แพทย์หญิงอธิภัทร์ นวลละออง

สุขภาพทางเพศ · โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงอธิภัทร์ นวลละออง จบการศึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปัจจุบันเป็นแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

    ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประสบการณ์

  • สูตินรีเวช

    โรงพยาบาลสมุทรสาคร

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน