home

สุขภาพจิตผู้สูงวัย

เมื่อสุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็จะดีตามไปด้วย นี่เองที่ทำให้การดูแล สุขภาพจิต เป็นเรื่องที่คุณไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในผู้สูงวัย ที่สุขภาพจิตเสื่อมถอยตามวัย หากคุณอยากรู้ว่าควรดูแล สุขภาพจิตผู้สูงวัย อย่างไร ให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ เรามีคำตอบมาให้แล้ว

เรื่องเด่นประจำหมวด

สุขภาพจิตผู้สูงวัย

สุขภาพจิตที่ดี และความสุขทางอารมณ์และสังคม ส่งผลดีต่อความคิด ความรู้สึก และการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งยังช่วยลด ปัจจัยเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ได้อีกด้วย ดังนั้น การรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้อาจเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้ดีขึ้น และสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีหากพบปัญหา ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่า จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า หรือจาก 12% เป็น 22% ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2593  สำหรับประเทศไทย ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 20% ในปี พ.ศ. 2564 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2563 ที่มีจำนวนผู้สูงอายุจำนวน 12 ล้านคน หรือราว 18% สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 15% เกิดจากความผิดปกติทางจิต ซึ่งความผิดปกติทางจิตและระบบประสาทในผู้สูงอายุคิดเป็น 6.6% ของความทุพพลภาพทั้งหมด โดยอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เสื่อมถอยลงเมื่อายุมากขึ้น การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ การพลัดพรากจากคนที่รัก การสูญเสียบทบาททางสังคม […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน สุขภาพจิตผู้สูงวัย ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon