avatarbadge

สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

ประวัตินักเขียน

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.2552 เริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักเขียน จากการเป็นนักเขียนคู่มือคอมพิวเตอร์ เนื่องจากความสนใจส่วนตัว ซึ่งหนังสือที่เขียนขึ้นมานอกจากจะถูกวางจำหน่ายในร้านหนังสือแล้ว ยังถูกนำไปไว้ตามหอสมุดของมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง ภายใต้ชื่อเดิม (สุพรรณี รัชตวโรทัย) หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปสู่แวดวงการทำนิตยสาร โดยทำหน้าที่เป็นทั้งนักเขียนและพิสูจน์อักษร ช่วงที่ทำนิตยสารก็ได้มีโอกาสได้พบกับดารา นักแสดง รวมถึงคนมีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

สำหรับความสนใจส่วนตัว นอกจากชอบเรื่องเทคโนโลยี ฟังเพลง ดูหนัง เล่นเกมแล้ว ก็ยังสนใจข่าวสารในแวดวงต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ เพราะความรู้เหล่านี้มันทำให้เราได้รู้เท่าทันโรคต่างๆ และยังสามารถนำไปใช้กับคนรอบตัวได้อีกด้วย นอกจากนั้นจากการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จึงทำให้ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ทานเป็นประจำ การดูแลตัวเอง การทานอาหาร รวมถึงการออกกำลังกาย เพื่อให้อาการดีขึ้นอีกด้วย