home

มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เป็นโรคมะเร็งชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปอด และผู้ป่วยส่วนใหญ่มักพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งชนิดนี้เมื่ออาการอยู่ในระดับรุนแรงแล้ว แต่หากคุณเรียนรู้เกี่ยวกับมะเร็งชนิดนี้ให้มากขึ้น คุณก็จะสามารถลดความเสี่ยงและรับมือกับโรคได้ดีขึ้น

เรื่องเด่นประจำหมวด

มะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีอยู่ด้วยกัน 4 ระยะ โดยแต่ระยะก็จะมีอาการที่แตกต่างกันออกไป สำหรับ อาการโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแรก จะมีอะไรบ้าง สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแรก และวิธีรักษามีอะไรบบ้าง ลองมาดูกันในบทความนี้ของ Hello คุณหมอ ระยะของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ควรรู้ ระยะของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ หมายถึง ขอบเขตของการแพร่กระจายของมะเร็งในเวลาที่ระบุ มะเร็งลำไส้ใหญ่มี 4 ขั้นตอนหลัก ซึ่งเรียกว่า “ระยะที่ 1-4” มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 1 เป็นระยะแพร่กระจายจากเยื่อบุลำไส้ใหญ่เข้าสู่ผนังกล้ามเนื้อของลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 2 ได้แพร่กระจายผ่านผนังของลำไส้ไปยังชั้นนอกสุด และอาจเติบโตไปสู่อวัยวะข้างเคียง มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 3 แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองในบริเวณนั้น หรือไปยังอวัยวะอื่น ๆ มรบริเวณนั้น มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4 คือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย โดยแพร่กระจายจากลำไส้ใหญ่ไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาน เช่น ตับ กระดูก ปอด เป็นต้น มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะ 0 บางครั้งใช้สำหรับมะเร็งระยะเริ่มต้นที่มีผลต่อเยื่อบุลำไส้เท่านั้น สิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่า “มะเร็งในแหล่งกำเนิด” อาการโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแรก ที่ควรสังเกต อาการ โรคมะเร็งลำไส้ระยะแรก อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่นำเป็นต้องทำให้คุณรู้สึกไม่สบายเสมอไป อย่างไรก็ตาม ควรลองวิธีรักษา ๆ ในช่วงเวลาสั้น ๆ […]