avatarbadge

แพทย์หญิงนันทิวดี มาเมือง

สูตินรีเวชวิทยา

โรงพยาบาลสุขุมวิท

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

พ.ญ.นันทิวดี มาเมือง
จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และจบแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชวิทยาจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อีกทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง เคยทำงานเป็นสูตินรีแพทย์ที่รพ.ตำรวจ และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปัจจุบันทำงานที่รพ.สุขุมวิท แผนกศูนย์สุขภาพสตรี ซึ่งดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านนรีเวชและผู้ป่วยตั้งครรภ์

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

point
แพทย์ศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

point
สูตินรีเวชวิทยา

โรงพยาบาลศิริราช

ประสบการณ์

point
สูตินรีแพทย์

โรงพยาบาลสุขุมวิท

point
สูตินรีแพทย์

โรงพยาบาลตำรวจ

point
สูตินรีแพทย์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์