home

โรคระบบประสาทในเด็ก

โรคระบบประสาทในเด็ก หมายถึง โรคที่เกิดจากการส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองหรือระบบประสาทผิดปกติ จนส่งผลให้เด็กมีอาการทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ หรือสติปัญญา ที่มักกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โรคระบบประสาทในเด็กจะมีอะไรบ้าง และเราจะรับมือได้อย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่เลย

x