home

นโยบาย

สารบัญ

 1. นโยบาย
 2. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
 3. นโยบายการโฆษณา
 4. นโยบายการตรวจแก้
 5. นโยบายด้านบรรณาธิการ
 6. นโยบายความเป็นส่วนตัว
 7. ผู้สนับสนุน
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

 

1 นโยบาย

วัตถุประสงค์ของนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ก็คือ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้งานของ Hello Health Group ตระหนักและรับรู้อย่างเต็มที่ถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามของ Hello Health Group รวมไปถึงเว็บไซต์ HelloBacsi.com

โปรดสละเวลาอ่านข้อมูลนโยบายด้านล่างทั้งหมดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้ เช่น นโยบายการโฆษณา นโยบายการตรวจแก้ นโยบายด้านบรรณาธิการ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายของเรา แนะนำให้หยุดใช้งานเว็บไซต์ของ Hello Health Group ทันที

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5สิงหาคม พ.ศ. 2558

2 การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงข้อมูลที่มีจุดประสงค์ทั่วไป ข้อมูลทั้งหมดจัดเตรียมโดย Hello Health Group และถึงแม้ว่าเราจะพยายามปรับปรุงและตรวจแก้ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ เราก็ไม่ใช่ตัวแทนหรือผู้รับประกันในเรื่องใดก็ตาม ทั้งไม่ได้แสดงออกหรือสื่อนัยถึงความสมบูรณ์แบบ ความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ด้วยจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม ดังนั้น ความเชื่อมั่นในข้อมูลดังกล่าวจึงถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยหรือรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและผลกระทบใดๆ ที่สืบเนื่องจากข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายที่สืบเนื่องจากความผิดพลาดของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์

ภายในเว็บไซต์นี้ คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ได้ ซึ่งไม่ได้อยู่ในความควบคุมของ Hello Health Group และไม่สามารถควบคุมลักษณะ เนื้อหา และการใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้นได้ การนำเอาลิงค์ใดก็ตามมาใช้ไม่ได้หมายความถึงการแนะนำหรือการสนับสนุนแนวคิดที่ปรากฎในเว็บไซต์เหล่านั้น

Hello Health Group พยายามทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม Hello Health Group ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5สิงหาคม พ.ศ. 2558

3 นโยบายการโฆษณา

นโยบายการโฆษณาของHello Health Group

แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้กำหนดโดยHello Health Group เพื่อควบคุมการโฆษณาทุกประการในระบบของHello Health Group ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค หรือเรียกว่า “สินทรัพย์ผู้บริโภคของHello Health Group” และเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ หรือเรียกว่า “สินทรัพย์บุคลากรทางการแพทย์ของ Hello Health Group”  ตามการใช้ในนโยบายนี้ คำว่า “การโฆษณา” และ “งานโฆษณา” รวมไปถึงแบนเนอร์ของบริษัทอื่น ตราสัญลักษณ์ เนื้อหาในโฆษณา และเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน แนวทางในนโยบายนี้ครอบคลุมประเด็นอย่างเช่นการรับงานโฆษณาต่างๆ โดย Hello Health Group วิธีการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์Hello Health Group และการนำโฆษณาออกจากเว็บไซต์Hello Health Group โดยHello Health Group มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว ในการตีความและการบังคับใช้นโยบายนี้ และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาบน Hello Health Group โดยHello Health Group อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ทุกเมื่อด้วยดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว ด้วยการประกาศนโยบายฉบับแก้ไขตามกรรมสิทธิ์ของ Hello Health Group

 1. Hello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับประเภทงานโฆษณาที่จะยอมรับและแสดงในเครือข่ายของHello Health Group และไม่มีวันที่จะยอมรับงานโฆษณาใดก็ตามที่ทำให้เห็นว่าHello Health Group เป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่โฆษณานั้น หรือบริษัทที่โฆษณา ผลิต จัดจำหน่าย หรือส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 2. Hello Health Group จะไม่รับการโฆษณาซึ่งในความเห็นของเราแล้ว ไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงและปราศจากรสนิยมที่ดี
 3. โฆษณาบางประเภทไม่อนุญาตให้แสดงในเครือข่ายของ Hello Health Group ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม โดยประเภทของสินค้าเหล่านี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้ รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วย
 • สิ่งของผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ ‘ต้องห้าม’ ‘ไม่มีประสิทธิภาพ’ หรือ ‘อันตราย’ (Hello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ ‘ต้องห้าม’ ‘ไม่มีประสิทธิภาพ’ หรือ ‘อันตราย’) การทุจริต หลอกลวง ของเถื่อน ของที่ชี้นำไปในทางที่ผิด หรือสร้างความไม่พอใจ
 • สิ่งของที่นำเสนอไปในทางไม่ชอบ ก่อให้เกิดการเย้ยหยัน การเหยียดหยาม หรือการโจมตีบุคคลหรือกลุ่ม เนื่องมาจากเรื่องวัย เชื้อชาติ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส ความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นใดก็ตามที่ไม่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของ Hello Health Group
 • แอลกอฮอล์
 • อาวุธ ปืน กระสุน ดินปืน หรือดอกไม้ไฟ
 • การพนัน
 • สื่อลามกหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ยาสูบทุกประเภท
 • การเลียนแบบข่าวหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • โฆษณาที่ตั้งใจดึงดูดความสนใจของเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปี
 • สื่อหรือข้อความที่สื่อถึงเกมหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16 ปี
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กล่าวอ้างเกินจริง
 • ข้อความหรือรูปภาพกระพริบ
 • สื่อหรือข้อความชวนเชื่อเกี่ยวกับการลดน้ำหนักอย่างน่ามหัศจรรย์
 • งานโฆษณาที่ใช้พื้นที่มากกว่าที่กำหนด หรือแทรกแซงเนื้อหา หรือส่งผลกระทบต่อการอ่านเนื้อหาของผู้ใช้งาน
 • งานโฆษณาที่ไม่หดปิดไปยังพื้นที่โฆษณาที่กำหนดเมื่อผู้ใช้เลื่อนหน้าจอ หรือเนื้อหาโฆษณาที่ไม่มีปุ่ม “ปิด” หรือ“x” เพื่อให้ผู้ใช้ปิดโฆษณาได้
 • งานโฆษณาเลียนแบบการทำงานของโฆษณา หรือหลอกลวงให้เข้าใจว่าเป็นการทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้คนทั่วไปเชื่อถือและคลิกเข้าไป
 1. Hello Health Group จำแนก แยกแยะ และรักษาความแตกต่างระหว่างงานโฆษณา เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน และเนื้อหาของกองบรรณาธิการ อย่างชัดเจน โดยเนื้อหาของกองบรรณาธิการของเราจะไม่ได้รับอิทธิพลใดๆ จากการโฆษณา หรือเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน Hello Health Group จะพยายามให้แน่ใจว่างานโฆษณาหรือเนื้อหาที่ได้รับสนับสนุนในเครือข่ายของHello Health Group ต้องบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนและไม่กำกวมHello Health Group ไม่อนุญาตให้มีงานโฆษณาใดๆ ในส่วนของผู้บริโภคที่ไม่ได้ระบุชัดเจนด้วยการติดป้าย “พื้นที่โฆษณา” “จากสปอนเซอร์” หรือป้ายแบบเดียวกัน หรือในส่วนโฆษณาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ระบุชัดเจนด้วยการคิดป้าย “พื้นที่โฆษณา” “ข้อมูลทางธุรกิจ” หรือป้ายแบบเดียวกัน ที่บ่งชี้ว่าเนื้อหานั้นจัดทำหรือนำเสนอโดยสปอนเซอร์
 2. การคลิกที่โฆษณาอาจเชื่อมโยงผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของผู้โฆษณา หรือไปยังเนื้อหาที่สนับสนุนโดยสปอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกันในเว็บของHello Health Group
 3. Hello Health Group ยังคงสิทธิในการกำหนดวิธีการแสดงผลการค้นหาใดๆ และทั้งหมด จากการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดหรือหัวข้อของ Hello Health Groupโดยการแสดงรายการเนื้อหาในผลการค้นหาจะแสดงตามแหล่งข้อมูล เช่น “สุขภาพ ก-ฮ” หรือ“ยา ก-ฮ” ถ้ากฎเนื้อหาของผู้สนับสนุนขึ้นมาในผลการค้นหา มันจะติดป้ายกำกับว่า “ผู้สนับสนุนของHello Health Group” สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป และป้ายกำกับว่า “ข้อมูลทางธุรกิจ”สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของHello Health Groupเพื่อที่ผู้ใช้จะได้สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหาที่พวกเขาต้องการรับชม
 4. สำหรับ “Ads by Google” ลิงค์ในเซ็คชั่นโฆษณาโดยกูเกิลในหน้าค้นหาสำหรับผู้บริโภคทั่วไปของHello Health Group “Ads by Google” เป็นรายการซึ่งซื้อโดยบริษัทที่ต้องการให้เว็บไซต์ของพวกเขาปรากฏอยู่ในหน้าผลค้นหาที่ตรงกับคำค้นหาบางอย่างHello Health Group อาจได้รับการชำระเงินจากกูเกิล เพื่อแสดงสิงค์ของสปอนเซอร์ในพื้นที่ผู้บริโภคทั่วไปของ Hello Health Groupหรือตามจำนวนการคลิกบนลิงค์นั้น
 5. ในขณะที่เนื้อหาที่ผลิตโดยผู้สนับสนุนหรือผู้ลงโฆษณา ต้องปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาและการนำเสนอเนื้อหานี้ การติดป้ายเนื้อหาโฆษณาในส่วนผู้บริโภคของ Hello Health Group จะครอบคลุมด้วยนโยบายสปอนเซอร์ของเรา ตามที่ได้อธิบายไปแล้วเรื่องวิธีการที่เราติดป้ายข้อมูลจากสปอนเซอร์ของเรา และขั้นตอนที่เราช่วยผู้ใช้งานของเราให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเนื้อหาของ Hello Health Group กับเนื้อหาของผู้สนับสนุน
 6. โฆษณาในส่วนผู้บริโภคของ Hello Health Group อาจไม่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงไปยังหน้าลงทะเบียน/ใส่อีเมลได้โดยตรง หน้าโฆษณาที่ต้องลงทะเบียนหรือใส่อีเมลที่มาจากการคลิกแอดในพื้นที่ของ Hello Health Group จะต้องมีการคลิกอย่างน้อยสองครั้งจากพื้นที่โฆษณาโดยตรง พื้นที่ของ Hello Health Groupจะไม่ลงโฆษณาที่ต้องมรการลงทะเบียนหรือล็อกอินเพื่อดูส่วนสำคัญของเนื้อในโฆษณาหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องHello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของเนื้อหาเหล่านี้
 7. Hello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ ยกเลิก หรือเอางานโฆษณาใดๆ ออกจากเครือข่ายของ Hello Health Group ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา และจะแจ้งให้ผู้ลงโฆษณาทราบทันที เมื่อมีการปฏิเสธ ยกเลิก หรือเอาโฆษณานั้นออกจากเครือข่าย พร้อมด้วยการอธิบายสาเหตุการปฏิเสธ ยกเลิก หรือเอางานโฆษณาใดๆ ออก Hello Health Group ไม่สามารถให้การรับประกันใดๆ ว่าโปรแกรมหรือองค์ประกอบใดๆ ของลูกค้า จะทำงานได้โดยปราศจากข้อผิดพลาดในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งเว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ และแอพพลิเคชั่น
 8. ผู้ลงโฆษณาต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาภายในเครือข่ายของ Hello Health Group (และรวมถึงคำบรรยายทางกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูล และคำแถลงในโฆษณานั้น) และข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับการโฆษณาHello Health Group จะไม่มีการตรวจสอบด้านกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Hello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานโฆษณาทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ และหาก Hello Health Group ทราบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ Hello Health Groupอาจนำโฆษณานั้นๆ ออกจากเครือข่าย
 9. จะต้องไม่มีโฆษณาใดๆ ในเครือข่ายของ Hello Health Group ที่มีไฟล์พิกเซล แท็ก แฟลช ไฟล์ข้อมูล หรือคุ้กกี้ (ประวัติ) จากเบราเซอร์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ Hello Health Group ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกHello Health Group ผู้ลงโฆษณาไม่สามารถรวบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ของHello Health Group โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการยินยอมจากผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ต้องไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ที่อาจสามารถเชื่อมโยงไปยังผู้ลงโฆษณาโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากHello Health Group

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16กันยายน พ.ศ. 2558

4 นโยบายการตรวจแก้

นโยบายการตรวจแก้ของHello Health Group

Hello Health Group ให้คำมั่นในการแก้ไขหรืออธิบายต้นฉบับให้ชัดเจนขึ้นในกรณีที่จำเป็น เราจะดำเนินการโดยทันทีเพื่อแก้ไข แม้เพียงข้อผิดพลาดเล็กน้อยอย่างเช่น การสะกด ไวยากรณ์ และการเปลี่ยนแปลงสไตล์การจัดหน้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสไตล์การจัดหน้าไม่ทำให้เนื้อหาผิดเพี้ยนไป การเปลี่ยนสไตล์เหล่านั้นจึงจะได้รับการอัพเดตในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากเราพบข้อผิดพลาดของเนื้อหา เราจะอัพเดตเนื้อหาในหน้านั้น และใส่หมายเหตุเอาไว้เป็นเวลาหกสิบ (60)วันหลังการแก้ไข โดยจะเชื่อมโยงไปยังเนื้อที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และเก็บหมายเหตุเอาไว้เพื่อการอ้างอิงสำหรับคุณ นโยบายการตรวจแก้นี้ใช้เฉพาะกับเนื้อหาที่ผลิตโดยHello Health Group เท่านั้น ซึ่งรวมถึงข่าว บทความ และข้อมูลอ้างอิงทางการแพทย์ การตรวจแก้ไขใบอนุญาตหรือเนื้อหาของของบุคคลที่สามเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดพิมพ์

หากคุณเชื่อว่าคุณพบข้อผิดพลาดใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของ Hello Health Group โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการส่งอีเมล์มายังทีมบริการลูกค้า โดยใช้ลิงค์ “ติดต่อเรา”ทางด้านล่างของเว็บไซต์

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5สิงหาคม พ.ศ. 2558

5 นโยบายด้านบรรณาธิการ

นโยบายด้านบรรณาธิการของ Hello Health Group

ความซื่อตรงต่อหน้าที่บรรณาธิการ

หน้าที่ของHello Health Group คือการนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ และถูกต้องแม่นยำที่สุด เป้าหมายในแต่ละวันของเราก็คือต้องแน่ใจได้ว่าHello Health Group เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ ที่มีประโยชน์และมีความเกี่ยวเนื่องกับทุกคน

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่หลากหลาย และแทนการคัดกรองแต่เพียงเนื้อหาบางประเภท ที่อาจใช้ได้หรือไม่ได้สำหรับแต่ละคน เราเชื่อว่าผู้อ่านของเราจะเป็นผู้ที่สามารถเลือกข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเองได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ข้อมูลใน Hello Health Group และเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ควรใช้แทนการดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการทางการแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เสมอ  ไม่ควรละเลยคำแนะนำจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพียงเพราะข้อมูลบางอย่างที่คุณอ่านจากเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นๆ

เนื้อหาต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนด้านเนื้อหาของHello Health Group

เกณฑ์การคัดสรรเนื้อหาสำหรับต้นฉบับที่สร้างขึ้นโดย Hello Health Group

Hello Health Group สร้างเนื้อหาต้นฉบับด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้

เรื่องใกล้ตัวคุณ –ประเด็นที่อาจส่งผลต่อวิธีจัดการด้านสุขภาพของคุณและครอบครัวคุณ หัวข้อครอบคลุมเกี่ยวกับข่าวสารด้านสุขภาพ (เช่น ยาและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การเตือนความจำและคำเตือน) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการโรคและอาการต่างๆ รวมถึงการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ความสำคัญทางการแพทย์ – การใช้แหล่งข้อมูลและการอ้างอิงทางการแพทย์ อ้างอิงถึงผลการวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ซึ่งได้รับการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น The Journal of the American Medical Association, The New England Journal of Medicine, The Lancet, Pediatrics, Diabetes Care, Circulationและอื่นๆ

ทันเหตุการณ์– ความสนใจตามช่วงเวลา เช่น “ความปลอดภัยจากน้ำท่วม” “ฤดูกาลกับโรคภูมิแพ้”และ “หวัดและไข้หวัดใหญ่” ความตื่นตัวทางด้านสาธารณสุข เช่น “เดือนแห่งการตระหนักถึงโรคมะเร็งเต้านม”และ “เดือนแห่งสุขภาพหัวใจ” และแนวทางการรักษาสุขภาพเกิดใหม่ เช่น เทรนด์ล่าสุดทางโภชนาการ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ สุขภาพทางเลือก และอื่นๆ

ความแตกต่างของเนื้อหาของเรา

เนื้อหาของเราเชื่อถือได้มากกว่า ในบรรดาสื่อซึ่งบ่อยครั้งมักให้ข้อมูลที่ล้าสมัยและไม่ถูกต้อง Hello Health Group โดดเด่นออกมาฐานะของแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือและมีการอ้างอิงที่พิสูจน์ได้

ข่าวและบทความของเราขึ้นอยู่กับการเลือกสรรของบรรณาธิการ จากประเด็นที่สำคัญและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสุขภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เนื้อหาข่าวของเราเป็นมากกว่าบทสรุปสั้นๆ จากการศึกษาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่บ่อยครั้งยังมักประกอบด้วยบทสัมภาษณ์นักวิจัยผู้เขียนผลงานนั้น รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลาง ที่สามารถนำเอางานวิจัยมาเทียบเคียงกับบริบทในความเป็นจริง และบอกผู้อ่านได้ว่างานวิจัยนั้นมีความหมายอย่างไรต่อโลกในปัจจุบัน

ความซื่อตรงต่อหน้าที่บรรณาธิการ –ความรับผิดชอบทางด้านการเขียนข่าวของHello Health Group ก็คือ การสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างข่าว เนื้อหาสำคัญ แหล่งอ้างอิง และข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถแยกแยะข้อมูลที่เป็นอิสระของกองบรรณาธิการ ออกจากเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้โฆษณาได้อย่างชัดเจน

ความเป็นกลางของบรรณาธิการ –ในการรายงานข่าวHello Health Group รักษาหลักการสำคัญของการรายงานข่าว นั่นก็คือการรายงานข่าวด้วยความเป็นธรรม ความถูกต้องแม่นยำ ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบ

การเขียนข่าวอย่างดีเยี่ยม – Hello Health Group ยึดถือหลักการดั้งเดิมของสื่อมวลชนในด้านการเขียนข่าวอย่างดีเยี่ยม สำหรับการรายงานข่าวทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งในการรีวิวและการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงอื่นๆ

นโยบายด้านบรรณาธิการสำหรับเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการของ Hello Health Group

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการของHello Health Group จะต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้สนับสนุนโฆษณาและคู่ค้าด้วยความโปร่งใส

Hello Health Group แยกเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการออกจากเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานให้แก่ผู้ลงโฆษณาหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างชัดเจน จะไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดที่ทำงานในทั้งสองฝ่ายพร้อมกัน และจะไม่มีการขอให้เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการคนใดให้ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ลงโฆษณา ผู้สื่อข่าวของ Hello Health Group ต้องหมั่นเพียรในการค้นหาบุคคลต้นเรื่อง หรือผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณภาพในการให้ความคิดเห็น และยังต้องหาความคิดเห็นที่เป็นกลาง หรือความคิดเห็นจากโฆษกที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความสมดุล

ผู้สื่อข่าวของHello Health Group จะต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะรายงานข่าว ซึ่งละเอียดรอบด้านและซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในจริยธรรมและมาตรฐานสูงสุดของวิชาชีพ

กระบวนการของข่าวและต้นฉบับ

ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการและคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการแพทย์ของ Hello Health Group จะวางแผนจัดสรรข่าวและเนื้อหาที่จะนำเสนอในแต่ละวัน โดยจะประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญล่าสุดจากวารสารทางการแพทย์ การประกาศจากหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาล และการวิเคราะห์แนวโน้มด้านสุขภาพล่าสุด ผู้สื่อข่าวด้านสุขภาพของเราจะพูดคุยกับผู้นำทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง เพื่อรับฟังการวิเคราะห์เชิงลึก ข้อมูลใหม่ และภาวการณ์ที่น่าสนใจ ที่ให้มุมในเรื่องข่าวและเนื้อหาด้านสุขภาพซึ่งหาไม่ได้จากที่อื่น บทความที่เขียนขึ้นใหม่ทุกเรื่องจะได้รับ โดยทุกบทความต้นฉบับจะได้รับการตรวจสอบโดยทีมบรรณาธิการที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของเรา

ทีมบรรณาธิการของHello Health Group จะได้รับเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น วารสารทางการแพทย์ที่มีการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญ การประชุมทางการแพทย์ การดำเนินการของรัฐบาล และเนื้อหาด้านธุรกิจที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์Hello Health Group ยังเชื่อด้วยว่า เนื้อหาจากผู้สนับสนุนการโฆษณา บริษัทโฆษณา  และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ต่างก็เป็นเนื้อหาที่มีคุณค่าเช่นกัน เพียงแต่ต้องแยกแยะเนื้อหาดังกล่าวออกมาอย่างชัดเจน

บทความที่จะเผยแพร่จะได้รับการตรวจสอบโดยบรรณาธิการด้านการแพทย์ เพื่อความถูกต้องและความเหมาะสมในการใช้ศัพท์และภาษาทางการแพทย์ และการนำเสนอลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสม จากนั้นบทความจะได้รับการตรวจทานและแก้ไขอีกครั้งจากบรรณาธิการ ซึ่งจะเน้นในเรื่องของรูปแบบการเขียน ความไหลรื่นของเนื้อหา การสะกดและไวยากรณ์ รวมถึงความน่าอ่าน จากนั้น บทความที่ได้รับการแก้ไขแล้วก็จะนำไปเผยแพร่ต่อไปบนเว็บไซต์

เนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์

เมื่อHello Health Group ได้รับลิขสิทธิ์เนื้อหาด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจากบุคคลภาพนอกเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์Hello Health Group บรรณาธิการอาวุโสและทีมบรรณาธิการด้านการแพทย์จะช่วยกันทบทวนนโยบายและขั้นตอนด้านการแพทย์ของบุคคลภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านบรรณาธิการของ Hello Health Group

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนและการโฆษณา

ในการใช้งานเว็บไซต์ของHello Health Group คุณจะได้เห็นว่าเนื้อหาบางอย่าง ปุ่ม ป้าย หรือแบนเนอร์ ที่มีข้อความกำกับว่า “สนับสนุนเนื้อหาโดย” “จากผู้สนับสนุนของเรา” หรือ “โฆษณา” เนื้อหาเหล่านี้ไม่ได้ตรวจสอบโดยบรรณาธิการของ Hello Health Group และไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายด้านบรรณาธิการของHello Health Group เราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมโฆษณาเหล่านี้ เนื้อหาของบรรณาธิการของ Hello Health Group ไม่ได้รับอิทธิพลหรือการชี้นำจากเนื้อหาโฆษณาหรือจากผู้สนับสนุนโฆษณา เนื้อหาที่มีคำกำกับว่า “จากผู้สนับสนุนของเรา” จะอยู่ภายใต้นโยบายของผู้สนับสนุนโฆษณาของ Hello Health Groupและส่วนเนื้อหาที่มีคำกำกับว่า“โฆษณา”จะอยู่ภายใต้นโยบายการโฆษณาของHello Health Group

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16กันยายน พ.ศ. 2558

6 นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของHello Health Group ทั้งหมด เพื่อทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของคุณ

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน

Hello Health Group อาจรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” เกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลสุขภาพ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

-เมื่อคุณสมัครรับจดหมายข่าวหรือการสื่อสารอื่นๆ จาก Hello Health Group

-เมื่อคุณเข้าร่วมทำแบบสอบถามออนไลน์ หรือ

เราอาจรวบรวม“ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน”ซึ่งเราจะไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ ผ่านทางคุ้กกี้ (ประวัติ) เว็ปบีคอน (การบอกตำแหน่ง) แอพพลิเคชันบนมือถือของ Hello Health Group และแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ ถึงแม้ว่าผู้ใช้งานจะไม่ได้ลงทะเบียนรับสมัครข้อมูลหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Hello Health Groupก็ตาม

แล้วผู้ใช้งานมีตัวเลือกใดบ้าง

หากคุณไม่ต้องการให้Hello Health Group ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณก็ไม่ควรสมัครสมาชิก หรือสมัครรับจดหมายข่าว หรือทำแบบสำรวจออนไลน์ที่ต้องกรอกประวัติส่วนตัว หากคุณเคยลงทะเบียนแล้ว และไม่ต้องการให้Hello Health Group เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีก คุณควรยกเลิกการบอกรับจดหมายข่าว และส่งอีเมล์มายัง [email protected]เพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลของHello Health Group

ซอฟท์แวร์เบราเซอร์ส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธคุ้กกี้ และคุณสามารถเลือกปฏิเสธคุ้กกี้จากเซิร์ฟเวอร์โฆษณาหลายแห่งได้ ด้วยการเข้าไปยังเว็บไซต์Network Advertising Initiativeในส่วนCosumer Opt Out เพื่อเลือกการปฏิเสธคุ้กกี้จากโฆษณา

ข้อมูลของผู้ใช้งานจะถูกนำไปใช้อย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บมาเกี่ยวกับคุณเพื่อ

 • ดูแลบัญชีของผู้ใช้งาน
 • ให้คุณเข้าถึงเครื่องมือและบริการต่างๆ
 • ตอบข้อสงสัยของคุณ และสื่อสารในเรื่องการใช้งานเว็บไซต์
 • รับความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการของHello Health Group
 • วิเคราะห์สถิติพฤติกรรมและการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน
 • จัดทำเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับคุณและผู้ใช้งานที่มีลักษณะทางประชากรและความสนใจที่คล้ายคลึงกัน
 • สร้างกิจกรรมเพื่อการค้นคว้าและวัดผล
 • ส่งอีเมลหรือข้อความอิเลคโทรนิคส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสนใจด้านสุขภาพของคุณ รวมทั้งข่าว ประกาศเตือน และโอกาสต่างๆ จาก Hello Health Group หรือ
 • ส่งข้อเสนอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจด้านสุขภาพของคุณในนามผู้สนับสนุนของเรา

Hello Health Group อาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้ใช้งาน และอาจผสมผสานข้อมูลเหล่านี้กับข้อมูลจากแหล่งภายนอก บุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อแสดงโฆษณาซึ่งสะท้อนถึงความสนใจและความชื่นชอบของผู้ใช้งานในชุมชนของเรา

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับใครบ้าง

Hello Health Group จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เว้นแต่คุณจะอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือในกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ หมายค้น หมายศาล หรือคำสั่งของศาล
 • เพื่อให้คู่ค้าหรือผู้จัดหาสินค้าของเรา สามารถให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์แก่ Hello Health Group
 • ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมกิจการ เช่น การควบรวบบริษัท การขายกิจการ หรือการล้มละลาย
 • ในกรณีพิเศษ อย่างเช่นเพื่อตอบสนองต่อการคุกคามทางร่างกายต่อคุณหรือผู้อื่น

Hello Health Group จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อบุคคลที่สาม เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

เรารักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างไร

Hello Health Group ได้สร้างมาตรการทั้งทางด้านเทคนิค ด้านกายภาพ และด้านบริหาร เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ Hello Health Group เก็บรวบรวม และเราพยายามปรับปรุงมาตรการป้องกันดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อHello Health Group

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมเอาไว้ กรุณาส่งอีเมลถึงเรา โดยคลิกที่ลิงค์ในเมนู ติดต่อเราทางด้านล่างของทุกหน้าในเว็บไซต์ของ Hello Health Group

หรือติดต่อเราได้ที่สำนักงานHello Health Group(Thailand)ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

Hello Health Group (Thailand)

ชั้น8 อาคารโมบิคอม3 เลขที่101  ซอยพระพินิจ

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hello Health Group

Hello Health Group ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวของทุกคน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้งานที่ Hello Health Group เก็บรวบรวมไว้ และการใช้งานและบริการต่างๆ ของ Hello Health Group แก่ผู้ใช้งาน โดยจะอธิบายถึงทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ และวิธีการที่เราปกป้องข้อมูลนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างรอบคอบ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ที่ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดยHello Health Group ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้บริโภค (ไม่ใช่มืออาชีพ) ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล และจุดประสงค์ภายในครอบครัว ไม่ใช่เพื่อการค้า โดยประกอบด้วยเว็บไซต์ hellokhunmor.com, hellobacsi.com hellodokter.com hellouisa.com และhelloyisheng.com รวมทั้งเว็บไซต์ในรูปแบบบนโทรศัพท์ (หรือที่เรียกว่าเว็บไซต์ของ Hello Health Group)

การอ้างถึง“Hello Health Group” จะหมายถึง บริษัทที่บริหารดูแลโดย Hello Health Group Pte. Ltd. (เช่น บริษัทสาขาของ Hello Health Group Pte. Ltd.) Hello Health Group อาจแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทสาขาหรือเว็บไซต์ที่ Hello Health Group บริหารดูแล แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะได้รับการปกป้องภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวบรวบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณเลือกสมัครรับข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวในเว็บไซต์ของHello Health Group หรือเข้าถึงการทำงานบางอย่างบนว็บไซต์ของHello Health Group คุณอาจได้รับคำขอให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง “ข้อมูลส่วนบุคคล” นี้ เราหมายถึงข้อมูลที่เราสามารถเพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อกับคุณได้ อย่างเช่นชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล เครื่องมือหรือบริการที่ต้องมีการตอบโต้ของเราบางอย่างอาจร้องขอให้คุณใส่ข้อมูลสุขภาพ ซึ่งจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งให้กับHello Health Group ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่องมือและเว็บไซต์ของHello Health Group และการที่เราจะติดต่อคุณ ดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

จดหมายข่าวและอีเมล์ที่จะส่งถึงผู้ใช้งาน

ในขณะลงทะเบียนและอีกหลายๆ ครั้ง ขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ของ Hello Health Group ผู้ใช้งานจะได้รับทางเลือกในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง เพื่อที่จะได้รับจดหมายข่าวที่มีข้อมูล/การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นจดหมายข่าวเกี่ยวกับภาวะสุขภาพบางอย่าง ทางอีเมลจาก Hello Health Group และ/หรือจากบริษัทภายนอกโดยตรงHello Health Groupจะให้มีการรับสมัครข้อมูลข่าวสารของเราในเว็บไซต์ของบริษัทอื่นเป็นครั้งคราว ถ้าคุณสมครรับจดหมายข่าวของเราทางเว็บไซต์ของบริษัทอื่น เว็บไซต์นั้นจะมอบจ้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา อย่างเช่น ที่อยู่อีเมล และเราอาจใช้ข้อมูลนั้นดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่นเดียวกับที่คุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้กับ Hello Health Groupโดยตรง

ขณะที่ผู้ใช้งานสมัครรับข้อมูลโดยอีเมล ในเว็บไซต์ของ Hello Health Group หรือเวลาใดก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธการรับข้อมูลการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมของทางHello Health Group และจากผู้สนับสนุนของเราได้

คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารได้โดย

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในทางด้านล่างของจดหมายข่าว

การวิจัยทางการตลาด

Hello Health Group อาจมีการจัดการทำแบบสอบถามเป็นครั้งคราว ผ่านทางอีเมล แบบสำรวจที่แสดงขึ้นมาบนหน้าเว็บไซต์ และการสนทนากลุ่มทางออนไลน์ เมื่อเข้าร่วมกับการสำรวจนี้ เราอาจขอให้คุณใส่ข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณใส่ในการสำรวจนี้อาจใช้โดย Hello Health Group เพื่อจุดประสงค์ของการวิจัยและวัดผล อย่างเช่นที่จะอธิบายด้านล่างนี้ รวมถึงการสัดประสิทธิภาพของเนื้อหา การโฆษณา หรือโปรแกรมต่างๆ เมื่อการสำรวจเพื่อการวิจัยทางการตลาดของเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่รับผู้เข้าร่วมที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากเราทราบข้อมูลในเรื่องนี้ การสำรวจเพื่อการวิจัยทางการตลาดทั้งที่จัดทำโดย Hello Health Group หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะมีลิงค์กลับมายังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เสมอ

การส่งอีเมลถึง Hello Health Group

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับข้อมูล เนื้อหา ข้อมูลทางธุรกิจ แนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่คุณส่งอีเมลถึง Hello Health Group หากคุณต้องการรักษาข้อมูล เนื้อหา ข้อมูลทางธุรกิจ แนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว กรุณาอย่าส่งข้อมูลเหล่านั้นมาในอีเมลที่ส่งถึงHello Health Group

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ถึงแม้คุณจะไม่ได้สมัครรับข้อมูลหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลแก่Hello Health Groupเราก็ยังมีการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของ Hello Health Group โดย“ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล”หมายความถึงข้อมูลที่เราไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อคุณได้ เรายังอาจรับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของเราจากแหล่งข้อมูลอื่นภายนอก ถึงแม้คุณอาจอาจใช้งานบางอย่างของ Hello Health Group ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน แต่เครื่องมือและบริการส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ของ Hello Health Group อาจร้องขอให้คุณลงทะเบียนกับ Hello Health Groupก่อน

คุ้กกี้ และ เว็บบีคอน

เรารวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของHello Health Group และการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของคุณ ผ่านทางการใช้คุกกี้ (ประวัติการใช้งาน) และ เว็บบีคอน (การระบุตำแหน่ง) “คุกกี้ (Cookies)” เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของ Hello Health Group จะได้รับข้อมูลคุ้กกี้ที่แตกต่างกันจากHello Health Group“เว็บบีคอน (Web Beacon)” เป็นไฟล์ภาพกราฟิกขนาดเล็กที่ฝังอยู่บนหน้าเว็บ ปกติใช้เพื่อติดตามกิจกรรรมบนหน้าเว็บและส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง (ซึ่งอาจเป็นเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เครือข่ายของผู้โฆษณา หรือของบริษัทภายนอก) ข้อมูลจากเบราเซอร์ของคุณ อย่างเช่น IP Address, URL ของหน้าเว็บที่บีคอนฝังตัวอยู่ ประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ และหมายเลขประจำตัวของคุ้กกี้ใดๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณที่วางตำแหน่งไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ

บริษัทภายนอกที่อยู่ภายใต้สัญญากับHello Health Group อาจใช้คุ้กกี้และเว็ปบีคอนเพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการใช้งาน Hello Health Group ของคุณ รวมไปถึงหัวข้อสุขภาพที่คุณเข้าชม โดยบริษัทบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้ในนามของHello Health Groupเพื่อช่วยHello Health Groupในการนำเสนอโฆษณาบนเว็บไซต์ของHello Health Group รวมถึงเว็บไซต์อื่นทางอินเทอร์เน็ต ตามข้อมูลกิจกรรมการดูเนื้อหาของคุณบนเว็บไซต์ของเรา Hello Health Groupอาจมีการปรับแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาบนเว็บไซต์ของ Hello Health Groupและของบริษัทภายนอก ตามข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับ ในขอบเขตที่ตกลงกันโดย Hello Health Groupและบริษัทภายนอก

การเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทภายนอก ที่ไม่ได้กระทำในนามของ Hello Health Group

เราทำงานร่วมกับบริษัทอื่น เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่สะท้อนถึงความสนใจและและความนิยมของชุมชนผู้ในงานของเรา สปอนเซอร์หรือผู้โฆษณาบนเว็บไซต์ของ Hello Health Groupอาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน หรือเทคโนโยยีการติดตามแบบอื่นๆ ทางออนไลน์ของพวกเขาเอง บนแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ของ Hello Health Groupและในอีเมล การส่งเสริมการขาย หรือจดหมายข่าวที่เราส่งถึงคุณ โฆษณาของพวกเขาอาจแสดงบนเว็บไซต์ของ Hello Health Groupหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเข้าเยี่ยมชมหลังจากแวะชมเว็บไซต์ของ Hello Health Groupผู้โฆษณาบางรายใช้บริษัทอื่นนอกเหนือจาก Hello Health Groupเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาของพวกเขา และเพื่อติดตามการตอบสนองของผู้ใช้งานต่อโฆษณา โดยบริษัทเหล่านี้ (หรือ “เซิร์ฟเวอร์โฆษณา”) อาจมีการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางการใช้คุ้กกี้และเว็บบีคอนบนเว็บไซต์ของ Hello Health Groupเช่นกัน

ทั้งนี้ เราไม่สามารถควบคุมบริษัทภายนอก ในการใช้คุ้กกี้และเว็ปบีคอนหรือวิธีการที่พวกเขาจัดการกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเ ที่พวกเขารวบรวมผ่านทางการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้บนว็บไซต์ของ Hello Health Groupอย่างไรก็ตาม นโยบายการโฆษณาของเราห้ามสปอนเซอร์ ผู้โฆษณา และเซิร์ฟเวอร์โฆษณา ซึ่งเก็บข้อมูลคุกกี้และเว็บบีคอนผ่านทางเว็บไซต์ของ Hello Health Groupมิให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ก็ตามจากเว็บไซต์ของ Hello Health Groupโดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้งาน นโยบายการโฆษณาของเรา ยังห้ามผู้โฆษณาไม่ให้เชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาเก็บจากเว็บไซต์ของHello Health Groupไปยังข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาหรือผู้อื่นเก็บด้วยวิธีการอื่น หรือจากเว็บไซต์อื่น ยกเว้นจากที่อาจอธิบายได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับโปรแกรมพิเศษบางอย่าง เพื่อดูวิธีการที่กูเกิลอาจใช้ข้อมูลที่เก็บจากการใช้บริการค้นหาของกูเกิลบรเซ้บไซต์ของHello Health Groupกรุณาไปเยี่ยมชมได้ที่ http://www.google.com/policies/privacy/partners

ผู้ใช้งานมีตัวเลือกใดบ้าง

ปรับปรุงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากผู้ใช้งานไม่ต้องการให้Hello Health Group ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณไม่ควรสมัครสมาชิก หรือใช้เครื่องมือหรือแอพพลิเคชั่นใดๆ ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยการติดต่อ Hello Health Group ตามข้อมูลการที่ติดต่อที่ระบุไว้ทางด้านล่าง

หากคุณได้ลงทะเบียนเอาไว้ และปรารถนาให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณมอบให้ผ่านทางระบบของเรา กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ทางด้านล่าง เมื่อได้รับคำขอร้องจากคุณ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากฐานข้อมูลปัจจุบันของเราและจากแหล่งข้อมูลสำรองของเรา คุณควรตระหนักด้วยว่า มันเป็นไปไม่ได้ในทางเทคโนโลยี ที่จะลบบันทึกข้อมูลแต่ละรายการและทุกรายการที่คุณได้มอบให้แก่เว็บไซต์ของ Hello Health Groupออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

คุ้กกี้

เบราเซอร์ส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าปฏิเสธการรับคุ้กกี้ได้ และมักมีวิธีอธิบายเพื่อปฏิเสธการรับคุ้กกี้อยู่ที่เมนู “ช่วยเหลือ” บริเวณแถบเครื่องมือ หากผู้ใช้งานปฏิเสธรับคุ้กกี้ การทำงานและการอำนวยความสะดวกบางอย่างของเว็บไซต์ Hello Health Group อาจไม่สามารถทำงานอย่างเหมาะสม แต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องรับคุ้กกี้เพื่อที่จะสามารถใช้งานเว็บไซต์Hello Health Group ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

เซิร์ฟเวอร์โฆษณาบางประเภทอนุญาตให้ผู้ใช้งานป้องกันการรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้คุ้กกี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้งงานต้องเลือกการปฏิเสธรับข้อมูลดังกล่าวในแต่ละเว็บไซต์ ปัจจุบันนี้ คุณสามารถเลือกปฏิเสธการรับคุ้กกี้จากเซิร์ฟเวอร์โฆษณาได้ โดยเข้าไปที่เกตเวย์ในเว็บไซต์Network Advertising Initiative โดยเว็บไซต์นี้ยังอนุญาตให้คุณสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเซิร์ฟเวอร์โฆษณาได้ด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกของการปฏิเสธรับข้อมูลบน Facebook สามารถดูได้ที่ www.facebook.com/about/privacy

Hello Health Group ทำงานโฆษณาร่วมกับบริษัทภายนอก เพื่อแสดงโฆษณาลงบนเว็บไซต์ของเรา เครือช่ายคู่ค้าด้านโฆษณาของเราใช้เทคโนโลยีเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อระบุการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเนส เพื่อกำหนดเป้าหมายการโฆษณาตามคุ้กกี้โดยอ้างอิงจากกิจกรรมการท่องเว็บและความสนใจของคุณ โดยเว็บไซต์ของ Hello Health Group ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ “do not track”ของเว็บเบราเซอร์

ข้อมูลของผู้ใช้งานถูกนำไปใช้อย่างไร

ข้อมูลที่เก็บโดยHello Health Group เกี่ยวกับคุณHello Health Group จะนำไปใช้เพื่อ

 • ดูแลบัญชีของคุณ
 • ให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือและบริการต่างๆ
 • ตอบข้อสงสัยที่คุณส่งเข้ามาหาเรา และเพื่อติดต่อเกี่ยวกับการทำงานหรือบริการของ Hello Health Group
 • รับความคิดเห็นจากคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการของHello Health Group
 • วิเคราะห์พฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้งาน รวมถึงบริเวณใดบนเว็บไซต์ที่มีการเข้าชมบ่อยที่สุด และอีเมลได้รับและถูกเปิดอ่านอย่างไร
 • มอบเนื้อหาและโฆษณาที่เหมาะสมแก่คุณและผู้ที่มีลักษณะทางประชากรและความสนใจที่คล้ายคลึงกัน ทั้งบนเว็บไซต์ของ Hello Health Groupหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเยี่ยมชมหลังจากออกจากเว็บไซต์ของ Hello Health Groupและ
 • ทำการวิจัยและวัดผลกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่อธิบายไว้ทางด้านล่าง
 • ส่งอีเมลเฉพาะบุคคล หรือข้อความทางอิเลคโทรนิคส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสนใจด้านสุขภาพของคุณ รวมทั้งข่าว ประกาศ คำเตือน และโอกาสต่างๆ จาก Hello Health Group หรือ
 • ส่งข้อเสนอและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในเรื่องสุขภาพของคุณในนามสปอนเซอร์ของเรา

Hello Health Group อาจผสมผสานข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับคุณ ที่เก็บรวบรวมโดย Hello Health Groupและอาจผสมผสานข้อมูลเหล่านี้เข้ากับข้อมูลจากแหล่งภายนอก

เรายังใช้คุ้กกี้เพื่อให้เราสามารถทำการสำรวจที่เรานำมาใช้งานเอง และในนามผู้ลงโฆษณาของเรา คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อระบุว่าคุณได้เห็นเนื้อหาหรือโฆษณาบางอย่างหรือไม่ เพื่อที่เราอาจขอความคิดเห็นจากคุณ เรายังอาจใช่คุกกี้เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ตอบ หรือเพื่อช่วยคุณกลับมาทำแบบสอบถามต่อได้จากที่ได้ทำเอาไว้ ถ้าคุณปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าร่วมกับการสำรวจบางอย่างได้

การวิจัยและการวัดผล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่Hello Health Group รวบรวมไว้ อาจนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลที่รวบรวมโดยบริษัทภายนอก เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัยและการวัดผล รวมไปถึงการวัดประสิทธิภาพของเนื้อหา โฆษณา หรือโปรแกรมต่างๆ ข้อมูลจากแหล่งอื่นเหล่านี้ อาจมีทั้งอายุ เพศ ข้อมูลประชากร ภูมิศาสตร์ ความสนใจส่วนบุคคล กิจกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลอื่นๆ Hello Health Group อาจรายงานภาพรวมของข้อมูล ที่จะไม่สามารถระบุตัวตนกลับไปยังผู้ใช้งานแต่ละคนของเว็บไซต์Hello Health Groupหรือไปยังผู้ลงโฆษณาในปัจจุบันหรือในอนาคตของเรา และหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ เราไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทภายนอก ยกเว้นบริษัทที่ให้บริการในนามของเรา ซึ่งตกลงจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเราเพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากการให้บริการในนามของเรา

Hello Health Group แบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้งานกับใครบ้าง

ยกเว้นที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามข้อตกลงพิเศษกับคุณแล้ว Hello Health Group จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้รับจากคุณผ่านทางเว็บไซต์ WebMD เราอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลภายนอก ก็ต่อเมื่อ (1) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น กฎหมาย ระเบียบ หมายศาลหรือคำสั่งศาล (2) ในกรณีเฉพาะ อย่างเช่นเพื่อตอบโต้กับการคุกคามทางกายต่อคุณหรือผู้อื่น เพื่อปกป้องทรัพย์สิน หรือป้องกันหรือเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมาย นอกเหนือจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำอธิบายทางด้านล่าง เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่เรามีเกี่ยวกับคุณ รวมทั้งเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของHello Health Groupกับบริษัทภายนอกที่ให้บริการด้านโฆษณา ซึ่งอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ในนามของเรา เพื่อช่วยให้ WebMD สามารถนำเสนอโฆษณาบนเว็บไซต์ของHello Health Groupรวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ต

ในกรณีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมกิจการ ตัวอย่างเช่นการขายกิจการหรือการควบรวบบริษัท หรือในกรณีของการขายสินทรัพย์หรือการล่มละลายHello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปยังผู้ควบคุมคนใหม่หรือบุคคลที่ซื้อสินทรัพย์ไป ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังคงได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามแนวทางที่จะพูดถึงต่อไปทางด้านล่างในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว”

การเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทผู้ให้บริการของ Hello Health Group

บริษัทภายนอกที่ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่Hello Health Group สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างจำกัด บริษัทผู้ให้บริการเหล่านี้ได้แก่คู่ค้าและผู้ผลิตที่ทำงานให้เราในด้านเทคโนโลยี การบริการ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย การโฆษณา และการช่วยเหลือในเรื่องทางการตลาด และ/หรือเนื้อหา ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานหรือการบำรุงรักษาเว็บไซต์ของ Hello Health Group โดยเรามีข้อกำหนดในสัญญาให้บริษัทเหล่านี้ปฏิบัติดังนี้1) ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ 2) ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือจากการที่เกี่ยวกับให้บริการหรือการทำงานสำหรับHello Health Group

การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของบริษัทภายนอก

เนื้อหา บริการ และการโฆษณาบางอย่าง ที่นำเสนอแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์ของ Hello Health Group อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ (หรือเชื่อมโยงกับ) ของผู้ให้บริการเว็บไซต์ และดำเนินการโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Hello Health Group(เว็บไซต์ของบริษัทภายนอก)  โดย Hello Health Group จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่เว็ปไซต์ของบริษัทภายนอกเหล่านี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน แต่คุณควรตระหนักไว้ว่า ข้อมูลใดก็ตามของคุณที่เปิดเผยแก่เว็บไซต์อื่นๆ ทันทีที่คุณเข้าไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้ ไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดย Hello Health Group ไม่รับรองและไม่รับความผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกเหล่านี้ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์อื่น เพื่อทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์ของบริษัทอื่นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

Hello Health Group พยายามแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อผู้ใช้งานออกจากเว็บไซต์ของเราและเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทภายนอก โดยต้องให้มีการคลิกที่ลิงก์หรือแจ้งให้คุณทราบ ก่อนที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทอื่น นอกจากนี้ถ้าคุณพบคำว่า “Powered by” หรือ “in association with” ตามด้วยชื่อบริษัทอื่นที่ไม่ใช่Hello Health Group ก็แสดงว่าคุณอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่Hello Health Group

การรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้งานของHello Health Group

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน แต่ถึงแม้ Hello Health Groupจะใช้ความพยามเพียงใดก็ตามในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่เสมอ ในการที่บริษัทภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจหาหนทางผ่านเข้ามาในระบบรักษาความปลอดภัยของเรา หรือการส่งผ่านข้อมูลของคุณทางออนไลน์ก็อาจถูกดักจับได้เช่นกัน

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญต่อเราอย่างยิ่ง เมื่อคุณใส่ข้อูลส่วนบุคคล (รวมทั้งข้อมูลของสุขภาพส่วนบุคคลในเครื่องมือหลายอย่างบนเว็บไซต์ของเรา) เราเข้ารหัสในการส่งผ่านข้อมูลดังกล่าว หรือใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ SSL (Secure Socket Layer)

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตราบเท่าที่บัญชีของคุณยังเปิดใช้งานอยู่ หรือเพื่อให้บริการแก่คุณ คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเวลาหรือส่งคำร้องให้ทางHello Health Group ลบออก แต่ผู้ใช้งานควรทราบว่าไม่สามารถลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบของ Hello Health Group ได้

เยาวชน

Hello Health Group มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก ๆ เว็บไซต์ของ Hello Health Group ไม่ได้ออกแบบหรือตั้งใจที่จะดึงดูดเด็กอายุต่ำกว่า13 ปี และ Hello Health Group ไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของใครก็ตามที่เราทราบอย่างแท้จริงว่ามีอายุต่ำกว่า13 ปี

การติดต่อ Hello Health Group เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ถ้ามีคำถามใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือวิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานของเรา กรุณาส่งอีเมลถึงเรา โดยใช้เมนู ติดต่อเราทางด้านล่างของทุกหน้าในเว็บไซต์ของ Hello Health Group

หรือติดต่อเราได้ที่สำนักงานHello Health Group(Thailand)ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

Hello Health Group (Thailand)

ชั้น8 อาคารโมบิคอม3 เลขที่101  ซอยพระพินิจ

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Hello Health Group ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเครื่องมือหรือบริการของเราได้ทุกเวลา โดยความเปลี่ยนแปลงใดๆ จะส่งผลในทันทีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่เราจะแจ้งเป็นอย่างอื่น หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญของนโยบายนี้ เราจะแจ้งคุณให้ทราบทางอีเมล (โดยส่งไปยังอีเมลที่คุณได้ให้ไว้แก่เราตอนลงทะเบียน) และ/หรือโดยการประกาศบนเว็บไซต์นี้ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ เราแนะนำให้คุณทบทวนข้อมูลล่าสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราทางเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว หากคุณไม่ยินดีรับเงื่อนไขต่างๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอใหคุณไม่ลงทะเบียนกับเรา และไม่แนะนำให้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา โปรดออกจากเว็บไซต์ของ Hello Health Group ได้ทันที หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

7 ผู้สนับสนุนของเรา

นับตั้งแต่เราเปิดตัวHello Health Group เราได้ขอรับการสนับสนุนและการโฆษณาจากองค์กรธุรกิจ ผู้ผลิต และผู้นำอื่นๆ เพื่อเป็นผู้มอบข้อมูลสุขภาพและการใช้ชีวิต การสนับสนุนเหล่านี้เป็นรูปแบบการโฆษณาที่สามารถช่วย Hello Health Group สามารถนำเสนอข้อมูลชั้นเลิศได้โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น Hello Health Group มอบโอกาสให้แก่ผู้สนับสนุนในการนำเสนอข้อความทางการตลาดของพวกเขา และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลหรือลิงก์ของผู้สนับสนุนภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group และเราได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจะสามารถระบุนื้อหาจากผู้สนับสนุนได้อย่างชัดเจนว่า จัดทำโดยผู้สนับสนุนและอยู่ภายใต้การควบคุมของบรรณาธิการของผู้สนับสนุนแอง ก่อนที่คุณจะรับชมเนื้อหาเหล่านั้น เพื่อที่คุณจะได้สามารถตัดสินใจได้ว่า จะรับชมเนื้อหาดังกล่าหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการโฆษณาของเรา

เมื่อผู้ใช้งานเห็นคำว่า “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย”หรือ “โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย..(ชื่อผู้สนับสนุน)” ภายในเว็บไซต์ Hello Health Group

เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเนื้อหาของ Hello Health Group กับเนื้อหาที่จัดทำหรือนำเสนอโยผู้สนับสนุนของเรา เราจะติดป้ายกำกับไว้เสมอว่าเป็นเนื้อหาจากผู้สนับสนุน อย่างเช่น “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย”“โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย..(ชื่อผู้สนับสนุน)” ถึงแม้เนื้อหาจากผู้สนับสนุนจะอยู่ภายใต้นโยบายการโฆษณาของ Hello Health Group แต่จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายด้านบรรณาธิการของ Hello Health Group ผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความเป็นกลางของเนื้อหาของผู้สนับสนุนเอง และเนื้อหาจะไม่ได้รับการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้อง ความเป็นกลาง หรือความสมดุล โดยทีมบรรณาธิการของ Hello Health Group

ข้อมูลต่อไปนี้ คือวิธีที่ Hello Health Group ใช้ระบุเนื้อหาว่า มาจากผู้สนับสนุนหรือแหล่งอื่นๆ ที่เราต้องการนำเสนอแก่คุณ

เนื้อหาทั้งหมดของHello Health Group ที่จัดทำหรือนำเสนอโดยผู้สนับสนุน จะระบุด้วยป้ายกำกับว่า “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย” โปรโมตโดย” หรือ “จัดทำโดย..(ชื่อผู้สนับสนุน)”ที่ด้านบนของเนื้อหาแต่ละหน้าจากผู้สนับสนุนของเรา และอยู่ภายใต้การควบคุมของบรรณาธิการของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว

ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของผู้สนับสนุนหหรือเนื้อหาจากผู้สนับสนุนของเรา จะได้รับการระบุด้วยสีที่แตกต่างไป และจะมีป้ายกำกับว่า “จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย”“โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย..(ชื่อผู้สนับสนุน)”

ภายในเนื้อหาของผู้สนับสนุน อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน

เมื่อมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนอยู่ในเนื้อหา Hello Health Group จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าผู้ใช้งานกำลังเข้าชมเว็บไซต์อื่น โดยเราได้อธิบายขั้นตอนนี้ไว้แล้วโดยละเอียดใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hello Health Group

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากจะเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สนับสนุน หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้มีอำนาจเต็ม

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจะมีคำอธิบายบริเวณส่วนท้ายของเนื้อหา ระบุว่า Hello Health Group ไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการรักษาเหล่านั้นแต่อย่างใด

การรับทุนสนับสนุนการจัดทำเนื้อกองบรรณาธิการของ Hello Health Group จากบริษัทภายนอก

นอกเหนือจากการจัดทำหรือนำเสนอเนื้อหาโดยผู้สนับสนุนเองภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group (ที่มีคำกำกับว่า““จากผู้สนับสนุนของเรา” “สนับสนุนโดย” “โปรโมทโดย” หรือ “จัดทำโดย..(ชื่อผู้สนับสนุน)”) บริษัทภายนอกยังอาจให้ทุนในการจัดทำเนื้อหาโดยตรงแก่ Hello Health Group โดยที่จะไม่มีการควบคุมใดๆ ต่อเนื้อหาเหล่านั้น เนื้อหาดังกล่าวอาจปรากฏภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Groupในส่วนที่เกี่ยวกับภาะสุขภาพต่างๆ หรือกิจกรรมการใช้ชีวิต หรืออาจปรากฏในส่วนที่เกี่ยวกับความสนใจโดยทั่วไป หรืออยู่ในช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา Hello Health Groupมีเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการจำนวนมาก การได้รับทุนให้เราสามารถที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นต้นฉบับของ Hello Health Group โดยเฉพาะ และทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่ยอดเยี่ยมให้คุณได้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้คุณจัดการกับสุขภาพของตัวเอง และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เราสร้างเนื้อหากองบรรณาธิการขึ้นมาใหม่ ตามคำขอของผู้สนับสนุน และผู้สนับสนุนเป็นผู้เลือกหัวข้อสำหรับการจัดทำเนื้อหาหรือโปรแกรมที่พวกเขาจะเป็นผู้ให้ทุน เราจะระบุเนื้อหาในส่วนนั้นว่า “ร่วมนำเสนอโดย” หรือใช้ป้ายกำกับแบบเดียวกัน แจ้งในช่วงระยะเวลาที่ผู้สนับสนุนให้ทุนในการจัดทำเนื้อหากองบรรณาธิการหรือโปรแกรมนั้นๆ นอกจากนี้ผู้สนับสนุนยังอาจร้องขอการนำเสนอแบบเดียวกัน กับเนื้อหาของกองบรรณาธิการที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านั้น ในช่วงเวลาที่พวกเขาให้ทุนแก่โปรแกรมนั้น

เมื่อเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของHello Health Group มีป้ายกำกับระบุไว้ว่า“ร่วมนำเสนอโดย”บริษัทภายนอก เราจะใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้

เราจะใส่ข้อความอธิบายที่ด้านบยของหน้า เพื่อให้คุณรับทราบว่า Hello Health Group สร้างเนื้อหานี้ขึ้นมาโดยปราศจากการควบคุมด้านกองบรรณาธิการจากผู้สนับสนุนทุนในครั้งนี้

โดยทั่วไปคุณจะเห็นคำว่า “ร่วมนำเสนอโดย” พร้อมกับลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังคำจำกัดความของคำว่า “ร่วมนำเสนอโดย” ในช่วงระยะเวลาที่ผู้สนับสนุนเป็นผู้ให้ทุนแก่โปรแกรมนี้

ในบางกรณีHello Health Group จะใช้1 ใน 4ของป้ายกำกับต่อไปนี้เพิ่มเติม เพื่อให้คุณรับทราบว่าเนื้อหานั้นนำร่วมนำเสนอแก่คุณโดยผู้สนับสนุน และคำเหล่านี้มีความหมายแบบเดียวกับคำว่า “ร่วมนำเสนอโดย” นั่นก็คือ

 • “มอบทุนโดยผู้สนับสนุนของเรา”
 • “สนับสนุนโดยผู้สนับสนุนของเรา”
 • “การจัดทำเกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือจากผู้สนับสนุนของเรา”
 • “การจัดทำเกิดขึ้นได้โดยผู้สนับสนุนของเรา”

เมื่อHello Health Group ร่วมกับบริษัทภายนอกเพื่อให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษา

ในบางครั้งHello Health Group จะทำงานร่วมกับรัฐบาล และองค์กรอื่นๆ หรือสมาคมที่มีภารกิจหลักในการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นต่างๆ ทางสุขภาพ Hello Health Group จะใช้กรอบความคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขแบบพิเศษ เพื่อทบทวนหรือเลือกองค์กรเหล่านี้ และทำงานกับพวกเขาเพื่อสร้างหรือเลือกเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อบางอย่างโดยเฉพาะเจาะจง เนื้อหาจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยบริษัทภายนอก จากนั้นจึงได้ตรวจแก้และรับรองโดยกองบรรณาธิการของ Hello Health Groupเช่นเดียวกับเนื้อหาชั้นยอดทั้งหมดของHello Health Group เนื้อหาประเภทนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายด้านบรรณาธิการของHello Health Groupและใช้กระบวนการทำงานเพื่อนความถูกต้อง สมดุล และเป็นกลางของเรา

ในกรณีเหล่านี้ คุณจะได้พบว่า

เราใส่ข้อความอธิบายที่ด้านบนของหน้า เพื่อให้คุณรู้ว่า Hello Health Groupสร้างสรรค์หรือเลือกเนื้อหานี้ด้วยความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากองค์กรหรือสมาคมที่เราทำงานด้วยเพื่อสร้างเนื้อหา

โดยทั่วไปคุณจะเห็นคำว่า “การร่วมมือทางการศึกษา” ตามด้วยชื่อขององค์กรที่เราทำงานด้วยเพื่อสร้างเนื้อหานั้น และลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังคำจำกัดความของคำว่า “การร่วมมือทางการศึกษา”

เราจะบอกคุณด้วยว่า หากมีการค้นพบเพิ่มเติมโดยบุคคลภายนอกอื่นๆ เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาส่วนนั้นได้

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5สิงหาคม พ.ศ. 2558

8 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้

เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้แล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมด กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้

Hello Health Groupและเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ Hello Health Group อาจแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลา การใช้เว็บไซต์ Hello Health Group หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานนี้

สารบัญ

 • เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์
 • ความเป็นส่วนตัวของเยาวชน
 • การใช้เนื้อหา
 • ความรับผิดชอบของHello Health Group และผู้ได้รับใบอนุญาต
 • การยอมรับของผู้ใช้งาน
 • การโฆษณา การค้นหา และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 • การป้องกัน
 • เรื่องทั่วไป
 • เขตอำนาจตามกฎหมาย
 • การแจ้งและขั้นตอนการนำเนื้อหาออก และตัวแทนลิขสิทธิ์
 • ข้อตกลงสมบูรณ์

เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์

เนื้อหาภายในเว็บไซต์ของHello Health Group เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Hello Health Group หรือเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์ของ Hello Health Group (“เนื้อหา”) มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาดังกล่าวไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาใดๆ ควรขอคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการทางการแพทย์ ไม่ควรเมินเฉยกับคำแนะนำจากแพทย์ หรือถ่วงเวลาการไปพบแพทย์ เนื่องจากข้อมูลบางอย่างที่คุณได้อ่านจากเว็บไซต์ของ Hello Health Group

หากคุณคิดว่าคุณอาจมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ กรุณาโทร.หาแพทย์หรือติดต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร.1669ทันที Hello Health Group ไม่แนะนำหรือรับรองการทดสอบ แพทย์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นที่อาจกล่าวถึงอยู่ในเว็บไซต์ การเชื่อถือในข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอโดย Hello Health Group พนักงานของ Hello Health Groupข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในคำเชิญของ Hello Health Groupหรือผู้เยี่ยมชมอื่นๆ ในเว็บไซต์ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

เว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือทางการแพทย์ที่แสดงเรื่องทางเพศอย่างชัดเจน หากผู้ใช้งานพบว่าเนื้อหาเหล่านี้เป็นที่น่ารังเกียจ กรุณาหยุดใช้เว็บไซต์ทันที

ความเป็นส่วนตัวของเยาวชน

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเยาวชน ผู้ใช้งานควรตระหนักว่าเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเจตนาหรือออกแบบมาเพื่อดึงดูดเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ จากผู้ที่เราทราบอย่างชัดเจนว่าเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปี

การใช้เนื้อหา

Hello Health Group อนุญาตให้คุณชมหรือดาวน์โหลดสำเนาเนื้อหาจากเว็บไซต์ของ Hello Health Group เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้า ถ้าผู้ใช้งานใส่หมายเหตุเรื่องลิขสิทธิ์ไว้ที่ตอนท้ายของเนื้อหา ตัวอย่างเช่น  “©2015, Hello Health Group Pte. Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ”และหมายเหตุถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของและลิขสิทธิ์อื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหา กฎพิเศษใดๆ ในการใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างหรือรายการอื่นๆ ที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของ Hello Health Groupซึ่งอาจอยู่ในที่ใดก็ตามภายในเว็บไซต์ หมายรวมเอาไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย

เนื้อหาได้รับความคุ้มครองตามลิขสิทธิ์ทั้งตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ชื่อเนื้อหาเป็นของ Hello Health Group และผู้ได้รับใบอนุญาต การใช้เนื้อหาใดที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนภายใต้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้งานนี้ อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาและคุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกองบรรณาธิการ Hello Health Group สิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในเอกสารฉบับนี้สงวนไว้สำหรับHello Health Group และผู้ออกใบอนุญาต

หากผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ การได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาของคุณถือว่าสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานต้องทำลายสำเนาเอกสารใดๆ ที่ประกอบด้วยส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาของเรา

ความรับผิดชอบของ Hello Health Group และผู้ได้รับใบอนุญาต

การใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของ Hello Health Group ผู้ใช้งานต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ Hello Health Group ข้อมูลจะถูกส่งผ่านสื่อที่อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมและเขตอำนาจของ Hello Health Group และผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา ดังนั้น Hello Health Group จึงไม่รับความผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลว การรบกวน หรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของHello Health Group

เว็ปไซต์และเนื้อหาของ Hello Health Group จัดเตรียมตามหลักข้อมูลตามพื้นฐานของ “สภาพที่เป็นจริง” Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาตของเรา และผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องการใช้งานทั่วไป การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และการค้ากำไรเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Hello Health Groupรวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันในสิ่งต่อไปนี้ โดยไม่จำกัดระยะเวลา

1 ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน หรือเงื่อนไขเวลาของเนื้อหา ซอฟต์แวร์ กราฟิก ลิงก์ หรือการสื่อสารที่มีให้หรือผ่านทางการใช้เว็บไซต์ของ Hello Health Groupหรือ Hello Health Group

2 ความพึงพอใจต่อข้อบังคับใดของรัฐบาล ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ หรือการอนุมัติ หรือการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของ Hello Health Group

Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา หรือบริษัทภายนอกที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของ Hello Health Group จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ (รวมไปถึงความเสียหายโดยบังเอิญ และผลสืบเนื่องจากความเสียงหาย การบาดเจ็บ/เสียชีวิตโดยมิชอบ การสูญเสียกำไร หรือความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียข้อมูลหรือการก่อกวนทางธุรกิจ) ที่ส่งผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของ Hello Health Group หรือเนื้อหา ไม่ว่าจะจากการรับประกัน สัญญา การละเมิดสิทธิ์ หรือข้อกฎหมายอื่นๆ และไม่ว่า Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา หรือบริษัทภายนอกที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของ Hello Health Group จะทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา หรือบริษัทภายนอกที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของ Hello Health Group จะรับความผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้งาน ไม่เกิน 1,000 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา หรือบริษัทภายนอกที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของ Hello Health Group จะไม่รับผิดชอบต่ออาการบาดเจ็บส่วนบุคคล รวมถึงความตายที่เกิดจากการใช้งานหรือเนื้อหาในทางที่ผิด การเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน ต้องนำมาเรียกร้องภายใน 1ปี นับจากวันที่มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการกระทำดังกล่าวขึ้น การเยียวยาภายใต้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งาน เป็นข้อจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

การโฆษณา การค้นหา และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

Hello Health Group อาจนำเสนอลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทภายนอก Hello Health Group อาจเลือกบางเว็บไซต์ที่ตรงกับการค้นหาของผู้ใช้งาน และ Hello Health Group อาจอนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาสามารถตอบสนองต่อคำค้นหาบางคำ โดยใช้โฆษณาหรือเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน Hello Health Group ไม่แนะนำและไม่รับรองเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกHello Health Group ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกที่เชื่อมโยงอยู่ภายในเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกของผู้ใช้งานถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว  Hello Health Group ไม่รับรองผลิตภัณฑ์ บริการหรือการรักษาใดๆ ที่โฆษณาภายในเว็ปไซต์ของ Hello Health Group สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านนโยบายการโฆษณาและนโยบายผู้สนับสนุนของเรา

การป้องกัน

ผู้ใช้งานยินยอมที่จะปกป้อง ป้องกัน และไม่ทำให้ Hello Health Group เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน ผู้ไดรับใบอนุญาต และผู้จัดหาสินค้าและบริการ เกิดความเสียหายจากข้อเรียกร้อง การกระทำ คำสั่ง ความรับผิดชอบ การประประนีประนอม รวมไปถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมทางบัญชี ที่เป็นผลลัพธ์มาจากการที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

เรื่องทั่วไป

Hello Health GroupThailand ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ จาร์กาตาร์ และโฮจิมินห์ซิตี้

ข้อกำหนดต่อไปนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะข้อตกลงนี้จะหมดอายุหรือถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ได้แก่ ความรับผิดชอบ การยินยอมของผู้ใช้งาน การชดเชยค่าสินไหม ขอบเขตอำนาจ และข้อตกลงสมบูรณ์

เขตอำนาจตามกฎหมาย

ผู้ใช้งานจะต้องยินยอมต่อเขตอำนาจตามกฎหมายสำหรับข้อพิพาทใดๆ กับ Hello Health Group ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของHello Health Group อยู่ในอำนาจของศาลของประเทศไทย และคุณยังตกลงและแสดงความยินยอมที่จะใช้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของบุคคลในศาลของประเทศไทย หากพบว่าข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว ไม่มีผลต่อความถูกต้องของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ และจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การสละสิทธิ์ใดๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานในฉบับนี้ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

การแจ้งและขั้นตอนการนำเนื้อหาออก และตัวแทนลิขสิทธิ์

หากผู้ใช้งานเชื่อว่ามีเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณจากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานสามารถร้องขอให้นำเนื้อหาเหล่านั้นออกจากเว็บไซต์นี้ได้โดยติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของHello Health Group (ตามที่ระบุทางด้านล่าง) และแจ้งข้อมูลต่อไปนี้

1 ระบุชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณเชื่อว่าถูกละเมิด โปรดอธิบายถึงผลงานและส่งสำเนาของชิ้นงานหรือสถานที่ตั้ง (เช่น URL) ของงานที่มีลิขสิทธิ์มาด้วย

2 ระบุเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าถูกละเมิด โปรดอธิบายเนื้อหาและให้ URL ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ Hello Health Group สามารถค้นหาได้

3 ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี)

4 ข้อความที่ยืนยันว่าคุณเชื่ออย่างสุจริตว่า การใช้เนื้อหานั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือจากกฎหมาย

5 ข้อความระบุว่า ข้อมูลที่คุณนำเสอนนั้น และแสดงถึงการได้รับข้อมูลนั้นมาอย่างถูกต้อง “ภายใต้โทษการเบิกความเท็จ” และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงหรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

6 ลายมือชื่อหรือการลงชื่อทางอิเลคโทรนิกส์จากผู้ครอบครองลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้อง

ติดต่อตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของHello Health Group ดังต่อไปนี้

Hello Health Group (Thailand)

ชั้น 8 อาคารโมบิคอม 3 เลขที่ 101  ซอยพระพินิจ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

ในความพยายามในการปกป้องสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ Hello Health Group มีนโยบายการยกเลิก ในสถานการณ์ที่เหมาะสม กับผู้ใช้งานและเจ้าของบัญชีที่เป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง

ข้อตกลงสมบูรณ์

ด้วยการยอมรับอย่างเปิดเผยต่อ “คำบอกกล่าวทางกฎหมาย” บนเว็บไซต์ของ Hello Health Group ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hello Health Group เหล่านี้ ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้งานกับHello Health Group เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของHello Health Group

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ Hello Health Group หวังว่า เว็บไซต์ของ Hello Health Group จะเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการใช้งาน หากมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือปัญหาในการใช้งงานเว็บไซต์นี้ กรุณาแจ้งโดยใช้ข้อมูลในส่วน ติดต่อเรา หรือส่งจดหมายถึงเราได้ที่  Hello Health Group (Thailand) ชั้น 8 อาคารโมบิคอม 3 เลขที่ 101 ซอยพระพินิจ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5สิงหาคม พ.ศ. 2558

English