home

ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว

เซลล์เม็ดเลือดขาว ถือเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน โดยปกติแล้ว ร่างกายจะผลิตเซลล์เมล็ดเลือดขาวประมาณวันละล้านล้านเซลล์ แต่หากผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวมากหรือน้อยเกินไป ก็อาจส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกัน แล้ว ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว มีอะไรบ้าง เรามีข้อมูลมาให้คุณแล้ว

เรื่องเด่นประจำหมวด