backup og meta

กินกลูโคสตรวจเบาหวาน คืออะไร และทำได้อย่างไร

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์ · โรคเบาหวาน · SRK BMI Center


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 10/02/2023

กินกลูโคสตรวจเบาหวาน คืออะไร และทำได้อย่างไร

กิน กลูโคส ตรวจ เบาหวาน (Oral Glucose Tolerance Test หรือ OGTT) เป็นวิธีการตรวจที่มักใช้ตรวจคัดกรองหาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โดยเป็นการทดสอบความทนทานต่อน้ำตาลของร่างกาย โดยผู้ที่เข้ารับการตรวจจะต้องงดอาหารมาเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เเละทำการเจาะเลือด ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารข้ามคืน จากนั้น คุณหมอจะให้ดื่มสารละลายกลูโคส แล้วรอเวลาอีก 2 ชั่วโมง จึงวัดระดับน้ำตาลในเลือดอีกครั้ง เพื่อทำการเเปลผล

กิน กลูโคส ตรวจ เบาหวาน คืออะไร

กินกลูโคสตรวจเบาหวาน คือ วิธีการตรวจคัดกรองเบาหวานรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการทดสอบความทนทานต่อน้ำตาลของร่างกาย มักใช้ตรวจเพื่อหาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ โดยที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องงดอาหารเเละเครื่องดื่มที่ให้พลังงานมาเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เเละ จะทำตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลัก ๆ 2 ครั้ง คือ ระดับน้ำตาลหลังอดอาหาร และหลังจากดื่มสารละลายกลูโคสที่ 2 ชั่วโมง เพื่อทดสอบการตอบสนองของร่างกายต่อน้ำตาลกลูโคส

ผู้ที่ควรเข้ารับการกินกลูโคสตรวจเบาหวาน

ผู้ที่ควรเข้ารับการกินกลูโคสตรวจเบาหวาน เพื่อตรวจหาเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน อาจมีดังนี้

 • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากและมีดัชนีมวลกายมากกว่า 25
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เป็นโรคเบาหวานได้ง่าย เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด คนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่รับประทานอาหารน้ำตาลสูง
 • ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะก่อนเบาหวาน ซึ่งเป็นภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
 • กินกลูโคสตรวจเบาหวาน มีขั้นตอนอย่างไร

  1. การตรวจหาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

  ก่อนทำการตรวจ ควรแจ้งให้คุณหมอทราบทุกครั้งหากมีอาการเจ็บป่วยไม่สบาย หรือรับประทานยาอื่น ๆ ร่วมด้วย เพราะอาจมีผลต่อการเเปลผลการตรวจได้ โดยขั้นตอนการกินกลูโคสตรวจเบาหวานเบื้องต้น อาจมีดังนี้

  • งดอาหารรวมถึงเครื่องดื่มทีให้พลังงาน เป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ
  • คุณหมอจะเจาะเลือดครั้งแรก เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร
  • จากนั้นคุณหมอจะให้ดื่มสารละลายกลูโคส 75 กรัม แล้วรอเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง จึงเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเป็นครั้งที่ 2

  การแปลผลการทดสอบ

  • ระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มสารละลายกลูโคส ต่ำกว่า 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถือว่าปกติ
  • ระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มสารละลายกลูโคส อยู่ระหว่าง 140-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แสดงถึงร่างกายมีการจัดการกับน้ำตาลบกพร่อง เข้าข่ายเป็นภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes)
  • ระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มสารละลายกลูโคส มีค่าตั้งเเต่ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ขึ้นไป อาจเข้าข่ายเป็นโรคเบาหวานได้

  หากผลการทดสอบเข้าข่ายเป็นโรคเบาหวาน คุณหมออาจนัดเพื่อมาตรวจเลือดเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการวินิจฉัยว่าเข้าเกณฑ์โรคเบาหวานจริงหรือไม่

  2. การตรวจหาโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

  สำหรับหญิงตั้งครรภ์ คุณหมออาจเเนะนำให้ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ช่วงเเรก ๆ หรืออาจเเนะนำให้ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในช่วงอายุครรภ์สัปดาห์ 24-28 ของการตั้งครรภ์ โดยอาจมีขั้นตอนที่เเตกต่างจากบุคคลทั่วไปเล็กน้อย คือ จะเเบ่งการตรวจเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

  • ในขั้นแรกผู้เข้ารับการตรวจจะยังไม่ต้องงดอาหาร โดยเมื่อถึงเวลานัดคุณหมอจะให้ดื่มสารละลายกลูโคสปริมาณ 50 กรัม แล้วรอเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะทำการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล โดยหากมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มสารละลายกลูโคส ไม่เกิน 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เเต่หากมีระดับน้ำตาลหลังดื่มสารละลายกลูโคส มากกว่า 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คุณหมอจึงจะนัดตรวจในขั้นที่ 2 อีกครั้ง
  • การตรวจในขั้นที่ 2 ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องงดอาหารเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง และจะทำการเจาะเลือดตรวจค่าระดับน้ำตาลในเลือดทั้งหมด 4 ครั้ง มีขึ้นตอนดังนี้ 
   • เจาะเลือดครั้งที่ 1 เพื่อตรวจระดับน้ำตาลหลังงดอาหาร
   • ดื่มสารละลายกลูโคสปริมาณ 100 กรัม หลังจากนั้นรอเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลหลังดื่มสารละลายกลูโคสไปแล้วที่ 1 2 และ 3 ชั่วโมงตามลำดับ
   • โดยระหว่างการเจาะเลือดเเต่ละครั้ง ผู้เข้ารับการตรวจจะยังต้องงดอาหารเเละเครื่องดื่มด้วย

  การแปลผลการทดสอบสำหรับโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

  การตรวจขั้นที่ 1 (ดื่มสารละลายกลูโคส 50 กรัม)

  • หากมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มสารละลายกลูโคส ไม่เกิน 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 
  • หากระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มสารละลายกลูโคส มีค่าสูงกว่า 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แสดงถึงอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โดยคุณหมอจะนัดให้มารับการตรวจขั้นที่ 2 เพิ่มเติม

  การตรวจขั้นที่ 2 (ดื่มสารละลายกลูโคส 100 กรัม)

  เป็นการทดสอบเพิ่มเติม เพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โดยหากผลตรวจในครั้งนี้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป จะถือว่ามีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

  • ระดับน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหารควรน้อยกว่า 95 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
  • ระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มสารละลายกลูโคส 1 ชั่วโมง ควรน้อยกว่า 180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
  • ระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มสารละลายกลูโคส 2 ชั่วโมง ควรน้อยกว่า 155 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
  • ระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มสารละลายกลูโคส 3 ชั่วโมง ควรน้อยกว่า 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์

  โรคเบาหวาน · SRK BMI Center


  เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 10/02/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา