Hello Health Group - เงื่อนไขการใช้งาน 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้

เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้แล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมด กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้

Hello Health Group Pte. Ltd และเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ Hello Health Group อาจแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลา การใช้เว็บไซต์ Hello Health Group อย่างต่อเนื่อง หมายความว่า ผู้ใช้งานยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานนี้

เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์

เนื้อหาภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Hello Health Group หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของ Hello Health Group (“เนื้อหา”) มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาดังกล่าวไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาใด ๆ ควรขอคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการทางการแพทย์ ไม่ควรเมินเฉยกับคำแนะนำจากแพทย์ หรือถ่วงเวลาการไปพบแพทย์ เนื่องจากข้อมูลบางอย่างที่คุณได้อ่านจากเว็บไซต์ของ Hello Health Group

เว็บไซต์ของ Hello Health Group ไม่ได้ให้การวินิจฉัย การรักษา หรือคำแนะนำทางการแพทย์

หากคุณคิดว่าคุณอาจมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ กรุณาโทรติดต่อแพทย์หรือติดต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669 ทันที Hello Health Group ไม่แนะนำหรือรับรองการทดสอบ แพทย์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจกล่าวถึงอยู่ในเว็บไซต์ การเชื่อถือในข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอโดย Hello Health Group พนักงานของ Hello Health Group ข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในคำเชิญของ Hello Health Group หรือผู้เยี่ยมชมอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

เว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือทางการแพทย์ที่แสดงเรื่องทางเพศอย่างชัดเจน หากผู้ใช้งานพบว่า เนื้อหาเหล่านี้ไม่เหมาะสม กรุณาหยุดใช้เว็บไซต์ทันที

ความเป็นส่วนตัวของเยาวชน

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเยาวชน ผู้ใช้งานควรตระหนักว่า เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเจตนาหรือออกแบบมาเพื่อดึงดูดเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ จากผู้ที่เราทราบอย่างชัดเจนว่าเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปี

การใช้เนื้อหา

Hello Health Group อนุญาตให้คุณชมหรือดาวน์โหลดสำเนาเนื้อหาจากเว็บไซต์ของ Hello Health Group เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการค้า ถ้าผู้ใช้งานใส่หมายเหตุเรื่องลิขสิทธิ์ไว้ที่ตอนท้ายของเนื้อหา ตัวอย่างเช่น  “©2021, Hello Health Group Pte. Ltd. สงวนลิขสิทธิ์” และหมายเหตุถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของและลิขสิทธิ์อื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหา กฎพิเศษใด ๆ ในการใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างหรือรายการอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของ Hello Health Group ซึ่งอาจอยู่ในที่ใดก็ตามภายในเว็บไซต์ หมายรวมเอาไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย

เนื้อหาได้รับความคุ้มครองตามลิขสิทธิ์ทั้งตามกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศอื่น ๆ เนื้อหายังคงเป็นของ Hello Health Group และผู้ได้รับใบอนุญาต การใช้เนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนภายใต้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้งานนี้ อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาและคุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกองบรรณาธิการ Hello Health Group สิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในเอกสารฉบับนี้สงวนไว้สำหรับ Hello Health Group และผู้ออกใบอนุญาต

หากผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ การได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาของคุณถือว่าสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานต้องทำลายสำเนาเอกสารใด ๆ ที่ประกอบด้วยส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาทันที

ความรับผิดชอบของ Hello Health Group และผู้ได้รับใบอนุญาต

การใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของ Hello Health Group ผู้ใช้งานต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ Hello Health Group ข้อมูลจะถูกส่งผ่านสื่อที่อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมและเขตอำนาจของ Hello Health Group และผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา ดังนั้น Hello Health Group จึงไม่รับความผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลว การรบกวน หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของ Hello Health Group

 เว็บไซต์และเนื้อหาของ Hello Health Group จัดเตรียมตามหลักข้อมูลตามพื้นฐานของ “สภาพที่เป็นจริง” Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาตของเรา และผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องการใช้งานทั่วไป การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และการค้ากำไรเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Hello Health Group รวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ :

  • ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน หรือเงื่อนไขเวลาของเนื้อหา ซอฟต์แวร์ กราฟิก ลิงก์ หรือการสื่อสารที่มีให้หรือผ่านทางการใช้เว็บไซต์ของ Hello Health Group หรือ Hello Health Group
  • ความพึงพอใจต่อข้อบังคับใดของรัฐบาล ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ หรือการอนุมัติ หรือการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของ Hello Health Group

Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา หรือบริษัทภายนอกที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของ Hello Health Group จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ (รวมไปถึงความเสียหายโดยบังเอิญ และผลสืบเนื่องจากความเสียงหาย การบาดเจ็บ/เสียชีวิตโดยมิชอบ การสูญเสียกำไร หรือความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียข้อมูลหรือการก่อกวนทางธุรกิจ) ที่ส่งผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของ Hello Health Group หรือเนื้อหา ไม่ว่าจะจากการรับประกัน สัญญา การละเมิดสิทธิ์ หรือข้อกฎหมายอื่น ๆ และไม่ว่า Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา หรือบริษัทภายนอกที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของ Hello Health Group จะทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา หรือบริษัทภายนอกที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของ Hello Health Group จะรับความผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้งาน ไม่เกิน 1,000 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ Hello Health Group ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา หรือบริษัทภายนอกที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของ Hello Health Group จะไม่รับผิดชอบต่ออาการบาดเจ็บส่วนบุคคล รวมถึงความตายที่เกิดจากการใช้งานหรือเนื้อหาในทางที่ผิด การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน ต้องนำมาเรียกร้องภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการกระทำดังกล่าวขึ้น การเยียวยาภายใต้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งาน เป็นข้อจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

การโฆษณา การค้นหา และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

Hello Health Group อาจนำเสนอลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทภายนอก Hello Health Group อาจเลือกบางเว็บไซต์ที่ตรงกับการค้นหาของผู้ใช้งาน และ Hello Health Group อาจอนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาสามารถตอบสนองต่อคำค้นหาบางคำ โดยใช้โฆษณาหรือเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน Hello Health Group ไม่แนะนำและไม่รับรองเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทภายนอก Hello Health Group ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกที่เชื่อมโยงอยู่ภายในเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกของผู้ใช้งานถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว Hello Health Group ไม่รับรองผลิตภัณฑ์ บริการหรือการรักษาใด ๆ

ที่โฆษณาภายในเว็บไซต์ของ Hello Health Group สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านนโยบายการโฆษณาและนโยบายผู้สนับสนุนของเรา

การป้องกัน

ผู้ใช้งานยินยอมที่จะปกป้อง ป้องกัน และไม่ทำให้ Hello Health Group เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน ผู้ได้รับใบอนุญาต และผู้จัดหาสินค้าและบริการ เกิดความเสียหายจากข้อเรียกร้อง การกระทำ คำสั่ง ความรับผิดชอบ การประประนีประนอม รวมไปถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมทางบัญชี ที่เป็นผลลัพธ์มาจากการที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

เรื่องทั่วไป

Hello Health Group ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ จาการ์ตา กัวลาลัมเปอร์ มะนิลา ไทเป มุมไบพนมเปญ ย่างกุ้ง กรุงเทพฯ และโฮจิมินห์ซิตี้

ข้อกำหนดต่อไปนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะข้อตกลงนี้จะหมดอายุหรือถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ได้แก่ ความรับผิดชอบ การยินยอมของผู้ใช้งาน การชดเชยค่าสินไหม ขอบเขตอำนาจ และข้อตกลงสมบูรณ์

เขตอำนาจตามกฎหมาย

ผู้ใช้งานจะต้องยินยอมต่อเขตอำนาจตามกฎหมายสำหรับข้อพิพาทใด ๆ กับ Hello Health Group ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของ Hello Health Group อยู่ในอำนาจของศาลของประเทศไทย และคุณยังตกลงและแสดงความยินยอมที่จะใช้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของบุคคลในศาลของประเทศไทย หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว ไม่มีผลต่อความถูกต้องของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ และจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การสละสิทธิ์ใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานในฉบับนี้ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

การแจ้งและขั้นตอนการนำเนื้อหาออก และตัวแทนลิขสิทธิ์

หากผู้ใช้งานเชื่อว่ามีเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าถึงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณจากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานสามารถร้องขอให้นำเนื้อหาเหล่านั้นออกจากเว็บไซต์นี้ได้ โดยติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Hello Health Group (ตามที่ระบุทางด้านล่าง) และแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ :

  • ระบุชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณเชื่อว่าถูกละเมิด โปรดอธิบายถึงผลงานและส่งสำเนาของชิ้นงานหรือสถานที่ตั้ง (เช่น URL) ของงานที่มีลิขสิทธิ์มาด้วย
  • ระบุเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าถูกละเมิด โปรดอธิบายเนื้อหาและระบุ URL ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้เราสามารถค้นหาได้
  • ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี)
  • ข้อความที่ยืนยันว่าคุณเชื่ออย่างสุจริตว่า การใช้เนื้อหานั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือจากกฎหมาย
  •  ข้อความระบุว่า ข้อมูลที่คุณนำเสอนนั้น และแสดงถึงการได้รับข้อมูลนั้นมาอย่างถูกต้อง “ภายใต้โทษการเบิกความเท็จ” และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงหรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์
  •  ลายมือชื่อหรือการลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ครอบครองลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้อง

ติดต่อตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ Hello Health Group ดังต่อไปนี้ :

Hello Health Group (Thailand)

ชั้น 8 อาคารโมบิคอม 3 เลขที่ 101  ซอยพระพินิจ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

ความพยายามในการปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ Hello Health Group มีนโยบายการยกเลิก ในสถานการณ์ที่เหมาะสมของผู้ใช้งานและเจ้าของบัญชีที่เป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง

ข้อตกลงสมบูรณ์

ด้วยการยอมรับอย่างเปิดเผยต่อ “คำบอกกล่าวทางกฎหมาย” บนเว็บไซต์ของ Hello Health Group ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hello Health Group เหล่านี้ ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้งานกับHello Health Group เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของ Hello Health Group

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ Hello Health Group หวังว่า เว็บไซต์ของ Hello Health Group จะเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการใช้งาน หากมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือปัญหาในการใช้งงานเว็บไซต์นี้ กรุณาแจ้งโดยใช้ข้อมูลในส่วน ติดต่อเรา หรือส่งจดหมายถึงเราได้ที่  Hello Health Group (Thailand) ชั้น 8 อาคารโมบิคอม 3 เลขที่ 101 ซอยพระพินิจ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564