avatarbadge

นายแพทย์กมล โฆษิตรังสิกุล

โรคไต เบาหวาน และโรคทั่วไป

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์กมล โฆษิตรังสิกุล จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบัน เป็นอายุรแพทย์โรคไตและหัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

นายแพทย์กมลเป็นผู้ริเริ่มการล้างไตทางช่องท้อง ทั้งไตวายเรื้อรังและไตวายเฉียบพลัน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังเป็นผู้พัฒนาทีมรักษาพยาบาลแบบสหวิชาชีพ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาล นำไปสู่การตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา ที่เหมาะสม กับตัวผู้ป่วย และครอบครัว (shared decision making)

ล่าสุด นายแพทย์กมลเป็นผู้ดูแลเพจเฟสบุ๊ค ฅ.ฅนล้างไต เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการล้างไตแก่ประชาชน และยังเคยช่วยพัฒนาระบบการล้างไตในผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 ให้หอผู้ป่วยวิกฤตด้วย