณหมอ LLC และอื่น ๆ รวมถึงบริษัทใด ๆ ที่ Hello คุณหมอ LLC ควบคุม (ตัวอย่างเช่น บริษัทย่อยที่ Hello คุณหมอ LLC เป็นเจ้าของ) Hello คุณหมอ อาจแบ่งปันข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือหรือเว็บไซต์ที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือควบคุม แต่ข้อมูลที่รวบรวมภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะได้รับการคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวเสมอ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัว Hello คุณหมอ LLC เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวบรวบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

บริการบางอย่างของเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น HelloCare, Together และเครื่องมือด้านสุขภาพและการประเมิน หากคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Hello คุณหมอ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย แม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับ Hello คุณหมอ แต่เราก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Hello คุณหมอ และบริการของคุณ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราจากแหล่งภายนอก

เมื่อคุณใช้บริการ เราจะรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ :

การลงทะเบียน

แม้ว่าคุณจะใช้บริการส่วนใหญ่โดยไม่ได้ลงทะเบียน แต่บริการบางอย่างจำเป็นต้องให้คุณลงทะเบียนกับ Hello คุณหมอ เพื่อให้บริการเหล่านี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนหรืออัปเดตบัญชีที่มีอยู่กับ Hello คุณหมอ หรือเข้าถึงบริการบางอย่าง คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ เพศ ที่อยู่อีเมล วันเดือนปีเกิด ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่บัญชี Hello คุณหมอ ของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้ Hello คุณหมอ

บริการแบบโต้ตอบ

บริการบางอย่างของเรา เช่น เครื่องมือตรวจสอบอาการของ Hello คุณหมอ ซึ่งเป็นแบบโต้ตอบและอาจขอให้คุณส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ พร้อมข้อมูลอื่ย ๆ เช่น อายุ และเพศของคุณ คุณอาจจะต้องลงทะเบียนกับ Hello คุณหมอ เพื่อใช้เครื่องมือตรวจสอบอาการของ Hello คุณหมอ และหากคุณลงทะเบียนกับ Hello คุณหมอ เราอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลที่คุณส่งมาให้ไปยังเครื่องมือตรวจสอบอาการกับของมูลการลงทะเบียนที่คุณได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้

จดหมายข่าวทางอีเมล

ในการลงทะเบียนและในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่คุณใช้งานเว็บไซต์ Hello คุณหมอ คุณจะได้รับตัวเลือกในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เพื่อรับจดหมายข่าวที่ให้ข้อมูล/โปรโมชั่น เช่น จดหมายข่าวเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง – ทางอีเมลจาก Hello คุณหมอ และ/หรือโดยตรงจากบุคคลที่สาม ในบางครั้ง Hello คุณหมอ อาจเสนอให้ผู้ใช้เว็บไซต์บุคคลที่สาม มีโอกาสสมัครรับจดหมายข่าวของเราผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น หากคุณเลือกที่จะสมัครรับจดหมายข่าวของเราในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ผู้ดำเนินการของเว็บไซต์นั้นจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับคำขอการสมัครสมาชิก ซึ่งเราอาจใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เหมือนกับว่า คุณได้ให้ไว้กับ Hello คุณหมอ โดยตรง ในกระดานข้อความ Hello คุณหมอ หากคุณเปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับโพสต์ที่คุณสร้างหรือเข้าร่วม คุณจะได้รับการแจ้งผ่ายทางอีเมล เมื่อมีกิจกรรมใด ๆ ในโพสต์เหล่านั้น หากคุณตัดสินใจในภายหลังว่า ไม่ต้องการรับการอัปเดตทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถปิดได้โดยไปที่ส่วนการแจ้งเตือนทางอีเมลในการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ

การวิจัยทางการตลาด

ในบางครั้ง Hello คุณหมอ อาจมีการทำแบบสำรวจออนไลน์ในนามของตัวเองและบุคคลที่สามผ่านทางอีเมล แบบสำรวจป๊อปอัป และกลุ่มโฟกัสออนไลน์ เมื่อเข้าร่วมในการทำแบบสำรวจ เราอาจขอให้คุณระบุที่อยู่ อายุ และหากมีร่วมสนุกเพื่อชิงของรางวัลที่เกี่ยวข้องกับแบบสำรวจการวิจัยตลาด ชื่อและข้อมูลการติดต่อของคุณ จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมสนุกเพื่อชิงของรางวัล ข้อมูลที่คุณกรอกไว้ในแบบสำรวจอาจถูกใช้โดย Hello คุณหมอ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการวัดผลดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง รวมถึงเพื่อวัดประสิทธิภาพของเนื้อหา การโฆษณา หรือโปรแกรม ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เกี่ยวกับการร่วมสนุกเพื่อชิงของรางวัลจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์เดียวในการจัดการร่วมสนุกเพื่อชิงของรางวัลและตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เราจะไม่รับผู้เข้าร่วมที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ในการเข้าร่วมการสำรวจการวิจัยตลาด การสำรวจการวิจัยตลาดที่จัดทำโดยหรือในนามของ Hello คุณหมอ จะมีลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ความคิดเห็นของผู้ใช้กระดานสนทนาของ Hello คุณหมอ หรือฟอรัมสาธารณะอื่น ๆ

Hello คุณหมอ มีพื้นที่กระดานสนทนาและฟอรัมสาธารณะอื่น ๆ ที่ผู้ใช้สามารถโพสต์บทวิจารณ์ แบ่งปันข้อมูล และสนับสนุนซึ่งกันและกัน หรือผู้ใช้สามารถโพสต์คำถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตอบได้ นอกจากนี้ เรายังมีการอภิปรายออนไลน์ที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ คุณลักษณะบทวิจารณ์ของเราในระบบการจองและกระดานสนทนาของเราเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมและไม่ควรถือว่าเป็นส่วนตัว

ข้อมูลใด ๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่คุณแบ่งปันในบทวิจารณ์ กระดานสนทนาออนไลน์ หรือฟอรัมอื่น ๆ จะได้รับการออกแบบโดยเปิดให้สาธารณะและไม่เป็นส่วนตัว คุณควรไตร่ตรองให้ดีก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลในฟอรัมสาธารณะใด ๆ สิ่งที่คุณโพสต์สามารถมองเห็น เปิดเผย หรือถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สาม และผู้อื่นอาจนำไปใช้ในรูปแบบที่เราไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ รวมถึงเพื่อติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่นเดียวกับฟอรัมสาธารณะบนไซต์ใด ๆ ข้อมูลที่คุณโพสต์อาจปรากฏในเครื่องมือค้นหาของบุคคลที่สาม

หากคุณโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลในพื้นที่กระดานสนทนาของเราโดยไม่ตั้งใจและต้องการให้ลบออกคุณสามารถส่งอีเมลถึงเรา เพื่อขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้ โดยใช้ลิงก์ติดต่อเราในทุกหน้าของเว็บไซต์ Hello คุณหมอ ในบางกรณีเราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

การส่งอีเมลถึง Hello คุณหมอ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับข้อมูล เนื้อหา ข้อมูลทางธุรกิจ แนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่คุณส่งอีเมลถึง Hello คุณหมอ หากคุณต้องการรักษาข้อมูล เนื้อหา ข้อมูลทางธุรกิจ แนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว กรุณาอย่าส่งข้อมูลเหล่านั้นมาในอีเมลที่ส่งถึง Hello คุณหมอ

ข้อมูลการใช้บริการและอุปกรณ์

เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการ ทาง Hello คุณหมอ อาจจะเก็บและรวมรวมข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติในเซิร์ฟเวอร์บันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณหรือตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะข้อมูลเบราว์เซอร์ (รวมถึง URL อ้างอิง) ค่ากำหนด การตั้งค่าคุ้กกี้ และข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณได้ดูและการดำเนินการต่าง ๆ (เช่น ข้อความค้นหา การมีส่วนร่วมกับโฆษณา การคลิก และวันที่และเวลาที่เกี่ยวข้อง) Hello คุณหมอ อาจรวบรวมข้อมูลเฉพาะอุปกรณ์เมื่อคุณติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่น รวมถึงรุ่นอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลระบบปฏิบัติการ รหัสโฆษณา (ซึ่งเป็นหมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตได้สำหรับการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์มือถือ) เวอร์ชันของแอปพลิเคชั่น และข้อมูลการใช้งาน เมื่อคุณเปิดใช้งาน เราจะรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำจากอุปกรณ์มือถือของคุณ ซึ่งคุณสามารถปิดการใช้งานผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์

คุ้กกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

เราและพันธมิตรของเราใช้คุ้กกี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวการใช้บริการของคุณ “คุ้กกี้ (Cookies)” คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่กำหนดให้กับเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Hello คุณหมอ ซึ่งเปิดใช้งานการรับรู้เบราว์เซอร์ของคุณ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น นอกจากคุ้กกี้แล้ว เราและพันธมิตรของเรายังใช้เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ รวมถึงตัวระบุมือถือและ “เว็บบีคอน (Web Beacon)” ซึ่งเป็นไฟล์กราฟิกขนาดเล็ก (บางครั้งเรียกว่า “clear GIFs” หรือ “พิกเซลของเว็บ”) ในหน้าเว็บไซค์หรืออีเมล โดยทั่วไปจะใช้เพื่อตรวจสอบกิจกรรมและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้าน (ซึ่งอาจเป็นเว็ยไซต์ของโฮสต์ ผู้โฆษณาเครือข่าย หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ) ข้อมูลที่รวบรวมโดยเทคโนโลยีการติดตามดังกล่าว อาจรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่พันธมิตรของเราสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่จริงของคุณ เพื่อให้เราสามารถส่งเอกสารเกี่ยวกับสิ่งที่คุณให้ความสนใจได้ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการตลาดจดหมายทางตรง

พันธมิตรผู้ให้บริการโฆษราของเรา อาจใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์ Hello คุณหมอ ของคุณ รวมถึงเนื้อหาที่คุณเปิดดู บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้ เพื่อช่วย Hello คุณหมอ ในการนำเสนอโฆษณาบนเว็บไซต์ของ Hello คุณหมอ รวมถึงเว็บไซต์ของบุุคลลที่สามตามข้อมูลกิจกรรมการดูเนื้อหาของคุณบนเว็บไซต์ของเรา Hello คุณหมอ อาจมีการปรับแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาบนเว็บไซต์ของ Hello คุณหมอ และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ตามข้อมูลที่เพิ่มเติมที่ Hello คุณหมอและบุคคลที่สามได้ทราบ บุคคลที่สาม 2 รายที่ Hello คุณหมอทำงานด้วย คือ Google และ Facebook นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลที่รวบรวมบริการสำหรับ Hello คุณหมอ แล้ว Google ยังอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หากต้องการดูว่า Google สามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้บริการของ Google บนเว็บไซต์ Hello คุณหมอ ได้อย่างไร โปรดไปที่ https://www.google.com/policies/privacy/partners ในขณะที่ Facebook จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่ Hello คุณหมอ แต่ Facebook อาจใช้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับคุณและรวบรวมบริการที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Hello คุณหมอ (ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Facebook มีเกี่ยวกับคุณ) ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ดูได้ที่ https://www.facebook.com/about/privacy

นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สาม เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ Hello คุณหมอ และบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการเครือข่ายโฆษณาของเราใช้เทคโนโลยี เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Hello คุณหมอ เพื่อให้คุณได้รับโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายตามคุ้กกี้บนเว็บไซต์ Hello คุณหมอ ของเราและบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ตามกิจกรรมการท่องเว็บและความสนใจของคุณ

เมื่อคุณดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นของเราลงในอุปกรณ์มือถือของคุณ เราจะกำหนดหมายเลขสุ่มให้กับการติดตั้งแอพของคุณ หมายเลขนี้ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณเป็นการส่วนตัวและเราไม่สามารถระบุตัวตนของคุณเป็นการส่วนตัวได้เว้นแต่คุณจะเลือกเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของแอปพลิเคชั่น เราใช้หมายเลขสุ่มนี้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการใช้คุกกี้ของเรา ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และในนโยบายคุกกี้ของเรา ซึ่งแตกต่างจากคุ้กกี้ตรงที่หมายเลขสุ่มถูกกำหนดให้กับการติดตั้งแอปของคุณเองไม่ใช่เบราว์เซอร์ เนื่องจากแอปพลิเคชั่นไม่ได้ทำงานผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ ดังนั้น จึงไม่สามารถลบหมายเลขสุ่มผ่านการตั้งค่า หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้หมายเลขสุ่ม เพื่อวัตถุประสงค์ที่เราใช้คุกกี้ โปรดอย่าใช้แอปพลิเคชั่น การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ของเราบนเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะกับมือถือและแอปพลิเคชั่น Hello คุณหมอ ซึ่งเป็นบริการของเรานั้น จะคล้ายคลึงกับการใช้งานบนเว็บไซต์เดสก์ท็อป คุณสามารถเลือกปฏิเสธการรับคุ้กกี้โดยใช้ Network Advertising Initiative รวมถึงวิธีการยกเลิกการติดตามที่อธิบายเอ่ไว้ในส่วนของ “ตัวเลือกและสิทธิ์ของคุณ” ซึ่งจะอยู่ด้านล่างของแอปพลิเคชั่นของเรา รวมถึงเว็บไซต์ที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับมือถือ

ข้อมูลผู้ใช้งานถูกนำไปใช้อย่างไร

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

 • เพื่อเตรียมการ ปรับปรุง และสร้างบริารใหม่ ๆ
 • เพื่อตอบข้อสงสัยและสื่อสารในเรื่องการใช้งานเว็บไซต์ Hello คุณหมอ และบริการของเราให้กับคุณ
 • เพื่อรับข้อเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์ Hello คุณหมอ และบริการของเรา
 • เพื่อส่งอีเมลหรือข้อความอิเลคโทรนิคส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสนใจของคุณ รวมทั้งข่าว ประกาศเตือน และโอกาสต่าง ๆ จาก Hello คุณหมอ
 • เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมของผู้ใช้ กิจกรรมทางสถิติ รวมถึงความถี่ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Hello คุณหมอ วิธีการใช้บริการและจำนวนอีเมลที่ได้รับและเปิด
 • เพื่อจัดทำเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับคุณและผู้ใช้งานที่มีลักษณะทางประชากรและความสนใจที่คล้ายคลึงกันทั้งในและนอกเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Hello คุณหมอ
 • เพื่อเสนอบริการต่าง ๆ 
 • เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงและภัยคุกคามอื่น ๆ ที่มีต่อบริการและผู้ใช้ของเรา 
 • เพื่อระบุปัญหาเกี่ยวกับบริการ
 • เพื่อดำเนินการวิจัยและกิจกรรมการวัดผลรวมถึงกิจกรรมที่อธิบายไว้ด้านล่าง
 • เพื่อจัดการบัญชีของคุณ

นอกจากนี้ Hello คุณหมอ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เปิดเผยต่อคุณในเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลและ/หรือด้วยความยินยอมของคุณ

Hello คุณหมอ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณและเสริม ด้วยข้อมูลจากแหล่งภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ Hello คุณหมอ รวบรวมเกี่ยวกับคุณอาจรวมเข้าด้วยกันโดย Hello คุณหมอ กับข้อูลอื่น ๆ ที่ Hello คุณหมอ ผ่านบุคคลที่สาม เพื่อการวิจัยและการวัดผล รวมถึงการวัดประสิทธิภาพของเนื้อหา การโฆษณา หรือโปรแกรม ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ นี้ อาจรวมถึง อายุ เพศ ข้อมูล ประชากร ภูมิศาสตร์ ความสนใจส่วนตัว กิจกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลอื่น ๆ เราอาจรายงานข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์ Hello คุณหมอ แต่ละราย ไปยังผู้ลงโฆษณาในปัจจุบัน หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ

การแบ่งปันข้อมูลของคุณ

บริษัทย่อย Hello คุณหมอ และบริษัทในเครือ

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่ได้มาเข้าร่วมกับเราและบริษัทในเครือ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมกิจการ ตัวอย่างเช่น การขายกิจการ การควบรวบบริษัท หรือในกรณีของการขายสินทรัพย์หรือการล่มละลาย Hello คุณหมอ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปยังผู้ควบคุมคนใหม่หรือบุคคลที่ซื้อสินทรัพย์ไป ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังคงได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามแนวทางที่จะพูดถึงต่อไปทางด้านล่างในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว”

บริษัทและผู้รับจ้างทำงานกับ Hello คุณหมอ

Hello คุณหมอ ทำงานกับบริษัทภายนอก และผู้รับจ้างที่ช่วยเหลือเราในการให้บริการและดำเนินงานของเว็บไซต์ Hello คุณหมอ และแอปพลิเคชั่น รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย การจัดการอีเมลและการปรับใช้งาน การร่วมสนุก และการจัดการประกวด การโฆษณา และการตลาด และหรือเนื้อหา บางครั้งผู้รับจ้างของ Hello คุณหมอ อาจมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของคุณ ในระหว่างการจัดกาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับ Hello คุณหมอ เราได้ทำสัญญากับผู้รับจ้างของเราที่จะไม่ให้เปิดเผยข้อมูลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการให้บริการหรือฟังก์ชั่ยที่จำกัด สำหรับ Hello คุณหมอ

บริษัทภายนอกที่มีการลงโฆษณาและเว็บไซต์ของบริษัทภายนอก

พวกเราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ เช่น รหัสคุ้กกี้ หรือที่อยู่ IP กับบริษัทภายนอกที่มีการลงโฆษณาที่อาจใช้ข้อมูลนี้ในนามของเรา เพื่อช่วยให้ Hello คุณหมอ ส่งโฆษณาบนเว็บไซต์ Hello คุณหมอ และเว็บไซต์ของบริษัทภายนอก 

เนื้อหา บริการ และการโฆษณาบางอย่าง ที่นำเสนอแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์ของ Hello คุณหมอ อยู่บนเว็บไซต์โฮสต์และดำเนินการโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Hello คุณหมอ (“เว็บไซต์บริษัทภายนอก”) โดย Hello คุณหมอ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกเหล่านี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน แต่คุณควรตระหนักไว้ว่า ข้อมูลใดก็ตามของคุณที่เปิดเผยแก่เว็บไซต์อื่น ๆ ทันทีที่คุณเข้าไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้ ไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Hello คุณหมอ ไม่รับรองและไม่รับความผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกเหล่านี้ คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัทภายนอก เพื่อทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์ของบริษัทอื่นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร Hello คุณหมอ พยายามแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อผู้ใช้งานออกจากเว็บไซต์ Hello คุณหมอ และเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทภายนอก โดยต้องให้มีการคลิกที่ลิงก์หรือแจ้งให้คุณทราบบนเว็บไซต์ Hello คุณหมอ ก่อนที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทอื่น นอกจากนี้ ถ้าคุณพบคำว่า “ได้รับการสนันสนุนโดย” หรือ “ร่วมกับ” ตามด้วยชื่อบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Hello คุณหมอ ก็แสดงว่าคุณอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Hello คุณหมอ เมื่อคุณใช้บริการร่วมแบรนด์ (บริการที่ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรของ Hello คุณหมอ) หรือลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ร่วมแบรนด์ หากมีเราอาจส่งข้อมูลที่รวบรวมไว้กลับไปยังพันธมิตร ซึ่งอาจรวมถึงผู้ให้บริการจากบริษัทภายนอกที่มีบริการฝังอยู่ในและหรือปรากฎอยู่ในบริการ

เราอาจรวมโซเชียลวิทเจ็ต (Social Widgets) ไว้ในเว็บไซต์ Hello คุณหมอ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับบริการโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง เช่น การแบ่งปันบทความ วิทเจ็ตเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลการท่องเว็บไซต์ ซึ่งอาจได้รับจากบุคคลที่สามที่จัดหาวิทเจ็ต และถูกควบคุมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณอาจสามารถจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้โดยตรง ด้วยแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามกระเบียบ ข้อบังคับ และคำขอบังคับใช้กฎหมายs

เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเอกชนในการบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม : (1) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น กฎหมายข้อบังคับ หมายค้น หมายศาล หรือคำสั่งศาล (2) เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่า การเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อปกป้องสิทธิของเรา ปกป้องความปลอดภัยของคุณ หรือความปลอดภัยของผู้อื่น ตรวจสอบการฉ้อโกงหรือตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาล หรือ (3) ในกรณีพิเศษ เช่น เพื่อตอบสนองต่อการคุกคามทางกายภาพต่อคุณหรือผู้อื่น เพื่อปกป้องทรัพย์สินหรือปกป้องหรือยืนยันสิทธิ์ทางกฎหมาย นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ข้อมูลของคุณมีความปลอดภัยและเก็บรักษาอย่างไร

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน แต่ถึงแม้ Hello คุณหมอ จะใช้ความพยามเพียงใดก็ตามในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่เสมอ ในการที่บริษัทภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจหาหนทางผ่านเข้ามาในระบบรักษาความปลอดภัยของเรา หรือการส่งผ่านข้อมูลของคุณทางอินเทอร์เน็ตก็อาจถูกดักจับได้เช่นกัน

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญต่อเราอย่างยิ่ง เมื่อคุณใส่ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมทั้งข้อมูลของสุขภาพส่วนบุคคลในเครื่องมือหลายอย่างบนเว็บไซต์ของเรา) เราเข้ารหัสในการส่งผ่านข้อมูลดังกล่าว หรือใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ SSL (Secure Socket Layer)

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตราบเท่าที่บัญชีของคุณยังเปิดใช้งานอยู่ หรือเพื่อให้บริการแก่คุณ คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเวลาหรือส่งคำร้องให้ทางเราลบออก แต่ผู้ใช้งานควรทราบว่าไม่สามารถลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบของ Hello คุณหมอ ได้ ดู “ทางเลือกและสิทธิ์ของคุณ” ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

ทางเลือกและสิทธิของคุณ

ปรับปรุงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากผู้ใช้งานไม่ต้องการให้ Hello คุณหมอ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์ Hello คุณหมอ แอปพลิเคชั่นและบริการต่าง ๆ ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยการติดต่อ Hello คุณหมอ ตามข้อมูลการที่ติดต่อที่ระบุไว้ทางด้านล่าง

หากคุณได้ลงทะเบียนเอาไว้ และปรารถนาให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณมอบให้ผ่านทางระบบของเรา กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ทางด้านล่าง เมื่อได้รับคำขอร้องจากคุณ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากฐานข้อมูลปัจจุบันของเราและจากแหล่งข้อมูลสำรองของเรา คุณควรตระหนักด้วยว่า มันเป็นไปไม่ได้ในทางเทคโนโลยี ที่จะลบบันทึกข้อมูลแต่ละรายการและทุกรายการที่คุณได้มอบให้แก่เว็บไซต์ของ Hello คุณหมอ ออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลสำหรับบริการใด ๆ ของเรา รวมถึงจดหมายข่าวทางอีเมลของเรา คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับจดหมายข่าวเพิ่มเติมหรือการสื่อสารทางอีเมลอื่น ๆ จาก Hello คุณหมอ ผู้โฆษณา หรือผู้สนับสนุนของเรา

คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมลได้โดย :

 • ทำตามคำแนะนำที่ด้านล่างของจดหมายข่าวและใช้ลิงก์ “ยกเลิกการสมัคร” ที่พบในอีเมล
 • ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ Hello คุณหมอ และยกเลิกการเลือกจดหมายข่าวที่คุณไม่ต้องการรับอีกต่อไปในส่วน “โปรไฟล์ของฉัน”

อีเมลส่งเสริมการขายทั้งหมด พร้อมข้อเสนอ หรือเอกสารข้อมูลที่ส่ง Hello คุณหมอ หรือส่งในนามของผู้สนับสนุนของเรา สามารถรยกเลิกการสมัครรับอีเมลได้ และในอนาคหากคุณต้องการรับอีเมลจาก Hello คุณหมอ อีกครั้ง คุณจำเป็นต้องสมัครการรับอีเมลใหม่

คุ้กกี้

เบราเซอร์ส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าปฏิเสธการรับคุ้กกี้ได้ และมักมีวิธีอธิบายเพื่อปฏิเสธการรับคุ้กกี้อยู่ที่เมนู “ช่วยเหลือ” “การตั้งค่า” หรือ “การกำหนดค่า” ซึ่งอยู่บริเวณแถบเครื่องมือของเบราเซอร์ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกไม่ใช้คุกกี้

การเลือกไม่ใช้มือถือ

คุณสามารถควบคุมการโฆษณาตามความสนใจบนโทรศัพท์ที่ของคุณได้ โดยเปิดใช้งานการตั้งค่า “จำกัดการติดตามโฆษณา” ในการตั้งค่าอุปกรณ์ iOS ของคุณหรือ “เลือกไม่ใช้การปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณ” ในการตั้งค่าอุปกรณ์ Android ของคุณ วิธีนี้จะไม่ป้องกันไม่ให้คุณเห็นโฆษณา แต่จะจำกัดการใช้ตัวระบุโฆษณาของอุปกรณ์ เพื่อปรับแต่งโฆษณาตามความสนใจของคุณ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีปฏิเสธคุ้กกี้บนอุปกรณ์ของคุณ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์

เยาวชน

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก ๆ เว็บไซต์ของ Hello คุณหมอ ไม่ได้ออกแบบหรือตั้งใจที่จะดึงดูดเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี Hello คุณหมอ ไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของใครก็ตามที่เราทราบอย่างแท้จริงว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี

หมายเหตุสำหรับผู้ใช้งานนอกประเทศไทย

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของเราตั้งอยู่ในเวียดนาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ หากคุณอยู่ในเขตอำนาจศาลอื่น คุณควรทราบว่าในการให้บริการแก่คุณ เราต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสิงคโปร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บและดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลภายนอกของคุณไปยังผู้ให้บริการที่มีการดำเนินงานในประเทศอื่น ๆ ในการใช้บริการคุณยินยอมให้มีการรวบรวม การจัดเก็บ และการประมวลผลดังกล่าวในสิงคโปร์และเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่ Hello Health Group Pte. Ltd. ดำรงสถานะอยู่ในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ บางแห่งอาจไม่สามารถให้การปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกับที่ถือว่าเพียงพอในประเทศของคุณเอง ในสถานการณ์ดังกล่าว เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องด้วยมาตรฐานการป้องกันที่เทียบได้กับการปกป้องเขตอำนาจศาลในประเทศของของคุณ หรือให้ไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสิงคโปร์ แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเข้มงวดกว่า โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีให้สำหรับรัฐบาลไทย หรือหน่วยงานภายใต้กระบวนการทางกฎหมายที่ทำในประเทศไทย

การติดต่อ Hello คุณหมอ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว

กรุณาส่งอีเมลถึงเราโดยใช้เมนู ติดต่อเรา ทางด้านล่างของทุกหน้าในเว็บไซต์ ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือวิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่เราเก็บรักษาเกี่ยวกับคุณ เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

คุณสามารถติดต่อ Hello Health Group ได้ที่ :

Hello Health Group (Thailand)

ชั้น 8 อาคารโมบิคอม 3 เลขที่ 101 ซอยพระพินิจ

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

ในกรณีที่มีการร้องเรียน โปรติดต่อ [email protected] เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องความเป็นส่วนตัวจะยืนยันการับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น Hello คุณหมอ จะพยายามตอบกลับการร้องเรียนต่าง ๆ ภายใน 60 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่ชัดเจนมากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเครื่องมือหรือบริการของเราได้ทุกเวลา โดยความเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะส่งผลในทันทีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่เราจะแจ้งเป็นอย่างอื่น หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ของนโยบายความเปนส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งคุณให้ทราบทางเว็บไซต์ Hello คุณหมอ และ/หรือทางอีเมล (โดยส่งไปยังอีเมลที่คุณได้ให้ไว้แก่เราตอนลงทะเบียน) ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ การใช้บริการต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว นั่นแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราแนะนำให้คุณทบทวนข้อมูลล่าสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราทางเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณไม่ยินดีรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอใหคุณไม่ลงทะเบียนกับเรา และไม่แนะนำให้ใช้งานเว็บไซต์ Hello คุณหมอ  โปรดออกจากเว็บไซต์ Hello คุณหมอ ได้ทันที หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

7 ผู้สนับสนุนของเรา

นับตั้งแต่เราเปิดตัวHello Health Group เราได้ขอรับการสนับสนุนและการโฆษณาจากองค์กรธุรกิจ ผู้ผลิต และผู้นำอื่นๆ เพื่อเป็นผู้มอบข้อมูลสุขภาพและการใช้ชีวิต การสนับสนุนเหล่านี้เป็นรูปแบบการโฆษณาที่สามารถช่วย Hello Health Group สามารถนำเสนอข้อมูลชั้นเลิศได้โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น Hello Health Group มอบโอกาสให้แก่ผู้สนับสนุนในการนำเสนอข้อความทางการตลาดของพวกเขา และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลหรือลิงก์ของผู้สนับสนุนภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group และเราได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจะสามารถระบุนื้อหาจากผู้สนับสนุนได้อย่างชัดเจนว่า จัดทำโดยผู้สนับสนุนและอยู่ภายใต้การควบคุมของบรรณาธิการของผู้สนับสนุนแอง ก่อนที่คุณจะรับชมเนื้อหาเหล่านั้น เพื่อที่คุณจะได้สามารถตัดสินใจได้ว่า จะรับชมเนื้อหาดังกล่าหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการโฆษณาของเรา

เมื่อผู้ใช้งานเห็นคำว่า “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย”หรือ “โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย..(ชื่อผู้สนับสนุน)” ภายในเว็บไซต์ Hello Health Group

เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเนื้อหาของ Hello Health Group กับเนื้อหาที่จัดทำหรือนำเสนอโยผู้สนับสนุนของเรา เราจะติดป้ายกำกับไว้เสมอว่าเป็นเนื้อหาจากผู้สนับสนุน อย่างเช่น “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย”“โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย..(ชื่อผู้สนับสนุน)” ถึงแม้เนื้อหาจากผู้สนับสนุนจะอยู่ภายใต้นโยบายการโฆษณาของ Hello Health Group แต่จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายด้านบรรณาธิการของ Hello Health Group ผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความเป็นกลางของเนื้อหาของผู้สนับสนุนเอง และเนื้อหาจะไม่ได้รับการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้อง ความเป็นกลาง หรือความสมดุล โดยทีมบรรณาธิการของ Hello Health Group

ข้อมูลต่อไปนี้ คือวิธีที่ Hello Health Group ใช้ระบุเนื้อหาว่า มาจากผู้สนับสนุนหรือแหล่งอื่นๆ ที่เราต้องการนำเสนอแก่คุณ

เนื้อหาทั้งหมดของHello Health Group ที่จัดทำหรือนำเสนอโดยผู้สนับสนุน จะระบุด้วยป้ายกำกับว่า “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย” โปรโมตโดย” หรือ “จัดทำโดย..(ชื่อผู้สนับสนุน)”ที่ด้านบนของเนื้อหาแต่ละหน้าจากผู้สนับสนุนของเรา และอยู่ภายใต้การควบคุมของบรรณาธิการของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว

ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของผู้สนับสนุนหหรือเนื้อหาจากผู้สนับสนุนของเรา จะได้รับการระบุด้วยสีที่แตกต่างไป และจะมีป้ายกำกับว่า “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย”“โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย..(ชื่อผู้สนับสนุน)”

ภายในเนื้อหาของผู้สนับสนุน อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน

เมื่อมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนอยู่ในเนื้อหา Hello Health Group จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าผู้ใช้งานกำลังเข้าชมเว็บไซต์อื่น โดยเราได้อธิบายขั้นตอนนี้ไว้แล้วโดยละเอียดใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hello Health Group

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากจะเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สนับสนุน หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้มีอำนาจเต็ม

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจะมีคำอธิบายบริเวณส่วนท้ายของเนื้อหา ระบุว่า Hello Health Group ไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการรักษาเหล่านั้นแต่อย่างใด

การรับทุนสนับสนุนการจัดทำเนื้อกองบรรณาธิการของ Hello Health Group จากบริษัทภายนอก

นอกเหนือจากการจัดทำหรือนำเสนอเนื้อหาโดยผู้สนับสนุนเองภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group (ที่มีคำกำกับว่า““จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย” “โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย..(ชื่อผู้สนับสนุน)”) บริษัทภายนอกยังอาจให้ทุนในการจัดทำเนื้อหาโดยตรงแก่ Hello Health Group โดยที่จะไม่มีการควบคุมใดๆ ต่อเนื้อหาเหล่านั้น เนื้อหาดังกล่าวอาจปรากฏภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Groupในส่วนที่เกี่ยวกับภาะสุขภาพต่างๆ หรือกิจกรรมการใช้ชีวิต หรืออาจปรากฏในส่วนที่เกี่ยวกับความสนใจโดยทั่วไป หรืออยู่ในช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา Hello Health Groupมีเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการจำนวนมาก การได้รับทุนให้เราสามารถที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นต้นฉบับของ Hello Health Group โดยเฉพาะ และทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่ยอดเยี่ยมให้คุณได้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้คุณจัดการกับสุขภาพของตัวเอง และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เราสร้างเนื้อหากองบรรณาธิการขึ้นมาใหม่ ตามคำขอของผู้สนับสนุน และผู้สนับสนุนเป็นผู้เลือกหัวข้อสำหรับการจัดทำเนื้อหาหรือโปรแกรมที่พวกเขาจะเป็นผู้ให้ทุน เราจะระบุเนื้อหาในส่วนนั้นว่า “ร่วมนำเสนอโดย” หรือใช้ป้ายกำกับแบบเดียวกัน แจ้งในช่วงระยะเวลาที่ผู้สนับสนุนให้ทุนในการจัดทำเนื้อหากองบรรณาธิการหรือโปรแกรมนั้นๆ นอกจากนี้ผู้สนับสนุนยังอาจร้องขอการนำเสนอแบบเดียวกัน กับเนื้อหาของกองบรรณาธิการที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านั้น ในช่วงเวลาที่พวกเขาให้ทุนแก่โปรแกรมนั้น

เมื่อเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของHello Health Group มีป้ายกำกับระบุไว้ว่า“ร่วมนำเสนอโดย”บริษัทภายนอก เราจะใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้

เราจะใส่ข้อความอธิบายที่ด้านบยของหน้า เพื่อให้คุณรับทราบว่า Hello Health Group สร้างเนื้อหานี้ขึ้นมาโดยปราศจากการควบคุมด้านกองบรรณาธิการจากผู้สนับสนุนทุนในครั้งนี้

โดยทั่วไปคุณจะเห็นคำว่า “ร่วมนำเสนอโดย” พร้อมกับลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังคำจำกัดความของคำว่า “ร่วมนำเสนอโดย” ในช่วงระยะเวลาที่ผู้สนับสนุนเป็นผู้ให้ทุนแก่โปรแกรมนี้

ในบางกรณีHello Health Group จะใช้1 ใน 4ของป้ายกำกับต่อไปนี้เพิ่มเติม เพื่อให้คุณรับทราบว่าเนื้อหานั้นนำร่วมนำเสนอแก่คุณโดยผู้สนับสนุน และคำเหล่านี้มีความหมายแบบเดียวกับคำว่า “ร่วมนำเสนอโดย” นั่นก็คือ

 • “มอบทุนโดยผู้สนับสนุนของเรา”
 • “สนับสนุนโดยผู้สนับสนุนของเรา”
 • “การจัดทำเกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือจากผู้สนับสนุนของเรา”
 • “การจัดทำเกิดขึ้นได้โดยผู้สนับสนุนของเรา”

เมื่อHello Health Group ร่วมกับบริษัทภายนอกเพื่อให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษา

ในบางครั้งHello Health Group จะทำงานร่วมกับรัฐบาล และองค์กรอื่นๆ หรือสมาคมที่มีภารกิจหลักในการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นต่างๆ ทางสุขภาพ Hello Health Group จะใช้กรอบความคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขแบบพิเศษ เพื่อทบทวนหรือเลือกองค์กรเหล่านี้ และทำงานกับพวกเขาเพื่อสร้างหรือเลือกเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อบางอย่างโดยเฉพาะเจาะจง เนื้อหาจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยบริษัทภายนอก จากนั้นจึงได้ตรวจแก้และรับรองโดยกองบรรณาธิการของ Hello Health Groupเช่นเดียวกับเนื้อหาชั้นยอดทั้งหมดของHello Health Group เนื้อหาประเภทนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายด้านบรรณาธิการของHello Health Groupและใช้กระบวนการทำงานเพื่อนความถูกต้อง สมดุล และเป็นกลางของเรา

ในกรณีเหล่านี้ คุณจะได้พบว่า

เราใส่ข้อความอธิบายที่ด้านบนของหน้า เพื่อให้คุณรู้ว่า Hello Health Groupสร้างสรรค์หรือเลือกเนื้อหานี้ด้วยความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากองค์กรหรือสมาคมที่เราทำงานด้วยเพื่อสร้างเนื้อหา

โดยทั่วไปคุณจะเห็นคำว่า “การร่วมมือทางการศึกษา” ตามด้วยชื่อขององค์กรที่เราทำงานด้วยเพื่อสร้างเนื้อหานั้น และลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังคำจำกัดความของคำว่า “การร่วมมือทางการศึกษา”

เราจะบอกคุณด้วยว่า หากมีการค้นพบเพิ่มเติมโดยบุคคลภายนอกอื่นๆ เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาส่วนนั้นได้

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5สิงหาคม พ.ศ. 2558

7 เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้

เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้แล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมด กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้

Hello Health Group Pte. Ltd และเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ Hello Health Group อาจแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลา การใช้เว็บไซต์ Hello Health Group อย่างต่อเนื่อง หมายความว่า ผู้ใช้งานยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานนี้

สารบัญ

 • เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์
 • ความเป็นส่วนตัวของเยาวชน
 • การใช้เนื้อหา
 • ความรับผิดชอบของHello Health Group และผู้ได้รับใบอนุญาต
 • การยอมรับของผู้ใช้งาน
 • การโฆษณา การค้นหา และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 • การป้องกัน
 • เรื่องทั่วไป
 • เขตอำนาจตามกฎหมาย
 • การแจ้งและขั้นตอนการนำเนื้อหาออก และตัวแทนลิขสิทธิ์
 • ข้อตกลงสมบูรณ์

เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์

เนื้อหาภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Hello Health Group หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของ Hello Health Group (“เนื้อหา”) มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาดังกล่าวไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาใด ๆ ควรขอคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการทางการแพทย์ ไม่ควรเมินเฉยกับคำแนะนำจากแพทย์ หรือถ่วงเวลาการไปพบแพทย์ เนื่องจากข้อมูลบางอย่างที่คุณได้อ่านจากเว็บไซต์ของ Hello Health Group

เว็บไซต์ของ Hello Health Group ไม่ได้ให้การวินิจฉัย การรักษา หรือคำแนะนำทางการแพทย์

หากคุณคิดว่าคุณอาจมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ กรุณาโทรติดต่อแพทย์หรือติดต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669 ทันที Hello Health Group ไม่แนะนำหรือรับรองการทดสอบ แพทย์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจกล่าวถึงอยู่ในเว็บไซต์ การเชื่อถือในข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอโดย Hello Health Group พนักงานของ Hello Health Group ข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในคำเชิญของ Hello Health Group หรือผู้เยี่ยมชมอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

เว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือทางการแพทย์ที่แสดงเรื่องทางเพศอย่างชัดเจน หากผู้ใช้งานพบว่า เนื้อหาเหล่านี้ไม่เหมาะสม กรุณาหยุดใช้เว็บไซต์ทันที

ความเป็นส่วนตัวของเยาวชน

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเยาวชน ผู้ใช้งานควรตระหนักว่า เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเจตนาหรือออกแบบมาเพื่อดึงดูดเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ จากผู้ที่เราทราบอย่างชัดเจนว่าเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปี

การใช้เนื้อหา

Hello Health Group อนุญาตให้คุณชมหรือดาวน์โหลดสำเนาเนื้อหาจากเว็บไซต์ของ Hello Health Group เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้า ถ้าผู้ใช้งานใส่หมายเหตุเรื่องลิขสิทธิ์ไว้ที่ตอนท้ายของเนื้อหา ตัวอย่างเช่น  “©2021, Hello Health Group Pte. Ltd. สงวนลิขสิทธิ์” และหมายเหตุถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของและลิขสิทธิ์อื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหา กฎพิเศษใด ๆ ในการใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างหรือรายการอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของ Hello Health Group ซึ่งอาจอยู่ในที่ใดก็ตามภายในเว็บไซต์ หมายรวมเอาไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย

เนื้อหาได้รับความคุ้มครองตามลิขสิทธิ์ทั้งตามกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศอื่น ๆ เนื้อหายังคงเป็นของ Hello Health Group และผู้ได้รับใบอนุญาต การใช้เนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนภายใต้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้งานนี้ อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาและคุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกองบรรณาธิการ Hello Health Group สิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในเอกสารฉบับนี้สงวนไว้สำหรับ Hello Health Group และผู้ออกใบอนุญาต

หากผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ การได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาของคุณถือว่าสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานต้องทำลายสำเนาเอกสารใด ๆ ที่ประกอบด้วยส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาทันที

ความรับผิดชอบของ Hello Health Group และผู้ได้รับใบอนุญาต

การใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของ Hello Health Group ผู้ใช้งานต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ Hello Health Group ข้อมูลจะถูกส่งผ่านสื่อที่อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมและเขตอำนาจของ Hello Health Group และผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา ดังนั้น Hello Health Group จึงไม่รับความผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลว การรบกวน หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของ Hello Health Group

 เว็บไซต์และเนื้อหาของ Hello Health Group จัดเตรียมตามหลักข้อมูลตามพื้นฐานของ “สภาพที่เป็นจริง” Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาตของเรา และผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องการใช้งานทั่วไป การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และการค้ากำไรเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Hello Health Group รวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ :

 • ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน หรือเงื่อนไขเวลาของเนื้อหา ซอฟต์แวร์ กราฟิก ลิงก์ หรือการสื่อสารที่มีให้หรือผ่านทางการใช้เว็บไซต์ของ Hello Health Group หรือ Hello Health Group
 • ความพึงพอใจต่อข้อบังคับใดของรัฐบาล ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ หรือการอนุมัติ หรือการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของ Hello Health Group

Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา หรือบริษัทภายนอกที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของ Hello Health Group จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ (รวมไปถึงความเสียหายโดยบังเอิญ และผลสืบเนื่องจากความเสียงหาย การบาดเจ็บ/เสียชีวิตโดยมิชอบ การสูญเสียกำไร หรือความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียข้อมูลหรือการก่อกวนทางธุรกิจ) ที่ส่งผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของ Hello Health Group หรือเนื้อหา ไม่ว่าจะจากการรับประกัน สัญญา การละเมิดสิทธิ์ หรือข้อกฎหมายอื่น ๆ และไม่ว่า Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา หรือบริษัทภายนอกที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของ Hello Health Group จะทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา หรือบริษัทภายนอกที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของ Hello Health Group จะรับความผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้งาน ไม่เกิน 1,000 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา หรือบริษัทภายนอกที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของ Hello Health Group จะไม่รับผิดชอบต่ออาการบาดเจ็บส่วนบุคคล รวมถึงความตายที่เกิดจากการใช้งานหรือเนื้อหาในทางที่ผิด การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน ต้องนำมาเรียกร้องภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการกระทำดังกล่าวขึ้น การเยียวยาภายใต้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งาน เป็นข้อจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

การโฆษณา การค้นหา และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

Hello Health Group อาจนำเสนอลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทภายนอก Hello Health Group อาจเลือกบางเว็บไซต์ที่ตรงกับการค้นหาของผู้ใช้งาน และ Hello Health Group อาจอนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาสามารถตอบสนองต่อคำค้นหาบางคำ โดยใช้โฆษณาหรือเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน Hello Health Group ไม่แนะนำและไม่รับรองเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทภายนอก Hello Health Group ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกที่เชื่อมโยงอยู่ภายในเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกของผู้ใช้งานถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว Hello Health Group ไม่รับรองผลิตภัณฑ์ บริการหรือการรักษาใด ๆ

ที่โฆษณาภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านนโยบายการโฆษณาและนโยบายผู้สนับสนุนของเรา

การป้องกัน

ผู้ใช้งานยินยอมที่จะปกป้อง ป้องกัน และไม่ทำให้ Hello Health Group เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน ผู้ได้รับใบอนุญาต และผู้จัดหาสินค้าและบริการ เกิดความเสียหายจากข้อเรียกร้อง การกระทำ คำสั่ง ความรับผิดชอบ การประประนีประนอม รวมไปถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมทางบัญชี ที่เป็นผลลัพธ์มาจากการที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

เรื่องทั่วไป

Hello Health Group ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ จาการ์ตา กัวลาลัมเปอร์ มะนิลา ไทเป มุมไบพนมเปญ ย่างกุ้ง กรุงเทพฯ และโฮจิมินห์ซิตี้

ข้อกำหนดต่อไปนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะข้อตกลงนี้จะหมดอายุหรือถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ได้แก่ ความรับผิดชอบ การยินยอมของผู้ใช้งาน การชดเชยค่าสินไหม ขอบเขตอำนาจ และข้อตกลงสมบูรณ์

เขตอำนาจตามกฎหมาย

ผู้ใช้งานจะต้องยินยอมต่อเขตอำนาจตามกฎหมายสำหรับข้อพิพาทใด ๆ กับ Hello Health Group ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของ Hello Health Group อยู่ในอำนาจของศาลของประเทศไทย และคุณยังตกลงและแสดงความยินยอมที่จะใช้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของบุคคลในศาลของประเทศไทย หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว ไม่มีผลต่อความถูกต้องของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ และจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การสละสิทธิ์ใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานในฉบับนี้ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

การแจ้งและขั้นตอนการนำเนื้อหาออก และตัวแทนลิขสิทธิ์

หากผู้ใช้งานเชื่อว่ามีเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าถึงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณจากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานสามารถร้องขอให้นำเนื้อหาเหล่านั้นออกจากเว็บไซต์นี้ได้ โดยติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Hello Health Group (ตามที่ระบุทางด้านล่าง) และแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ :

 • ระบุชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณเชื่อว่าถูกละเมิด โปรดอธิบายถึงผลงานและส่งสำเนาของชิ้นงานหรือสถานที่ตั้ง (เช่น URL) ของงานที่มีลิขสิทธิ์มาด้วย
 • ระบุเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าถูกละเมิด โปรดอธิบายเนื้อหาและระบุ URL ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้เราสามารถค้นหาได้
 • ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี)
 • ข้อความที่ยืนยันว่าคุณเชื่ออย่างสุจริตว่า การใช้เนื้อหานั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือจากกฎหมาย
 •  ข้อความระบุว่า ข้อมูลที่คุณนำเสอนนั้น และแสดงถึงการได้รับข้อมูลนั้นมาอย่างถูกต้อง “ภายใต้โทษการเบิกความเท็จ” และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงหรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์
 •  ลายมือชื่อหรือการลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ครอบครองลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้อง

ติดต่อตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ Hello Health Group ดังต่อไปนี้ :

10 Anson Road 

#27-15 International Plaza 

Singapore, 079903

Republic of Singapor

ความพยายามในการปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ Hello Health Group มีนโยบายการยกเลิก ในสถานการณ์ที่เหมาะสมของผู้ใช้งานและเจ้าของบัญชีที่เป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง

ข้อตกลงสมบูรณ์

ด้วยการยอมรับอย่างเปิดเผยต่อ “คำบอกกล่าวทางกฎหมาย” บนเว็บไซต์ของ Hello Health Group ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hello Health Group เหล่านี้ ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้งานกับHello Health Group เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของ Hello Health Group

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ Hello Health Group หวังว่า เว็บไซต์ของ Hello Health Group จะเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการใช้งาน หากมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือปัญหาในการใช้งงานเว็บไซต์นี้ กรุณาแจ้งโดยใช้ข้อมูลในส่วน ติดต่อเรา หรือส่งจดหมายถึงเราได้ที่ Hello Health Group Pte. Ltd.Office of Privacy, 10 Anson Road, #27-15 International Plaza 079903, Singapore, Republic of Singapore

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

English