home

กระดูกร้าว กระดูกหัก

กระดูกร้าว กระดูกหัก เป็นภาวะความเสียหายของกระดูกที่สามารถพบได้บ่อย ส่วนใหญ่เกิดจากแรงกระแทกรุนแรง เช่น กระดูกร้าว กระดูกหักจากอุบัติเหตุแต่ความเครียดสะสมในกระดูกที่มาจากการออกกำลังกายหนักเกินไปก็ทำให้เกิดปัญหานี้เหล่านี้ได้เช่นกัน ภาวะนี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก และผู้สูงอายุที่กระดูกเริ่มเปราะบาง

x