home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

เห็นแก่ตัว ไม่แคร์ผู้อื่น ต่อต้านสังคม คุณอาจจะกำลังเป็น โรคโซซิโอพาธ (Sociopath)

เห็นแก่ตัว ไม่แคร์ผู้อื่น ต่อต้านสังคม คุณอาจจะกำลังเป็น โรคโซซิโอพาธ (Sociopath)

คุณอาจจะเคยเห็นบางคนที่กระทำความผิดอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่ยอมรับผิด ซ้ำยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยไม่รู้สึกผิดต่อสิ่งที่ตัวเองได้กระทำ คนเหล่านี้มักจะสามารถหาเหตุผลมาอธิบายการกระทำผิดของตัวเองอยู่เสมอ แม้ว่าเหตุผลนั้นจะไม่สมเหตุสมผลแค่ไหนก็ตาม พฤติกรรมเหล่านี้ อาจจะบ่งบอกได้ว่าพวกเขาเป็น โรคโซซิโอพาธ

โรคโซซิโอพาธ คืออะไร

โดยปกติแล้วเรามักจะใช้คำว่า โซซิโอพาธ (Sociopath) เพื่ออธิบายถึงบุคคลที่มีลักษณะไม่มีมโนธรรม แปลกแยก เกลียดชัง หลีกเลี่ยงสังคม คำว่าโซซิโอพาธ หมายถึงผู้ที่มีพฤติกรรมและทัศนะคติที่ต่อต้านสังคม หรือผู้ที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) โดยคนเหล่านี้จะแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่าไม่ชอบเข้าสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่นยาก ขี้เบื่อ ตลอดไปจนถึงหลอกลวงและชักจูงผู้อื่น โดยมักจะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงดูมา

โซซิโอพาธนั้นอาจจะไม่ใช่คำเรียกอย่างเป็นทางการ แต่คู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders หรือ DSM) ก็ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่เป็นโรคโซซิโอพาธนั้นจะมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมที่สุดแล้ว

คนที่เป็นโรคโซซิโอพาธนั้นในบางครั้งอาจจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับคนที่เป็นไซโคพาธ (Psychopaths) แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้สองภาวะนี้แตกต่างกัน คือการที่ผู้ที่เป็นโรคโซซิโอพาธนั้นยังสามารถมีความรู้สึกผิด เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจได้ว่าการกระทำของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ผิด แต่ก็เลือกที่จะไม่สนใจอยู่ดี เพราะพวกเขายังคงมีกระบวนการทางสมองเป็นปกติอยู่

จะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นโรคโซซิโอพาธ

เราอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นโซซิโอพาธ จนกว่าเราจะได้ทำความคุ้นเคยกับพฤติกรรมของพวกเขา ผู้ที่เป็นโซซิโอพาธนั้นโดยปกติแล้ว มักจะมีนิสัยไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบหลอกลวงหรือหลอกใช้ผู้อื่น โกหกเก่ง ไร้มนุษย์ธรรม และมักจะแสดงออกในทางก้าวร้าวหรือรุนแรงในบางครั้ง

นอกจากนี้คุณก็อาจสามารถวินิจฉัยการเป็นโซซิโอพาธได้ด้วยการแบ่งตามเกณฑ์ของคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตฉบับล่าสุด (DSM-5) ที่ทำการอธิบายถึงลักษณะของผู้ที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมได้ดังต่อไปนี้

 • ไม่สนใจกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม คนที่เป็นโซซิโอพาธมักจะชอบที่จะแหกกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สังคมกำหนด หรือเบียดเบียดสิทธิของผู้อื่นอย่างจงใจ
 • ชอบโกหก พวกเขาอาจจะโกหกและหลอกลวงผู้อื่น เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 • ไม่วางแผนในระยะยาว หรือชอบที่จะกระทำการใดๆ โดยไม่ไตร่ตรองให้ดีล่วงหน้า และไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในภายหลัง
 • แสดงท่าทางหรือพฤติกรรมก้าวร้าว พวกเอาอาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดการขัดแย้งหรือทะเลาะกับผู้อื่นได้มากกว่า
 • ไม่สนใจอันตราย ไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้อื่น หรือตัวของเขาเองก็ตาม
 • ไม่มีความรับผิดชอบ พวกเขาจะไม่สนใจหน้าที่และสิ่งที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะงานกลุ่ม พวกเขามักจะไปทำงานสาย ทำงานช้า และไม่สนใจที่จะชำระหนี้ให้ตรงเวลา
 • ไม่รู้สึกผิด พวกเขาจะไม่มีความรู้สึกผิด หรือรู้สึกเห็นอกเห็นใจเวลาที่ทำผิดต่อผู้อื่น
 • ยึดติดในความคิดของตัวเอง พวกเขาจะไม่สนใจที่จะฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนใจแต่ความคิดของตัวเองเป็นหลักเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่าง โรคโซซิโอพาธ กับโรคไซโคพาธ

ความแตกต่างระหว่างโซซิโอพาธกับไซโคพาธนั้นอาจจะยังไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน โดยกฏเกณฑ์ทางการแพทย์ เนื่องจากทั้งสองภาวะนี้มักจะถูกเรียกเหมารวมกันว่าเป็นคนในกลุ่มที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมด้วยกันทั้งนั้น แต่ก็มีความแตกต่างบางอย่างที่เราสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน

หนึ่งในจุดหลักที่ทำให้เราสามารถแยกแยะระหว่างโซซิโอพาธกับไซโคพาธได้ ก็คือสาเหตุของการเกิดภาวะทั้งสอง เนื่องจากทั้งสองภาวะนี้อาจจะมีลักษณะและอาการที่คล้ายคลึงกันมาก แต่ก็มีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกัน โซซิโอพาธนั้นเกิดจากการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมที่เติบโตมา เป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ ในขณะที่ไซโคพาธนั้นมักจะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้เกิดความผิดปกติในสมองส่วนหน้า ซึ่งมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก

นอกจากนี้คุณก็อาจจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างโซซิโอพาธกับไซโคพาธได้จากพฤติกรรมการแสดงออกดังต่อไปนี้

 • โซซิโอพาธจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น แต่ไซโคพาธอาจจะพยายามทำทีเป็นเหมือนว่าสนใจ
 • โซซิโอพาธมักจะมีความใจร้อนและก้าวร้าวมากกว่า ในขณะที่ไซโคพาธจะใจเย็นกว่า และช่างวางแผน
 • โซซิโอพาธสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ เพียงแต่เลือกที่จะไม่แคร์ แต่ไซโคพาธนั้นจะไม่สามารถมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจได้เลย
 • โซซิโอพาธนั้นมักจะไม่สามารถเข้าสังคมและใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ไซโคพาธสามารถทำตัวให้กลมกลืนไปกับสังคมได้

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

How Sociopaths Are Different from Psychopaths https://www.verywellmind.com/what-is-a-sociopath-380184. Accessed 17 January 2020
Sociopath https://www.healthline.com/health/mental-health/sociopath. Accessed 17 January 2020
Sociopathy https://www.psychologytoday.com/intl/basics/sociopathy. Accessed 17 January 2020

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ