backup og meta

ใบรับรองแพทย์ มีกี่ประเภท และใช้ทำอะไรได้บ้าง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 31/05/2023

  ใบรับรองแพทย์ มีกี่ประเภท และใช้ทำอะไรได้บ้าง

  การใช้ ใบรับรองแพทย์ ในปัจจุบันมีอยู่หลายวัตถุประสงค์ เพราะเป็นเอกสารสำคัญใช้ในรับรองสุขภาพ โดยผู้ป่วยจะเข้ารับการตรวจสุขภาพได้จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยแพทย์จะออกใบรับรองด้านสุขภาพเมื่อทำการตรวจร่างกาย หรือตรวจโรคให้ผู้เข้ารับบริการ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการใช้ใบรับรองแพทย์แตกต่างกันไป

  ใบรับรองแพทย์ คืออะไร 

  ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองสุขภาพ หรือใบแพทย์ ปัจจุบันมีทั้งเป็นเอกสารและใบรับรองแพทย์ดิจิทัล เป็นเอกสารสำคัญที่ออกโดยแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อใช้ยืนยันว่า แพทย์ได้ตรวจร่างกาย หรือตรวจโรค เรียบร้อยแล้ว และมีผลการตรวจสุขภาพหรือการรับรองด้านสุขภาพ ดังที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์ 

  ใบรับรองแพทย์ใช้ยื่นเรื่องอะไร

  ใบรับรองแพทย์แต่ละประเภทจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันไป เพื่อยืนยันการมารับการตรวจที่สถานพยาบาลจริง โดยประเภทของใบรับรองแพทย์ จำแนกได้โดย เหตุผลที่ผู้ป่วยต้องการ เช่น

  1. เกี่ยวข้องกับการมาตรวจรักษา
  2. เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย (ค่ารักษาพยาบาล)
  3. เกี่ยวข้องกับการลางาน ลาป่วย ลาหยุดงาน หรือลาการเรียน
  4. เกี่ยวข้องกับทางประกัน (เรียกร้องสิทธิ์ทางประกันภัยประเภทต่างๆ) หรือใช้ประกอบในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
  5. เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง หรือดำเนินการทางคดี ใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องทางแพ่งหรือค่าสินไหมทดแทน 

  ใบรับรองแพทย์ยังใช้เพื่อรับรองสุขภาพ เช่น การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ การเดินทางไปต่างประเทศ ใช้ในการเล่นกีฬา การสมัครเข้าทำงาน และใช้เพื่อขออนุญาต เช่น การขอทำใบขับขี่รถยนต์  

  ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

  ก่อนปี 2551 ใบรับรองแพทย์ถูกเรียกว่าใบรับรองแพทย์ 5 โรค เพราะมีโรคที่จำเป็นต้องให้แพทย์รับรอง 5 โรค ประกอบด้วย

  1. วัณโรคในระยะแพร่เชื้อ
  2. โรคเท้าช้าง
  3. โรคที่เกิดจากสารเสพติด
  4. โรคพิษสุราเรื้อรัง
  5. โรคอื่นๆ ที่เรื้อรังหรือร้ายแรง

  ปัจจุบันในใบรับรองแพทย์เหลือเพียง 3 โรคเท่านั้น ซึ่งใบรับรองแพทย์จะใช้เพื่อรับรองสุขภาพ ยืนยันว่า ไม่ได้มีโรคที่แสดงอาการจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทำงาน ซึ่งใบรับรองแพทย์เพื่อการรับรองสุขภาพในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่

  1. ส่วนที่เกี่ยวกับการรับรองสุขภาพของผู้รับการตรวจ

  เป็นการให้ผู้รับการตรวจสุขภาพผ่านการรับรองสุขภาพโดยตนเองหรือบุคคลอื่นมาก่อน ในกรณีที่ผู้นั้นไม่อาจรับรองสุขภาพของตนเองได้ เช่น เด็ก ซึ่งเป็นการรับรองเบื้องต้น จึงเห็นได้ว่าจะมีส่วนของผู้ให้การรับรองเบื้องต้นด้วยชื่อ ที่อยู่ และบัตรประจำตัวประชาชน นอกจากนี้ ยังมีประวัติสุขภาพ เช่น โรคประจำตัว ประวัติการผ่าตัด และการเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

  2. ส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจของแพทย์

  ส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจของแพทย์ คือ ส่วนที่แพทย์ตรวจและให้การรับรอง แยกออกเป็นส่วนย่อยได้ ดังนี้ 1.ส่วนที่เกี่ยวกับสถานะของแพทย์ผู้ตรวจ คือ สถานที่ตรวจ วันที่ตรวจ ชื่อผู้ตรวจพร้อมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2.ส่วนที่ตรวจได้ คือสิ่งที่แพทย์ได้จากการตรวจร่างกายของผู้รับการตรวจโดยทั่วไป ที่สำคัญและน่าสังเกตของการตรวจและรับรองของแพทย์ ตามใบรับรองแพทย์ในปัจจุบันนี้ มีเนื้อหาที่สำคัญ เช่น 

  • สภาพของร่างกาย ที่เรียกว่า “ทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้” หมายถึงจะต้องแสดงถึงความพิการอย่างมาก 
  • ส่วนของโรคทางจิตที่รุนแรง เช่น โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน
  • ส่วนของสติปัญญา คือ ปัญญาอ่อน
  • ส่วนของอาการ คือ อาการของการติดยาเสพติด อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง
  • อาการของโรคเฉพาะเพียง 3 โรค ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย และโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

  ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล คืออะไร

  การใช้ใบรับรองแพทย์ ไม่จำเป็นต้องออกเป็นเอกสารกระดาษอีกต่อไป ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลนั้นมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยสามารถใช้ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลเพื่อประกอบการสมัครงาน ลาป่วย และการเบิกจ่ายประกันสุขภาพ ได้เช่นเดียวกับ ใบรับรองแพทย์ที่เป็นเอกสารกระดาษ ซึ่งการใช้ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล มีประโยชน์ในการช่วยลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนในการทำงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการเข้ารับบริการ และการประกอบธุรกรรมต่าง ๆ 

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  พลอย วงษ์วิไล


  เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 31/05/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา