แพทย์หญิงวรัญญา สิริธนาสาร

สุขภาพทางเพศ · โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิง วรัญญา สิริธนาสาร จบการศึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และจบการศึกษาอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันเป็นแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวชอยู่ที่แผนก wellness center โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน