home
avatarbadge

เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ จบการศึกษาจาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นเภสัชกรที่ทำงานด้านขึ้นทะเบียนยา