home

ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ เป็นอาการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาติ อาจเต้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ทำให้ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างเต็มที่ เรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ทั้งสาเหตุ อาการ ปัจจัยเสี่ยง การรักษา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ที่นี่

x