ค่าเบาหวานปกติ อยู่ที่เท่าไหร่ และเบาหวานขึ้นเท่าไหร่อันตราย

  ค่าเบาหวานปกติ อยู่ที่เท่าไหร่ และเบาหวานขึ้นเท่าไหร่อันตราย

  ค่าเบาหวานปกติ หรือค่าน้ำตาลในเลือดปกติ ของผู้ป่วยเบาหวาน โดยทั่วไปควรอยู่ที่ระหว่าง 80-130 มิลลิกรัม/เดซิลิตรในช่วงก่อนอาหาร และควรน้อยกว่า 180 มิลลิกรัม/เดซิลิตรหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรดูแลสุขภาพให้ดี เพื่อควบคุมระดับเบาหวานหรือระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้เบาหวานสูงเกินไป หรือสูงกว่า 180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เพราะอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เบาหวานขึ้นตา เบาหวานลงเท้า โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต การติดเชื้อแทรกซ้อน

  ค่าเบาหวาน สามารถตรวจวัดได้อย่างไร

  การตรวจวัดค่าเบาหวานหรือระดับน้ำตาลในเลือด อาจทำได้ดังนี้

  การทดสอบน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร

  การทดสอบน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร (Fasting Blood Sugar Test) เป็นการทดสอบความเข้มข้นของน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหารข้ามคืนหรือประมาณ 8-12 ชั่วโมง

  ผลการทดสอบน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร แบ่งได้ดังนี้

  • ไม่เกิน 99 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ
  • 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง มีภาวะก่อนเบาหวาน
  • 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง เป็นโรคเบาหวาน

  การทดสอบความทนทานต่อน้ำตาล

  การทดสอบความทนทานต่อน้ำตาล (Oral glucose tolerance test) เป็นการทดสอบความทนทานของร่างกายต่อน้ำตาลกลูโคส โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง แล้วเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร จากนั้นให้ดื่มสารละลายกลูโคส รอ 2 ชั่วโมง แล้วเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือดอีกครั้ง

  ผลการทดสอบความทนทานต่อน้ำตาล แบ่งได้ดังนี้

  • ต่ำกว่า 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ
  • ระหว่าง 140-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง มีภาวะก่อนเบาหวาน
  • 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป หมายถึง เป็นโรคเบาหวาน

  การทดสอบน้ำตาลในเลือดแบบสุ่ม

  การทดสอบน้ำตาลในเลือดแบบสุ่ม (Random Blood Sugar Test) เป็นการวัดระดับน้ำตาลในเลือดในเวลาใดก็ได้ ผู้ที่เข้ารับการทดสอบไม่จำเป็นต้องอดอาหารก่อน หากผลทดสอบออกมาว่ามีระดับน้ำตาลในเลือด 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป หมายถึง ผู้ทดสอบเป็นโรคเบาหวาน

  การตรวจวัดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมหรือฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี

  การตรวจฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี หรือการตรวจวัดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (Hemoglobin A1C หรือ HbA1c) เป็นการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาด้วยการวัดเปอร์เซ็นต์ของฮีโมโกลบินที่จับตัวกับน้ำตาล โดยฮีโมโกลบินเป็นโปรตีนสำคัญในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ถือเป็นวิธีที่ช่วยประเมินความสามารถในการควบคุมโรคเบาหวานได้ชัดเจนกว่าวิธีอื่น ๆ

  ผลการตรวจวัดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมหรือฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี แบ่งได้ดังนี้

  • ต่ำกว่า 5.7% หมายถึง ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ
  • 7-6.4% หมายถึง มีภาวะก่อนเบาหวาน
  • 6.5% ขึ้นไป หมายถึง เป็นโรคเบาหวาน

  ค่าเบาหวานปกติ อยู่ที่เท่าไหร่

  โดยทั่วไป ค่าเบาหวานปกติ หรือค่าน้ำตาลในเลือดเป้าหมายของผู้ป่วยเบาหวาน อาจมีดังนี้

  • ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหาร ควรอยู่ที่ 80-130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
  • ระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง ควรต่ำกว่า 180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

  ทั้งนี้ ค่าเบาหวานปกติของผู้ป่วยเบาหวานแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปตามอายุของผู้ป่วย ภาวะสุขภาพ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคุณหมอผู้ดูแลจะช่วยคำนวณค่าเบาหวานที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้ป่วยมากที่สุด

  เบาหวานขึ้นเท่าไหร่อันตราย

  สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายหรือใกล้เคียงปกติได้เนื่องจากมีปัจจัยบางประการ เช่น เจ็บป่วย มีภาวะเครียด รับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงเป็นประจำ รับประทานยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ครบ ขาดการออกกำลังกาย อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ จนเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) โดยทั่วไปภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจะไม่ทำให้เกิดอาการผิดปกติที่เด่นชัด แต่หากมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 180 มิลลิกรัม/เดซิลิตรนานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน อาจทำให้มีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้

  • ถ่ายปัสสาวะบ่อย
  • กระหายน้ำมากขึ้น
  • อ่อนเพลีย
  • สายตาพร่ามัว

  หากมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงตั้งแต่ 250 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไปเป็นเวลานานโดยไม่รับการรักษาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร อาจนำไปสู่ภาวะเลือดเป็นกรด (Diabetic Ketoacidosis หรือ DKA) เนื่องจากร่างกายสลายไขมันไปใช้เป็นพลังงาน โดยพลังงานที่ได้จากกระบวนการนี้จะเรียกว่าคีโตน (Ketones) หากมีคีโตนในกระแสเลือดมากเกินไป จะทำให้เลือดเป็นกรด ซึ่งถือเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของโรคเบาหวาน

  อาการของภาวะเลือดเป็นกรด อาจมีดังนี้

  • ลมหายใจมีกลิ่นเปรี้ยวหวานคล้ายผลไม้
  • ปากแห้ง
  • ปวดท้อง
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • หายใจติดขัด
  • สับสน มึนงง
  • เกิดภาวะโคม่า

  ภาวะแทรกซ้อนเมื่อค่าเบาหวานสูง

  ภาวะแทรกซ้อนเมื่อค่าเบาหวานสูง อาจมีดังนี้

  • โรคไต หรือภาวะไตวาย
  • โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
  • ภาวะหัวใจวาย
  • ภาวะสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอด
  • ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย
  • การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
  • โรคเส้นประสาทจากเบาหวาน ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายเสียหาย จนเกิดอาการปวดเฉียบพลันหรือชาบริเวณมือ ขา เท้า
  • ภาวะเลือดไหลเวียนบริเวณขาและเท้าน้อยลง
  • แผลหายได้ช้าลง
  • ความเสี่ยงในการถูกตัดอวัยวะ เช่น แขน ขา

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  Diabetes Tests. https://www.cdc.gov/diabetes/basics/getting-tested.html. Accessed November 1, 2022

  Diabetes. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetes/diagnosis-treatment/drc-20371451. Accessed November 1, 2022

  Blood Sugar Level Ranges. https://www.diabetes.co.uk/diabetes_care/blood-sugar-level-ranges.html. Accessed November 1, 2022

  Normal Blood Sugar Levels for Adults With Diabetes. https://www.webmd.com/diabetes/normal-blood-sugar-levels-chart-adults. Accessed November 1, 2022

  High Blood Sugar, Diabetes, and Your Body. https://www.webmd.com/diabetes/how-sugar-affects-diabetes. Accessed November 1, 2022

  Manage Blood Sugar. https://www.cdc.gov/diabetes/managing/manage-blood-sugar.html. Accessed November 1, 2022

  Hyperglycemia in diabetes. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperglycemia/symptoms-causes/syc-20373631. Accessed November 1, 2022

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย ศุภานิช สุริโย แก้ไขล่าสุด 4 สัปดาห์ก่อน
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย เนตรนภา ปะวะคัง