backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงสุสิตา หวังจิรนิรันดร์ · พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 16/01/2024

6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งการส่งเสริมพัฒนาการของวัยรุ่นอย่างตรงจุด อาจเป็นวิธีที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่จึงควรรู้ถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ทั้ง 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางชีวภาพ สภาพจิตใจและอารมณ์ โภชนาการ การเลี้ยงดูของครอบครัว ภาวะสุขภาพ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจมีทั้งปัจจัยตามธรรมชาติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และปัจจัยที่สามารถส่งเสริม จัดการให้สามารถพัฒนาไปในทางที่ดีได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของวัยรุ่นที่ก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น มีความสำคัญอย่างไร

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นที่เหมาะสมตามวัย อาจมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เนื่องจากวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ต้องมีการปรับตัวต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก จึงอาจทำให้มีความอ่อนไหวง่ายทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต บ่อยครั้งที่ปัจจัยต่าง ๆ อาจกระตุ้นให้วัยรุ่นเกิดความเครียด กดดัน และวิตกกังวล จนอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมของวัยรุ่น

6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อาจมีดังนี้

 1. ปัจจัยทางชีวภาพ

 2. ปัจจัยทางชีวภาพเป็นปัจจัยภายในที่ได้รับมาตั้งแต่กำเนิดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น พันธุกรรม ฮอร์โมน เพศ ลักษณะรูปร่าง พื้นฐานอารมณ์ สภาพร่างกาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายของวัยรุ่น เช่น ส่วนสูง รูปร่าง สีผม สีตา สีผิว และอาจมีผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม เช่น นิสัยพื้นฐาน การเข้าสังคม พฤติกรรม การเรียนรู้ บุคลิกภาพ หรือแม้แต่โรคที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคอ้วน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

  อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานทางชีวภาพสามารถพัฒนาได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูของครอบครัว ซึ่งอาจดึงเอาความสามารถเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคนออกมาได้

  1. สภาพจิตใจและอารมณ์

  สภาพจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ เนื่องจากวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและระบบประสาท ที่มีผลต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ ส่งผลให้วัยรุ่นเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง ต้องการความเป็นอิสระ มีความนับถือตัวเองมากขึ้น และต้องการสร้างเอกลักษณ์ของตัวเอง จนบางครั้งอาจเกิดเป็นพฤติกรรมต่อต้านพ่อแม่ หรืออาจเกิดความเครียด ความกดดันและความวิตกกังวลจากความคาดหวังของครอบครัว หรือการเปรียบเทียบในสังคม สิ่งเหล่านี้อาจทำให้สภาพจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นย่ำแย่ จนอาจกระทบต่อสุขภาพร่างกายและการเจริญเติบโต เช่น การเก็บตัว ไม่รับประทานอาหาร นอนไม่หลับ

  1. โภชนาการอาหาร

  วัยรุ่นมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็ว การได้รับโภชนาการอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อใช้เป็นพลังงาน และช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก นอกจากนี้ โภชนาการอาหารยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาสมอง ดังนั้น วัยรุ่นจึงควรรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่หลากหลายและครบ 5 หมู่ ทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ และไขมัน เพื่อให้การเจริญเติบโตของร่างกายและสมองพัฒนาอย่างสมบูรณ์แข็งแรง

  สำหรับวัยรุ่น อายุ 9-18 ปี แนะนำให้ผู้หญิงควรได้รับพลังงาน 1,400-2,400 แคลอรี่/วัน และผู้ชายควรได้รับพลังงาน 1,600–3,200 แคลอรี่/วัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในการใช้เป็นพลังงานสำหรับดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของร่างกาย

  1. การเลี้ยงดูของครอบครัว

  2. การเลี้ยงดูของครอบครัวมีผลต่อพัฒนาการทางจิตใจและสังคมของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น การเลี้ยงดูด้วยการให้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และการเอาใจใส่เป็นอย่างดี อาจช่วยให้เด็กเกิดความสนิทสนมและไว้ใจคนในครอบครัว จนเกิดเป็นความรักความผูกพันที่ดี นอกจากนี้ หากครอบครัวเป็นที่ปรึกษาที่ดีก็อาจช่วยให้วัยรุ่นมีทักษะในการใช้ชีวิตและพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ในทางกลับกัน หากครอบครัวไม่ดูแลเอาใจใส่ ละเลยความรู้สึก หรือใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว อาจทำให้วัยรุ่นซึมซับพฤติกรรมไม่ดี เกิดความเศร้าทางจิตใจที่อาจกระทบต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

   นอกจากนี้ หากครอบครัวดูแลเด็กมากเกินไป ไม่ปล่อยให้เด็กตัดสินใจด้วยตัวเอง เข้าข้างเด็กในเรื่องที่ผิด หรือไม่ปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของตัวเอง ก็อาจทำให้วัยรุ่นไม่สามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตของตัวเองในอนาคตได้ และต้องพึ่งพาคนในครอบครัวต่อไปเรื่อย ๆ

   1. ภาวะสุขภาพ

   ภาวะสุขภาพที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นได้ โดยโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นเป็นเวลานาน อาจบั่นทอนสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต นอกจากนี้ อุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาเป็นเวลานาน หรืออาจต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนไป อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพจิตใจ และอาจเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพร่างกายและการเจริญเติบโตของวัยรุ่นได้ เช่น วัยรุ่นที่สูญเสียขาจากอุบัติเหตุอาจเกิดความเศร้าทางจิตใจจนอาจไม่อยากรับประทานอาหาร

   1. สิ่งแวดล้อมภายนอก

   สิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพที่อยู่อาศัย สภาพสังคม สภาพเพื่อนบ้าน สภาพเศษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่อาจมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของวัยรุ่น โดยส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าเด็กที่มีสภาพที่อยู่อาศัย สถานะทางการเงินหรือการศึกษาที่ดี อาจมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้มากกว่าเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ หรือไม่ได้รับการศึกษาที่ดีมากพอ

   นอกจากนี้ สภาพสังคมโดยรอบก็อาจมีส่วนในการชี้นำหรือขัดเกลาให้วัยรุ่นเดินไปทางที่ผิดหรือถูกได้เช่นกัน ดังนั้น ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

   หมายเหตุ

   Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด   ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

   แพทย์หญิงสุสิตา หวังจิรนิรันดร์

   พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


   เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 16/01/2024

   ad iconโฆษณา

   คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

   ad iconโฆษณา
   ad iconโฆษณา