แพทย์หญิงพิมพ์ชนก ตันติวงศ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ · โรงพยาบาลขอนแก่น

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงพิมพ์ชนก ตันติวงศ์ จบการศึกษาจาก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลขอนแก่นและอาจารย์แพทย์อายุรกรรมประจำศูนย์การแพทย์ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด