avatarbadge

แพทย์หญิงอธิภัทร์ นวลละออง

สุขภาพทางเพศ

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงอธิภัทร์ นวลละออง จบการศึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปัจจุบันเป็นแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

point
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประสบการณ์

point
สูตินรีเวช

โรงพยาบาลสมุทรสาคร