avatarbadge

ทัตพร อิสสรโชติ

ประวัตินักเขียน

จบการศึกษาในปี 2564 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาภาษาไทย ชื่นชอบในงานเขียนต่าง ๆ Hello คุณหมอ คืองานประจำแรก และงานเขียนเชิงสุขภาพเป็นสิ่งที่ท้าทาย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้รักในงานเขียนอย่างฉัน