home

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหรือโรคเอ็มเอส

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหรือโรคเอ็มเอส เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ที่ส่งผลต่อสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทในดวงตา ทำให้สมองไม่สามารถส่งกระแสประสาทไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างถูกต้อง ระบบและอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจึงทำงานผิดปกติ โรคนี้ส่งผลกับการใช้ชีวิตอย่างไร จะป้องกัน รับมือ หรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่ เรามีคำตอบมาให้แล้ว

ความรู้ทั่วไป

x