นายแพทย์สุรพงษ์ หล่อสมฤดี

สุขภาพ · คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ และแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีผ่าตัดหัวใจ และการปลูกถ่ายตับ จาก Antwerp University Hospital ประเทศเบลเยี่ยม และสำเร็จปริญญาเอกด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จาก Keio University Hospital กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นพ.สุรพงษ์ หรือ หมอหม่อง ได้ร่วมงานในโครงการจิตอาสาทางวิชาการด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานและสมาคมต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ โดยการสอนแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายวิชาการ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยชาวไทยและเอเชีย

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด