avatarbadge

แพทย์หญิงภัทรีวัลย์ โรจนพันธุ์ 

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิง ภัทรีวัลย์ โรจนพันธุ์ จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง จากวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า และผ่านการอบรมผิวหนังเด็กระยะสั้น
ปัจจุบัน เป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังประจำที่โรงพยาบาลวิภาวดี