คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

สุขภาพทางเพศ ต้องใส่ใจ และควรให้ความสำคัญ

สุขภาพทางเพศ ต้องใส่ใจ และควรให้ความสำคัญ

สุขภาพทางเพศ เป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ และมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใด หรืออยู่ในสถานะของสังคมใด เพราะนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ จนส่งผลต่อร่างกาย จิตใจและอาจส่งผลต่อสังคมในอนาคตได้

health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

สุขภาพทางเพศ คืออะไร

สุขภาพทางเพศคือ สภาวะความผาสุกของร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีโรค ความผิดปกติ หรือทุพพลภาพเท่านั้น แต่รวมไปถึงสุขภาพทางเพศที่ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งต่อเรื่องเพศและความสัมพันธ์ทางเพศด้วย ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเพศที่น่าพึงพอใจ ปลอดภัย ปราศจากการบีบบังคับ การเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง การรักษาสุขภาพทางเพศ สิทธิทางเพศของทุกคนจะต้องได้รับการเคารพ คุ้มครอง และการปฏิบัติที่เหมาะสม โดยทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับ

 • การเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศ
 • ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลร้ายที่อาจตามมาของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน
 • ความสามารถที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศ
 • มีที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพทางเพศ

การให้ความสำคัญกับ สุขภาพทางเพศ

เหล่านี้คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคที่ส่งต่อจากอีกคนไปสู่อีกคนผ่านกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์ ทั้งทางช่องคลอด ปาก และทวารหนัก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจแสดงไม่แสดงอาการ หรืออาจแสดงอาการน้อย ไปถึงมาก ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้คุณรู้ได้คือเข้ารับการตรวจโรค ซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามรถรักษาและเยียวยาได้ บางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้เช่นกัน

เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คุณควรรู้จักวิธีป้องกันที่ถูกต้องเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อลดโอกาสการติดโรค และผลเสียที่อาจเป็นปัญหาสุขภาพทางเพศในอนาคต

สุขภาพการตั้งครรภ์

การดูแลสุขภาพทั้งก่อนตั้งครรภ์ และระหว่างตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่คุณควรให้ความสำคัญ ยิ่งสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ควรมุ่งเน้นไปที่สุขภาพทางเพศในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เพื่อปกป้องสุขภาพของทารกในอนาคต เพราะโรคที่ติดมากับเพศสัมพันธ์อาจส่งผลต่อทารกโดยตรงได้ ดังนั้นจึงควรตรวจสุขภาพให้แน่ใจ และวางแผนการตั้งครรภ์ให้รัดกุม

อนามัยการเจริญพันธ์

อนามัยการเจริญพันธ์ เป็นการสร้างสุขภาพดี ป้องกัน แก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นกับแม่และทารก เป้าหมายคือ

 • ปรับปรุงสุขภาพการเจริญพันธ์ของสตรีตั้งแต่มีประจำเดือนจนถึงช่วงหมดประจำเดือน เช่น เพิ่มความเป็นไปได้ของการตั้งครรภ์ ทำให้สตรีวัยเจริญพันธ์รู้จักการดูแลสุขภาพ
 • ดูแลสุขภาพครรภ์ของคุณ เช่น การคัดกรอง ป้องกัน รักษาโรคติดเชื้อ โรคเรื้อรัง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการตั้งครรภ์ เฝ้าระวังและลดอัตราการตายของมารดาระหว่างคลอด
 • ดูแลสุขภาพของทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด เช่น ลดการเจ็บป่วย การตาย และการคลอดก่อนกำหนด ลดการเกิดโรคไหลตายในทารก ดูแลสุขภาพของทารกในครรภ์และแรกเกิดอย่างเหมาะสม

ความรุนแรงทางเพศ

เป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยครั้งในสังคม ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมทางเพศไม่ได้รับความยินยอม ทุกเพศทุกวัยสามารถประสบกับปัญหาความรุนแรงทางเพศนี้ได้ แต่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับเพศหญิงและถูกกระทำความรุนแรงโดยเพศชายที่รู้จักกับเหยื่อ

เพื่อไม่ให้ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้น การป้องกันจะช่วยลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศได้

 • ครอบครัวร่วมสอดส่องดูแล และให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ
 • สร้างสุขภาพทางอารามณ์ให้เหมาะสม
 • เรียนรู้เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ และการป้องกันตนเองจากความรุนแรงทางเพศ
 • รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ตระหนักถึงการกระทำของตนเองที่อาจส่งผลต่อผู้อื่น

สุขภาพของกลุ่ม LGBTQ

กลุ่มเหล่านี้มีทั้งเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล หรือคนข้ามเพศ พวกเขามีความหลากหลายและอยู่ในทุกชุมชน มีทุกเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ทุกวัย ทุกสถานะเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมุมมองและความต้องการของกลุ่ม LGBTQในด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาพและขจัดความไม่เท่าเทียมกันด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น เพราะความไม่เท่าเทียมกันในสังคมมักเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพที่แย่ลง

รสนิยมทางเพศของกลุ่ม LGBTQ มักส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพหลายอย่างและมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มชายหญิง ความแตกต่างในพฤติกรรมทางเพศนี้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ บางส่วนเกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมกันทางสภาพสังคมและโครงสร้าง เช่น ถูกตีตราและการเลือกปฏิบัติ

Verifying...

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Definitions of Sexual Health. https://www.health.state.mn.us/people/sexualhealth/definitions.html. Accessed July 22, 2021

Sexual Health. https://www.cdc.gov/sexualhealth/Default.html. Accessed July 22, 2021

Understanding Sexual Health and Its Role in More Effective Prevention Programs. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3562741/. Accessed July 22, 2021

Sexual health. https://www.who.int/health-topics/sexual-health#tab=tab_1. Accessed July 22, 2021

How to maintain sexual health. https://phuketinternationalhospital.com/en/how-to-maintain-sexual-health/. Accessed July 22, 2021

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ แก้ไขล่าสุด 18/02/2022
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล