วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

ปัจจุบันคุณวนิดา เป็นนักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีงานวิจัยค้นคว้าในเรื่องของโปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นหลัก

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน